Câu hỏi:

Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Nếu quấn thêm vào cuộn thứ cấp 80 vòng thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở thay đổi \(20\% \) so với lúc đầu. Số vòng dây ban đầu ở cuộn thứ cấp là

 • A 600 vòng
 • C 1200 vòng 
 • C  400 vòng
 • D 300 vòng

Xem chi tiết

50 bài tập Truyền tải điện năng. Máy biến áp mức độ vận dụng (Phần 2)

Câu hỏi:

Cần truyền tải điện từ nhà máy đến nơi tiêu thụ điện sao cho công suất nhận được tại nơi tiêu thụ là không đổi, bằng một đường dây nhất định. Ban đầu điện áp đưa lên đường dây 5kV thì hiệu suất truyền tải điện là 64%. Để hiệu suất truyền tải là 90% thì điện áp đưa lên đường dây là

 • A 9kV
 • C 7,5kV
 • C 8kV
 • D 12,5kV

Xem chi tiết

50 bài tập Truyền tải điện năng. Máy biến áp mức độ vận dụng (Phần 2)

Câu hỏi:

Một máy phát điện xoay chiều một pha với roto có 8 cặp cực, để máy phát tạo ra được dòng điện xoay chiều với tần số 50Hz thì tốc độ quay của roto phải bằng

 • A \(6,25\) vòng/phút
 • C 12,5 vòng/phút
 • C 375 vòng/phút
 • D  750 vòng/phút

Xem chi tiết

50 bài tập Máy phát điện xoay chiều mức độ nhận biết, thông hiểu

Câu hỏi:

Một con lắc đơn gồm vật có khối lượng m, dây treo có chiều dài \(l = 2m\), lấy \(g = {\pi ^2}\left( {m/{s^2}} \right)\). Con lắc dao động điều hòa dưới tác dụng của ngoại lực có biểu thức \(F = {F_0}cos\left( {\omega t + \dfrac{\pi }{2}} \right)\left( N \right)\). Nếu chu kì của ngoại lực tăng từ 4s lên 8s thì biên độ dao động cưỡng bức của vật sẽ

 • A  luôn tăng
 • C giảm rồi tăng.
 • C  luôn giảm
 • D tăng rồi giảm

Xem chi tiết

50 bài tập dao động tắt dần - dao động cưỡng bức mức độ vận dụng

Câu hỏi:

Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào

 • A

  môi trường truyền âm

 • C

  bước sóng

 • C  tần số âm.
 • D  năng lượng âm.

Xem chi tiết

50 bài tập Đặc trưng vật lí của âm mức độ nhận biết, thông hiểu

Câu hỏi:

Một chất điểm dao động quanh vị trí cân bằng với phương trình li độ

\(x = 2.\cos \left( {2\pi t + \frac{\pi }{2}} \right)\) (x đo bằng cm; t đo bằng s). Tại thời điểm t = 0,25s chất điểm có li độ bằng:

 

 • A 2 cm
 • C \(\sqrt 3 cm\)
 • C - 2 cm
 • D -\(\sqrt 3 cm\)

Xem chi tiết

40 bài tập dao động điều hòa mức độ thông hiểu

Câu hỏi:

Một con lắc lò xo dao động với chu kỳ T = 4s. Thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến biên là:

 • A  2s                                       
 • C 1s                                       
 • C 0,5s                                    
 • D 4s

Xem chi tiết

30 bài tập con lắc lò xo mức độ nhận biết

Câu hỏi:

Trong dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A Dao động cưỡng bức không thể là dao động điều hòa.
 • C Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực.
 • C Để có dao động cưỡng bức thì cần tác dụng vào hệ một ngoại lực không đổi.
 • D Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của ngoại lực.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Tiến hành thí nghiệm với 2 con lắc lò xo A và B có quả nặng và chiều dài tự nhiên giống nhau với độ cứng lần lượt là k và 2k. Hai con lắc được treo thẳng đứng vào cùng một giá đỡ. Kéo hai quả nặng đến cùng một vị trí ngang nhau rồi thả nhẹ cùng lúc. Năng lượng dao động của con lắc B gấp 8 lần năng lượng dao động của con lắc A. Gọi tA, tBlà khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt đầu thả hai vật đến khi lực đàn hồi của mỗi con lắc có độ lớn nhỏ nhất. Tỷ số \(\frac{{{t_B}}}{{{t_A}}}\) là:

 

 • A \(\frac{{\sqrt 2 }}{3}\)
 • C \(\frac{3}{2}\)
 • C \(\frac{{3\sqrt 2 }}{2}\)
 • D \(\frac{3}{{2\sqrt 2 }}\)

Xem chi tiết

30 bài tập con lắc lò xo mức độ vận dụng cao

Câu hỏi:

Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 11cm dao động theo phương vuông góc với mặt nước với cùng phương trình \({u_1} = {u_2} = 5cos\left( {100\pi t} \right)\left( {mm} \right)\). Tốc độ truyền sóng v = 0,5m/s và biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Chọn hệ trục xOy thuộc mặt phẳng mặt nước khi yên lặng, gốc O trùng với S1, Ox trùng với S1S2. Trong không gian, phía trên mặt nước có một chất điểm chuyển động mà hình chiếu P của nó tới mặt nước chuyển động với phương trình quỹ đạo \(y = x + 2\) và có tốc độ \({v_1} = 5\sqrt 2 cm/s\). Trong thời gian t = 2s kể từ lúc P có tọa độ xP = 0 thì P cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao thoa sóng?

 

 • A 22
 • C 14
 • C 13
 • D 15

Xem chi tiết

Xem thêm