Bài tập cuối tuần Toán 3 tuần 10 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Bài tập cuối tuần 10 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Đề bài

I. Phần 1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Tính:   87   x   4  –  37  = ……

A. 310                       B. 311

C. 312                       D. 314

Câu 2:Tìm một số biết rằng gấp số đó lên 3 lần rồi bớt đi 35 đơn vị thì được 265.

A. 100                       B. 200

C. 250                       D. 300

Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 4hm 8m = ….. m

A. 48                         B. 408

C. 480                       D. 4800

Câu 4: Năm nay bố 35 tuổi, tuổi con bằng  tuổi bố. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?

A. 5                           B. 7

C. 9                           D. 11

Câu 5: 57 : X = 8 ( dư 1 ). Giá trị của X là:

A. 5                           B. 6

C. 7                           D. 8

Câu 6: Tính:  6m  +  78dm  = ….. dm

A. 678dm                  B. 6078dm

C. 138dm                  D. 768dm

Câu 7: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

2 ;  4  ;   6  ; … ; 10.

A. 7                            B. 8

C. 9                            D. 10

Câu 8: Anh có 25 cái kẹo, em có ít hơn anh 8 cái kẹo. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu cái kẹo?

A. 40                          B. 41

C. 42                          D. 43

II. Phần 2. Giải các bài toán sau:

Bài 1: Tính:

a)  27   x  8  –  45                                                        

   = …………………..

   = …………………..

b)  42  :  7   x  4

   = …………………..

   = …………………..

c) 45   :   9  +  87                                                       

   = ………………….. 

   = …………………..

d)  5   x  6  + 77

   = …………………..

   = …………………..

Bài 2: Tìm X:

 a) X   x   7  +  30   =  65                                                 

    …………………………. 

    ………………………….

    ………………………….

    ………………………….

b) X   :   6  –  15   =   37

    …………………………. 

    ………………………….

    ………………………….

    ………………………….

Bài 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 35 kg gạo, buổi chiều bán được số gạo gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

Bài giải

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Lời giải chi tiết

I. Phần 1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính nhân trước, phép tính trừ sau.

Cách giải:

   87   x   4  –  37

=     348     –  37

=           311

=> Đáp án cần chọn là B

Câu 2:

Phương pháp giải:

- Vẽ sơ đồ

- Từ sơ đồ ta suy ra số cần tìm

Cách giải:

Ta có sơ đồ:

 

Ba lần số cần tìm là:

265 + 35 = 300

Số cần tìm là:

300 : 3 = 100

Đáp số: 100 

=> Đáp án cần chọn là A

Câu 3:

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài.

1hm  =  100m

Cách giải:

1hm  =  100m

4hm  =  400m

4hm 8m = 400 + 8 = 408m

=> Đáp án cần chọn là B

Câu 4:

Phương pháp giải:

- Dạng toán : Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

- Tuổi của con = tuổi của bố  :  5

Cách giải:

Bài giải

Số tuổi năm nay của con là:

35  : 5 = 7 ( tuổi )

                 Đáp số: 7 tuổi

=> Đáp án cần chọn là B

Câu 5:

Phương pháp giải:

Muốn tìm X, ta lấy số bị chia trừ cho số dư rồi chia cho thương.

Cách giải:

57 : X = 8 ( dư 1 )

       X = ( 57 – 1 ) : 8

       X = 56 : 8

       X = 7

=>  Đáp án cần chọn là C

Câu 6:

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài.

1m  =  10dm

Cách giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài.

6m  =  60dm

6m  +  78dm  =  60dm + 78 dm = 138 dm

=> Đáp án cần chọn là C

Câu 7:

Phương pháp giải:

- Tìm khoảng cách giữa các số.

- Tìm số điền vào chỗ chấm.

Cách giải:

4 – 2 = 2

6 – 4 = 2

Vậy khoảng cách giữa các số là 2 đơn vị

Số cần điền vào chỗ chấm là: 10 – 2 = 8

=> Đáp án cần chọn là B

Câu 8:

Phương pháp giải:

- Tìm số kẹo của em.

- Tìm số kẹo của hai anh em.

Cách giải:

Bài giải

Số kẹo của em là:

25 – 8 = 17 ( cái )

Số kẹo của hai anh em là:

25 + 17 = 42 ( cái )

                          Đáp số: 42 cái kẹo

=> Đáp án cần chọn là C

II. Phần 2. Giải các bài toán sau:

Bài 1:

Phương pháp giải:

- Thực hiện các phép tính nhân trước; phép cộng, phép trừ thực hiện sau.

- Thực hiện từ trái qua phải.

Cách giải:

a)  27   x  8  –  45

   =    216    –  45

   =         171

b)  42  :  7   x  4

=        6      x  4

=             24

c) 45   :   9  +  87

 =       5      +  87

 =            92

d)  5   x  6  + 77

=      30     +  77

=          107

Bài 2:

Phương pháp giải:

Thực hiện tìm  X.

Cách giải:

a) X   x   7  +  30   =  65

    X   x   7             =  65 – 30

    X   x   7             =  35

    X                       =  35  :  7

    X                       =  5

b) X  :   6  –  15  =   37 

    X  :   6            =   37 + 15

    X  :   6            =   52

    X                    =   52   x  6

    X                    =    312

Bài 3:

Phương pháp giải:

- Số gạo buổi chiều = số gạo buổi sáng  x  2

- Số gạo cả hai buổi bán được = số gạo buổi sáng +  số gạo buổi chiều

Cách giải:

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo buổi chiều bán được là:

35  x  2 = 70 ( kg )

Số ki-lô-gam gạo cả hai buổi cửa hàng bán được là:

35  +  70  = 105 ( kg )

                             Đáp số: 105kg gạo.

 HocTot.Nam.Name.Vn

close