Câu hỏi:

Theo định luật bảo toàn điện tích thì trong một hệ cô lập về điện đại lượng nào sau đây là không đổi?

 • A

  Khoảng cách giữa các điện tích

 • C

  Tích độ lớn của các điện tích

 • C

  Độ lớn mỗi điện tích

 • D

  Tổng đại số các điện tích

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: \(E = 8V\), \(r = 1,0\Omega \); \({R_1} = 12\Omega \); \({R_2} = 6\Omega \). Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối. Số chỉ của ampe kế là \(0,33 \approx \dfrac{1}{3}A\). Nhiệt lượng tỏa ra trên \({R_3}\) trong 10 phút là

 • A

  5,4kJ

 • C 1,8kJ
 • C 9,6kJ
 • D 2,4kJ

Xem chi tiết

50 bài tập Định luật Ôm đối với toàn mạch mức độ vận dụng (Phần 2)

Câu hỏi:

Một nguồn có E = 3V, r = 1Ω nối với điện trở ngoài R = 2Ω thành mạch điện kín. Công suất của nguồn điện là:

 • A 3W                                     
 • C 4,5W                                  
 • C 3,5W                                  
 • D 2W

Xem chi tiết

50 bài tập Định luật Ôm đối với toàn mạch mức độ vận dụng (Phần 2)

Câu hỏi:

Một nguồn điện có suất điện động là \(\xi \), công của nguồn là \(A\), \(q\) là độ lớn điện tích dịch chuyển qua nguồn. Mối liên hệ giữa chúng là

 • A \(\xi  = A.q\).        
 • C \(q = \xi .A\).  
 • C \(A = \xi .q\). 
 • D \(A = \xi .{q^2}\).

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Tính cường độ điện trường do một điện tích điểm \(Q =  + {4.10^{ - 9}}\,\,C\) gây ra tại một điểm cách nó \(5\,\,cm\) trong chân không

 • A \(288\,\,kV/m\).       
 • C \(14,4\,\,kV/m\).          
 • C \(28,8\,\,kV/m\).     
 • D \(144\,\,kV/m\).

Xem chi tiết

50 bài tập Điện trường và cường độ điện trường - đường sức điện mức độ vận dụng

Câu hỏi:

Cho mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động \(\xi \)  và điện trở trong r, mạch ngoài gồm một điện trở thuần RN, hiệu điện thế mạch ngoài là UN.  Hiệu suất của nguồn điện không được tính bằng công thức

 • A \(H = \frac{{{A_{ic}}}}{{{A_{TP}}}}\)
 • C \(H = \frac{r}{{{R_N} + r}}\)
 • C \(H = \frac{{{R_N}}}{{{R_N} + r}}\)
 • D \(H = \frac{{{U_N}}}{E}\)

Xem chi tiết

50 bài tập Định luật Ôm đối với toàn mạch mức độ nhận biết, thông hiểu

Câu hỏi:

Công của lực lạ khi làm dịch chuyển điện lượng \(q = 1,5C\) trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó là 18J. Suất điện động của nguồn điện đó là

 • A 1,2 V
 • C 12 V
 • C  2,7 V
 • D 27 V

Xem chi tiết

30 bài tập dòng điện không đổi - nguồn điện mức độ thông hiểu

Câu hỏi:

Một mạch điện kín gồm một biến trở thuần \(R,\) nguồn điện không đổi có suất điện động \(E,\) điện trở trong \(r = 8\Omega \). Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ trên biến trở theo \(R\) như hình vẽ bên. Giá trị của \(R_1\) là

 • A \(6\Omega \).
 • C \(2\Omega \)
 • C \(4\Omega \).
 • D \(5\Omega \).

Xem chi tiết

50 bài tập Định luật Ôm đối với toàn mạch mức độ vận dụng (Phần 2)

Câu hỏi:

Cường độ điện trường của một điện tích phụ thuộc vào khoảng cách r được mô tả như đồ thị bên. Biết: \(2{{r}_{2}}={{r}_{1}}+{{r}_{3}}\) . Tìm x?

 • A 25V/m
 • C 30V/m
 • C 23,04V/m
 • D 28,02V/m

Xem chi tiết

20 bài tập Điện trường và cường độ điện trường - đường sức điện mức độ vận dụng cao

Câu hỏi:

Một mạch điện kín gồm bộ nguồn có hai pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 3V, điện trở trong bằng 1Ω và mạch ngoài là một điện trở R = 2Ω. Hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi pin là

 • A 3V                                     
 • C 1,5V.                                  
 • C 1V
 • D 4V

Xem chi tiết

50 bài tập Định luật Ôm đối với toàn mạch mức độ vận dụng (Phần 2)

Xem thêm