Hỗn số

Hỗn số là gì - Công thức Toán 5

Đề thi vào lớp 6 năm 2024 mới nhất có đáp án

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

1. Hỗn số

Có 2 cái bánh và $\frac{3}{4}$ cái bánh viết gọn là $2\frac{3}{4}$ cái bánh.

$2\frac{3}{4}$ gọi là hỗn số

$2\frac{3}{4}$ đọc là: hai và ba phần tư

$2\frac{3}{4}$ có phần nguyên là 2, phần phân số là $\frac{3}{4}$

Chú ý: Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn phần đơn vị.

2. Cách chuyển hỗn số thành phân số

Có thể viết hỗn số thành phân số có:

- Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số.

- Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số

Ví dụ: $3\frac{2}{9} = \frac{{3 \times 9 + 2}}{9} = \frac{{29}}{9}$

           $5\frac{1}{8} = \frac{{5 \times 8 + 1}}{8} = \frac{{41}}{8}$

3. Cách chuyển phân số thành hỗn số

- Lấy tử số chia cho mẫu số

- Phần nguyên bằng thương của phép chia của tử số cho mẫu số

- Tử số của phần phân số bằng số dư của phép chia và giữ nguyên mẫu số

Ví dụ: Chuyển phân số $\frac{{23}}{4}$ thành phân số:

Ta có 23 : 4 = 5 dư 3. Vậy $\frac{{23}}{4} = 5\frac{3}{4}$

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close