Khái niệm phân số

Phân số là gì - Công thức Toán 5

Đề thi vào lớp 6 năm 2024 mới nhất có đáp án

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên dấu gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.

 

 

$\frac{a}{b}$ với a là tử số, b là mẫu số (b khác 0)

 

 

Ví dụ:

Phân số: $\frac{1}{6}$

Đọc: Một phần sáu

Phân số: $\frac{3}{{14}}$

Đọc: Ba phần mười bốn

Phân số: $\frac{{85}}{{100}}$

Đọc: Tám mươi lăm phần một trăm (hay tám mươi lăm phần trăm)

Chú ý:

1) Có thể dùng phân số để ghi kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0. Phân số đó cũng được gọi là thương của phép chia đã cho.

Ví dụ:     $1:10 = \frac{1}{{10}}$   ;    $3:7 = \frac{3}{7}$    ;    $25:4 = \frac{{25}}{4}$ ; .....

2) Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số là 1.

Ví dụ:     $9 = \frac{9}{1}$    ;    $2005 = \frac{{2005}}{1}$ ; ....
3) Số 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau và khác 0.

Ví dụ:      $1 = \frac{5}{5}$    ;    $1 = \frac{{130}}{{130}}$ ; ....

4) Số 0 có thể viết thành phân số có tử số là 0 và mẫu số khác 0.
Ví dụ:       $0 = \frac{0}{7}$ ;        $0 = \frac{0}{{150}}$ ; ....

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close