Câu hỏi:

Chính sách kinh tế mới (1921) ở nước Nga được để ra trong bối cảnh

 • A đất nước chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh.
 • C tình hình chính trị ổn định.
 • C đất nước đã hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa.
 • D cuộc nội chiến đang diễn ra.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Để khôi phục kinh tế sau chiến tranh, tháng 3/1921 Lê nin và Đảng- sê-vich đã

 • A ban hành Chính sách cộng sản thời chiến.
 • C ban hành Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất.
 • C ban hành Chính sách kinh tế mới. 
 • D cải cách chính phủ.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Trong cuộc duy tân Minh Trị (1868) lĩnh vực nào được xem như là chìa khóa cho công cuộc hiện đại hóa ở Nhật Bản?

 • A Giáo dục. 
 • C Chính trị. 
 • C Kinh tế. 
 • D Quân sự.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga (1917) được V.I. Lênin đề ra trong

 • A Luận cương tháng tư.
 • C Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa.
 • C Chính sách cộng sản thời chiến.
 • D Chính sách kinh tế mới.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Bài học kinh nghiệm chủ yếu của cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam là gì?  

 • A Đoàn kết vô sản quốc tế.
 • C Bài học về phương pháp đấu tranh.              
 • C Chỉ ra kẻ thù của phong trào.
 • D Chỉ ra con đường cách mạng vô sản.        

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Chính sách kinh tế mới của nước Nga không có nội dung  

 • A nhà nước kiểm soát toàn bộ nền kinh tế.
 • C thuế lương thực, tự do bán nông phẩm thừa.
 • C nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt.
 • D khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư. 

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Kết quả quan trọng nhất cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 đem lại là

 • A đem lại quyền lợi cho các giai cấp bị bóc lột.
 • C giải phóng nhân dân lao động Nga khỏi ách áp bức bóc lột.
 • C đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền.
 • D đã lật đổ chế độ Nga hoàng.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Một trong những nội dung của Chính sách kinh tế mới (1921) ở nước Nga Xô viết là

 • A không thực hiện chế độ thu thuế lương thực.
 • C thực hiện chế độ trưng thu lương thực thừa.
 • C tập trung khôi phục công nghiệp nhẹ.
 • D thực hiện chế độ thu thuế lương thực.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga có điểm khác nhau cơ bản về

 • A nhiệm vụ cách mạng
 • C lãnh đạo cách mạng
 • C phương pháp đấu tranh
 • D lực lượng cách mạng

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Bản chất của “Chính sách kinh tế mới” (NEP) của nước Nga Xô viết là gì?

 • A Thả nổi nền kinh tế cho thị trường tự do điều chỉnh.
 • C Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần song vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.
 • C Nhà nước nắm độc quyền, chi phối toàn bộ các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • D Loại bỏ hoàn toàn vai trò của nhà nước trong việc quản lí, điều tiết nền kinh tế.

Xem chi tiết

20 bài tập Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) mức độ khó

Xem thêm