Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi hình tròn - Công thức Toán 5

Đề thi vào lớp 6 năm 2024 mới nhất có đáp án

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

1. Hình tròn, đường tròn

 

  • Bán kính

- Nối tâm O với một điểm A trên đường tròn. Đoạn thẳng OA là bán kính của hình tròn.

- Tất cả các bán kính của hình tròn đều bằng nhau: OA = OB = OC

  • Đường kính

- Đoạn thẳng MN nối hai điểm M, N của đường tròn và đi qua tâm O là đường kính của hình tròn.

- Trong một hình tròn đường kính dài gấp hai lần bán kính.

2. Chu vi hình tròn

 

Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

C = d x 3,14

(C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn)

Hoặc: Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14

C = r x 2 x 3,14

(C là chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn)

Ví dụ 1: Tính chu vi hình tròn có đường kính d = 6,4 dm.

Giải

Chu vi hình tròn là

6,4 x 3,14 = 20,096 (dm)

Đáp số: 20,096 dm

Ví dụ 2. Tính chu vi hình tròn có bán kính là 0,75m.

Giải

Chu vi của hình tròn là

0,75 x 2 x 3,14 = 4,725 (m)

Đáp số: 4,725 m

Ví dụ 3: Tính bán kính hình tròn có chu vi C = 12,56 cm

Giải

Bán kính của hình tròn là:

12,56 : 3,14 : 2 = 2 (cm)

Đáp số: 2cm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close