Phép cộng và phép trừ hai phân số

Công thức tính phép cộng và phép trừ hai phân số - Công thức Toán 5

Đề thi vào lớp 6 năm 2024 mới nhất có đáp án

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

1. Phép cộng, phép trừ hai phân số cùng mẫu số

Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{{a + c}}{b}$

Ví dụ 1: $\frac{3}{{16}} + \frac{4}{{16}} = \frac{{3 + 4}}{{16}} = \frac{7}{{16}}$

Ví dụ 2: $\frac{{18}}{{15}} - \frac{{14}}{{15}} = \frac{{18 - 14}}{{15}} = \frac{4}{{15}}$

2. Phép cộng, phép trừ hai phân số khác mẫu số

Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng mẫu số.

Ví dụ 1: $\frac{8}{9} + \frac{7}{5} = \frac{{40}}{{45}} + \frac{{63}}{{45}} = \frac{{103}}{{45}}$

Ví dụ 2: $\frac{{15}}{{24}} - \frac{1}{6} = \frac{{15}}{{24}} - \frac{4}{{24}} = \frac{{11}}{{24}}$


Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close