Bài tập cuối tuần Toán 3 tuần 9 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 9 - Đề 1 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Đề bài

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Một cửa hàng buổi sáng bán được 24kg gạo, buổi chiều bán được số đường gấp 3 lần buổi sáng. Hỏi cửa hàng buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 27kg                                          B. 62kg

C. 72kg                                          D. 82kg

Bài 2: Điền dấu ( <, >, =) vào chỗ chấm.

              2dam … 20m

              30m 5dm … 35dm

              4dam 5dm … 405dm

              6m 6cm … 6m 60cm

              5m 6mm … 5060mm

              3020mm … 3dm 20mm

Bài 3: Tính:

a)    28 × 4 + 18

      = ……………… 

      = ………………

b)   63 : 7 × 8

      = ……………… 

      = ………………

c)   7 ×  6 : 3

      = ……………… 

      = ………………

Bài 4: Một mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 2dam 4m. Hỏi chu vi khu vườn là bao nhiêu mét?

Bài giải

………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….......

                            Đáp số: ……………........

Bài 5: Tính(theo mẫu):

Mẫu: 5m 5dm : 5 = 55dm : 5 = 11dm

a) 8km 4hm : 3 =

b) 3m 2dm × 4 =

Bài 6: Viết số vào chỗ chấm:

Hình vẽ trên có … góc vuông.

Lời giải chi tiết

Bài 1:

Phương pháp giải:

- Dạng toán: Gấp một số lên nhiều lần.

- Muốn tìm số ki-lô-gam gạo buổi chiều bán được, ta lấy số ki-lô-gam gạo buổi sáng bán được nhân với 3.

Cách giải :

Bài giải

Buổi chiều bán được số ki-lô-gam gạo là:

24 × 3 = 72 (kg)

                           Đáp số: 72kg gạo.

=> Đáp án cần chọn là C.

Bài 2:

Phương pháp giải:

- Đưa hai vế về cùng một đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

- Áp dụng bảng đơn vị đo độ dài:

 

Cách giải :

                    \(\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{l}}\begin{array}{l}\underbrace {2dam}_{20m}\,\,\,\, = {\rm{ }}20m\\\underbrace {30m{\rm{ }}\;5dm}_{305dm}{\rm{ }}\,\,{\rm{ > }}\,\,{\rm{ }}35dm\end{array}\\\begin{array}{l}\underbrace {4dam{\rm{ }}\;5dm}_{405dm}\,\,{\rm{  = }}\,\,\,405dm\\\underbrace {6m{\rm{ }}\;6cm}_{606cm}{\rm{ }}\,{\rm{ < }}\,{\rm{ }}\underbrace {6m{\rm{ }}\;60cm}_{660cm}\end{array}\end{array}\\\underbrace {5m{\rm{ }}\;6mm}_{5006mm}{\rm{ }}\,{\rm{ <  }}\,5060mm\\3020mm\,\,\, > \,\,\,\underbrace {3dm{\rm{ }}\;20mm}_{320mm}\end{array}\)

Bài 3:

Phương pháp giải: 

a) Thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau .

b) Thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

c) Thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải :

a)  28 × 4 + 18

    =  112  + 18

    =      130

b)  63 : 7 × 8

    =  9 × 8

    =   72

c)  7 ×  6 : 3

    =  42 : 3

    =    14

Bài 4:

Phương pháp giải:

- Đổi: 2dam 4m = 24m.

- Áp dụng công thức tính chu vi hình vuông = độ dài một cạnh  ×  4.

Cách giải :

Đổi 2dam 4m = 24m

Chu vi khu vườn đó là:

24 × 4 = 96 (m)

                    Đáp số: 96m.

Bài 5:

Phương pháp giải:

- Đưa các số đo độ dài về đơn vị bé hơn.

- Thực hiện phép tính bình thường.

Cách giải :

Mẫu: 5m 5dm : 5 = 55dm : 5 = 11dm

a) 8km 4hm : 3 = 84hm : 3 = 28hm.

b) 3m 2dm × 4= 32dm × 4 = 128dm.

Bài 6:

Phương pháp giải:

Dùng ê-ke để kiểm tra góc vuông.

Cách giải :


Hình vẽ trên có 4 góc vuông.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

close