Câu hỏi:

Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian diễn ra:

1. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nhật, ở Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến kéo dài 3 năm.

2. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.

3. Thực hiện đường lối cải cách - mở cửa

4. Thực hiện đường lối "Ba ngọn cờ hồng".

5. Thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên.

 • A 1, 3, 4, 2, 5
 • C 1, 2, 5, 4, 3
 • C 1, 2, 3, 4, 5.
 • D 5, 4, 3, 2, 1.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Sau hơn 20 năm tiến hành cải cách - mở cửa (1979 - 2000), nền kinh tế Trung Quốc đã

 • A Phát triển ở một mức độ nhất định.
 • C Phát triển vượt bậc, không gì so sánh được.
 • C Phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.
 • D Phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao thứ hai thế giới.

Xem chi tiết

30 bài tập Các nước châu Á mức độ dễ

Câu hỏi:

Chủ trương cải cách – mở cửa của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được đề ra tại

 • A Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (12/1978).
 • C Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lằn thứ XII (9/1982).
 • C Đại cách mạng văn hóa vô sản (1966 - 1976).
 • D Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIII (10/1987).

Xem chi tiết

30 bài tập Các nước châu Á mức độ dễ

Câu hỏi:

Địa vị quốc tế của Trung Quốc ngày càng nâng cao là kết quả của thời kỳ nào?

 • A Nội chiến 1946-1949
 • C Công cuộc cải cách và mở cửa từ 1978 -2000
 • C Thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới 1949-1959
 • D Trung Quốc những năm không ổn định 1959-1978

Xem chi tiết

30 bài tập Các nước châu Á mức độ dễ

Câu hỏi:

Sự khác nhau cơ bản nhất của đường lối cải cách, mở cửa của Trung Quốc với công cuộc cải tổ ở Liên Xô là:

 • A Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
 • C Lấy kinh tế làm trọng tâm.
 • C Thực hiện kinh tế thị trường.
 • D Mở rộng quan hệ đối ngoại.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Từ những thành tựu trong công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc, có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay?

 • A Lấy đổi mới văn hóa làm trọng tâm.
 • C Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.
 • C Kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
 • D Đổi mới về chính trị trước, sau đó đổi mới về kinh tế.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Nội dung nào sau đây không phải là đường lối cải cách - mở cửa ở Trung Quốc?

 • A Lấy phát triển chính trị làm trung tâm.
 • C Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.
 • C Xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
 • D Chuyển sang nền kinh tế thị trường.

Xem chi tiết

30 bài tập Các nước châu Á mức độ dễ

Câu hỏi:

Đường lối của Đảng cộng sản Trung Quốc từ sau năm 1978 có điểm gì mới so với trước?

 • A Nền dân chủ nhân dân.
 • C Thực hiện cải cách mở cửa.
 • C Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc.
 • D Con đường Xã hội chủ nghĩa.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Từ những năm 80 của thế kỉ XX,  đường lối ngoại giao chủ đạo của Trung Quốc là

 • A thực hiện đường lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng Trung Quốc.
 • C bắt tay với Mĩ chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
 • C mở rộng sự hợp tác với nhiều nước trên thế giới.
 • D gây chiến tranh xâm lược biên giới phía Bắc Việt Nam.

Xem chi tiết

30 bài tập Các nước châu Á mức độ dễ

Câu hỏi:

Cuộc nội chiến ở Trung Quốc giai đoạn 1946 – 1949 mang tính chất gì?

 • A Một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
 • C Một cuộc cách mạng vô sản do giai cấp vô sản lãnh đạo
 • C Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
 • D Một cuộc nội chiến.

Xem chi tiết

Xem thêm