Câu hỏi:

Nếu giảm chiều dài của một dây dẫn đi 4 lần và tăng tiết diện dây đó lên 4 lần thì điện trở suất của dây dẫn sẽ:

 • A Giảm 16 lần      
 • C Tăng 16 lần .      
 • C không đổi. 
 • D Tăng 8 lần.

Xem chi tiết

50 bài tập Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn mức độ vận dụng

Câu hỏi:

Đơn vị nào dưới đây là đơn vị của điện trở?

 • A Ôm  
 • C Oát 
 • C Vôn       
 • D Ampe

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Cho hai điện trở, R1 = 15Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 2A và R2 = 10Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc song song là:

 • A 40V   
 • C 10V   
 • C 30V   
 • D 25V

Xem chi tiết

50 bài tập Đoạn mạch song song mức độ vận dụng

Câu hỏi:

Dòng điện đi qua một dây dẫn có dòng điện I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là 12V. Để dòng điện này có cường độ I2 nhỏ hơn I1 một lượng 0,6I1 thì phải đặt giữa hai đầu dây này một hiệu điện thế bao nhiêu?

 • A 19,2V
 • C 4,8V   
 • C 11,4V   
 • D 7,2V

Xem chi tiết

50 bài tập Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn mức độ vận dụng

Câu hỏi:

Khi dịch chuyển con chạy từ M sang N, độ sáng của đèn sẽ :

 • A Ban đầu tăng lên sau đó giảm đi     
 • C Không thay đổi
 • C Tăng lên
 • D giảm đi

Xem chi tiết

50 bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn (Phần1)

Câu hỏi:

Một bóng đèn pin có ghi 6V - 4,5W, cường độ dòng điện định mức của đèn là

 • A 1,3 A      
 • C 0,75 A    
 • C 1,5 A       
 • D 0,8 A       

Xem chi tiết

50 bài tập công suất điện mức độ vận dụng

Câu hỏi:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch U = 9V, dây nối và ampe kế có điện trở không đáng kể, điện trở của vôn kế rất lớn. Điều chỉnh biến trở Rb có giá trị 10 để vôn kế chỉ 3V. Khi đó số chỉ của ampe kế là:

 • A 1,2A.               
 • C 0,9A.      
 • C 0,6A        
 • D 0,3A

Xem chi tiết

50 bài tập Đoạn mạch nối tiếp mức độ vận dụng

Câu hỏi:

Đặt một hiệu điện thế U = 12V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R1 = 40 Ω mắc nối tiếp với điện trở R2 = 80 Ω. Hiệu điện thế ở hai đầu điện trở R1 bằng

 • A 6 V.   
 • C 4 V.   
 • C 8 V. 
 • D 12 V.

Xem chi tiết

50 bài tập Đoạn mạch nối tiếp mức độ vận dụng

Câu hỏi:

Một bàn là điện có công suất định mức 1100W và cường độ dòng điện định mức 5A. điện trở suất là 1,1.10-6Wm và tiết diện của dây là 0,5mm2, chiều dài của dây là : 

 • A 10m.    
 • C 20m. 
 • C 40m.    
 • D 50m.

Xem chi tiết

50 bài tập công suất điện mức độ vận dụng

Câu hỏi:

Một đoạn dây dẫn hình trụ, đồng chất, tiết diện đều có điện trở là R. Nếu cắt đoạn dây đó thành bốn đoạn có chiều dài bằng nhau thì mỗi đoạn có điện trở là

 • A 0,25R.     
 • C 2R.    
 • C 0,5R.   
 • D 4R.

Xem chi tiết

50 bài tập Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn mức độ vận dụng

Xem thêm