Câu hỏi:

Một người chơi trò gieo súc sắc. Mỗi ván gieo đồng thời ba con súc sắc. Người chơi thắng cuộc nếu xuất hiện ít nhất 2 mặt sáu chấm. Tính xác suất để trong ba ván, người đó thắng ít nhất hai ván

 • A \(\dfrac{1}{{1296}}\)
 • C \(\dfrac{{308}}{{19683}}\)
 • C \(\dfrac{{58}}{{19683}}\)
 • D \(\dfrac{{53}}{{23328}}\)

Xem chi tiết

40 bài tập trắc nghiệm xác suất của biến cố mức độ vận dụng

Câu hỏi:

Có 6 học sinh gồm 2 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B và 2 học sinh lớp C xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang. Tính xác suất để nhóm bất kì 3 học sinh liền kề nhau trong hàng luôn có mặt học sinh của ba lớp A, B, C

 • A \(\dfrac{1}{{120}}\).
 • C \(\dfrac{1}{3}\).
 • C \(\dfrac{1}{{30}}\).
 • D \(\dfrac{1}{{15}}\).

Xem chi tiết

40 bài tập trắc nghiệm xác suất của biến cố mức độ vận dụng

Câu hỏi:

Có bao nhiêu cách chọn ra hai học sinh gồm cả nam và nữ từ nhóm 10 học sinh gồm 4 nam và 6nữ?

 • A \(C_{10}^2\).
 • C \(A_{10}^2\).
 • C \(C_4^1 + C_6^1\).
 • D \(C_4^1C_6^1\).
 • E    

   

     

 • F    

   

     

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Cho các chữ số 0,1,2,3,4,5,6. Gọi \(S\) là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số đã cho. Lấy ngẫu nhiên 2 chữ số từ \(S\), gọi \(A\) là biến cố: “tổng hai số lấy được là một số chẵn”. Xác suất của biến cố \(A\) là:

 • A \(P\left( A \right) = \dfrac{{C_{480}^2 + C_{240}^2}}{{C_{720}^2}}\)
 • C \(P\left( A \right) = \dfrac{{C_{400}^2 + C_{320}^2}}{{C_{720}^2}}\)
 • C \(P\left( A \right) = \dfrac{{C_{300}^2 + C_{420}^2}}{{C_{720}^2}}\)
 • D \(P\left( A \right) = 1 - \dfrac{{C_{300}^2 + C_{420}^2}}{{C_{720}^2}}\)

Xem chi tiết

40 bài tập trắc nghiệm xác suất của biến cố mức độ vận dụng

Câu hỏi:

Cho tập A có 20 phần tử. Số tập con của A có 2 phần tử là:

 • A \({20^2}\)
 • C \({2^{20}}\)
 • C \(C_{20}^2\)
 • D \(A_{20}^2\)

Xem chi tiết

30 bài tập trắc nghiệm hoán vị chỉnh hợp tổ hợp mức độ nhận biết

Câu hỏi:

Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc A. Xác suất để số tự nhiên được chọn chia hết cho 25 bằng:

 • A \(\dfrac{{43}}{{324}}\)
 • C \(\dfrac{1}{{27}}\)
 • C \(\dfrac{{11}}{{324}}\)
 • D \(\dfrac{{17}}{{81}}\)

Xem chi tiết

40 bài tập trắc nghiệm xác suất của biến cố mức độ vận dụng

Câu hỏi:

Cho tập hợp \(A = \left\{ {1;\,\,2;\,......;\,\,9;\,\,10} \right\}.\) Một tổ hợp chập 2 của 10 phần tử của A là:

 • A \(C_{10}^2\)
 • C \(\left\{ {1;\,\,2} \right\}\)
 • C \(2!\)
 • D \(A_{10}^2\)

Xem chi tiết

30 bài tập trắc nghiệm hoán vị chỉnh hợp tổ hợp mức độ nhận biết

Câu hỏi:

Xếp \(1\) học sinh lớp A, \(2\) học sinh lớp B, \(5\) học sinh lớp C thành một hàng ngang. Tính xác suất sao cho học sinh lớp A chỉ đứng cạnh học sinh lớp B.

 • A \(\dfrac{2}{5}\)     
 • C \(\dfrac{9}{{28}}\)         
 • C \(\dfrac{1}{5}\)
 • D \(\dfrac{3}{{28}}\)

Xem chi tiết

40 bài tập trắc nghiệm xác suất của biến cố mức độ nhận biết, thông hiểu

Câu hỏi:

Với năm chữ số \(1; 2; 3; 4; 5\) có thể lập thành bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau?

 • A \({3^5}\)
 • C \({5^3}\)
 • C \(C_5^3\)
 • D \(A_5^3\)

Xem chi tiết

30 bài tập trắc nghiệm hoán vị chỉnh hợp tổ hợp mức độ thông hiểu

Câu hỏi:

Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \cos 2x + \cos x\). Khi đó \(M + m\) bằng bao nhiêu?

 • A  \(M + m = \frac{9}{8}\).
 • C  \(M + m = \frac{9}{7}\)
 • C  \(M + m = \frac{8}{7}\). 
 • D  \(M + m = \frac{7}{8}\).

Xem chi tiết

20 bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác mức độ vận dụng, vận dụng cao

Xem thêm