Bài 5, 6, 7 trang 52

Giải bài tập 5, 6, 7 trang 52 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Những việc làm nào sau đây của công dân thể hiện đã tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội : ....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

Những việc làm nào sau đây của công dân thể hiện đã tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội :

a) Bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

b) Ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

c) Bàn bạc chủ trương xây dựng công trinh phúc lợi công cộng.

d) Giải quyết công việc nối bộ của địa phương.

đ) Xây dựng nếp sống văn minh, trật tự an toàn xã hội.

e) Góp ý kiến về cách làm việc của cơ quan quản lí nhà nước.

g) Khiếu nại, tố cáo về việc làm sai pháp luật của cơ quan nhà nước.

h) Thảo luận các vấn đề chung về xây dựng đất nước.

Lời giải chi tiết:

Việc làm thể hiện công dân đã tham gia quản lý nhà nước: a, c, đ, e, g, h.

Câu 6

Công dân ở địa phương xã - thôn... có quyền gì sau đây để tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội:

a) Đóng góp vào quỹ phúc lợi công cộng.

b) Xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương.

c) Xây dựng trường học, trạm xá.

d) Xây dựng nhà tình nghĩa.

đ) Giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

e) Phòng chống tệ nạn xã hội.

g) Xây dựng làng văn hoá.

Lời giải chi tiết:

Công dân ở địa phương xã – thôn có quyền để tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội: a, b, đ, e.

Câu 7

Trong các hình thức thực hiện quyển quản lí nhà nước sau đây, hình thức nào là trực tiếp, gián tiếp.

Lời giải chi tiết:

HocTot.Nam.Name.Vn

  • Bài 8, 9, 10, 11 trang 53

    Giải bài tập 8, 9, 10, 11 trang 53 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Hội nghị Bí thư Chi đoàn của trường Trung học cơ sở rất sôi nổi. Các em đã đưa ra các vấn đề : a)Khắc phục tình trạng học 3 ca .....

  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 51

    Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Theo em, những ai sau đây có quyền đóng góp vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 ...

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close