Câu hỏi:

Giai đoạn nào chung cho quá trình lên men và hô hấp hiếu khí?

 • A Tổng hợp axetyl-CoA.
 • C Đường phân
 • C Chu trình Crep
 • D Chuỗi chuyến điện tử electron

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Đối với cơ thể thực vật, nguyên tố nào sau đây thuộc nhóm nguyên tố vi lượng?

 • A Molipden.
 • C Photpho.
 • C Cacbon.
 • D Nito.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Khi nói về tiêu hóa ở động vật nhai lại, phát biểu nào sau đây sai?

 • A Dạ tổ ong được coi là dạ dày chính thức của nhóm động vật này.
 • C Dạ múi khế tiết ra enzyme pepsin và HCl để tiêu hóa protein.
 • C Xenlulozo trong dạ cỏ được biến đổi nhờ hệ vi sinh vật cộng sinh ở dạ cỏ.
 • D Động vật nhai lại có dạ dày 4 ngăn.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Nói về quá trình quang hợp ở thực vật, trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Sản phẩm cố định đầu tiên ở pha tối của thực vật CAM là hợp chất có 3 cacbon.

II. Pha tối ở thực vật C3 và thực vật C4 đều diễn ra ở lục lạp tế bào bao bó mạch.

III. Cả 3 nhóm thực vật đều sử dụng chu trình Canvin để tổng hợp chất hữu cơ.

IV. Năng suất sinh học ở thực vật C3 cao hơn thực vật C4.

 • A 3
 • C 1
 • C 2
 • D 4

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Khi nói về hệ tuần hoàn ở người, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?

I. Tim co dãn tự động theo chu kì là do hệ dẫn truyền tim và thần kinh trung ương.

II. Động vật có khối lượng cơ thể càng lớn thì nhịp tim càng nhanh.

III. Ở người trưởng thành khỏe mạnh, khi đang vận động với thờng độ cao, mỗi chu kì tim kéo dài 0,8 giây.

IV. Vận tốc máu chảy thấp nhất tại các mao mạch giúp làm tăng hiệu quả trao đổi chất giữa màu với tế bào của cơ thể.

 • A 4
 • C 1
 • C 2
 • D 3

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Loài châu chấu có hình thức hô hấp nào sau đây?

 • A Hô hấp bằng mang,
 • C Hô hấp qua bề mặt cơ thể.
 • C Hô hấp bằng hệ thống ống khí.
 • D Hô hấp bằng phổi.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Ở loài động vật nào sau đây, máu rời khỏi tâm thất luôn là máu đỏ thẫm?

 • A Cá chép
 • C Rắn
 • C Hổ
 • D Ếch

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Khi nói về tuần hoàn của động vật, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A Các loài thú, chim, bò sát, ếch nhái đều có hệ tuần hoàn kép.
 • C Trong một chu kì tim, tâm thất luôn co trước tâm nhĩ để đẩy máu đến tâm nhĩ.
 • C Hệ tuần hoàn hở có tốc độ lưu thông máu nhanh hơn so với hệ tuần hoàn kín.
 • D Máu trong động mạch luôn giàu O2 và có màu đỏ tươi.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Khi nói về ảnh hưởng của nguyên tố khoáng đến quang hợp, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A Các loài cây khác nhau có nhu cầu về nguyên tố khoáng là giống nhau.
 • C Một số nguyên tố khoáng tham gia điều tiết đóng mở khí khổng, do đó ảnh hưởng đến quang hợp.
 • C Nguyên tố khoáng chỉ ảnh hưởng đến quang hợp thông qua cấu tạo nên enzim.
 • D Cường độ quang hợp tỉ lệ thuận với hàm lượng nguyên tố khoáng có trong đất.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Đối với các loài thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua bộ phận nào sau đây?

 • A Chóp rễ.
 • C Khí khổng.
 • C Lông hút của rễ.
 • D Toàn bộ bề mặt cơ thể.

Xem chi tiết

Xem thêm