Bài 1, 2, 3, 4 trang 51

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Theo em, những ai sau đây có quyền đóng góp vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đin vào ô trống cho đủ ý :

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Theo em, những ai sau đây có quyền đóng góp vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

a) Kiều bào ta ở nước ngoài.

b) Cán bộ, công chức nhà nước.

c) Mọi công dân Việt Nam.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: c.

Câu 3

Công dân có nhũng quyền quản lí nhà nước, quản lí xã hội nào sau đây:

 Quyền xây dựng bộ máy nhà nước.

 Quyền xây dựng tổ chức xã hội.

 Quyền giá sát, đánh giá.

 Quyền có việc làm.

 Quyền khiếu nại tố cáo.

 Quyền vui chơi giả trí.

 Bày tỏ nguyện vọng cá nhân.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Có ý kiến cho rằng : Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội cua công dân là :

a) Quyền chính trị cao nhất.

b) Tạo điều kiện cho công dân phát huy quyền làm chủ.

c) Thể hiện trách nhiệm của công dân đối với Nhà nước.

Em hãy cho biết ý kiến nào đúng.

Lời giải chi tiết:

Ý kiến đúng:  a, c.

HocTot.Nam.Name.Vn

  • Bài 5, 6, 7 trang 52

    Giải bài tập 5, 6, 7 trang 52 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Những việc làm nào sau đây của công dân thể hiện đã tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội : ....

  • Bài 8, 9, 10, 11 trang 53

    Giải bài tập 8, 9, 10, 11 trang 53 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Hội nghị Bí thư Chi đoàn của trường Trung học cơ sở rất sôi nổi. Các em đã đưa ra các vấn đề : a)Khắc phục tình trạng học 3 ca .....

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close