II. Hành động - Bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên

Bài học về đạo đức và ý thức công dân rút ra từ bài "Lí tưởng sống của thanh niên".

Câu 1:

Lí tưởng và hành động của thanh niên ngày nay là theo mục tiêu "xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", nhưng em luôn luôn nghĩ về lí tưởng mà các thế hệ thanh niên trước đây đã sống và chiến đấu để giành độc lập tự do cho dân tộc. Với suy nghĩ như vậy, em ra sức học tập tu dưỡng để trở thành ngưòi thanh niên của thời đại Hổ Chí Minh có ích cho xã hội, góp phần tích cực để xây dựng đất nước, đồng thời thực hiện một hoạt động biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh vì lí tưởng "Không có gì quý hơn độc lập tự do" mà Chủ tịch Hổ Chí Minh đã lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi trong thế kỉ XX.

Câu 2:

Em đặt cho mình kế hoạch cá nhân để thực hiện lí tưởng sống, định hướng học tập ở Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và sau đó dự báo nghề nghiệp của mình sau này. Kế hoạch đó phải căn cứ vào năng lực hiện tại của em và từ đó định hướng phấn đấu. Không đề ra kế hoạch mang tính hình thức, xa khả năng của mình, khó thực hiện trong tương lai.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close