Bài tập cuối tuần Toán 3 tuần 8 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 8 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Đề bài

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Có 35 bông hoa chia đều vào 7 lọ. Hỏi mỗi lọ có bao nhiêu bông hoa?

A. 5 bông                                 B. 6 bông

C. 7 bông                                 D. 8 bông

Bài 2: Viết (theo mẫu):

Mẫu: Giảm 21m đi 7 lần được 21 : 7 = 3m.

a) Giảm 32 giờ đi 4 lần được …………………………….....................

b) Giảm 42kg đi 6 lần được …………………………………………..

c) Giảm 63cm đi 7 lần được ………………………………………….

Bài 3: Tìm \(x\):

a)   56 : \(x\)   =  3 + 4

      ……………….....

      ……………….....

      ……………….....

b)   45 : \(x\)  + 27 =  36

      ……………….....

      ……………….....

      ……………….....

Bài 4: Tính:

a) 63 : 7 – 4                           b) 54 : 6 + 35

   = ……………                          ..................

   = ……………                          ..................

Bài 5: Chị Lan có 78 quả cam, sau khi đem bán thì số quả cam giảm đi 3 lần. Hỏi chị Lan còn lại bao nhiêu quả cam?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Đáp số: …………………

Bài 6: Tìm \(x\):

                   47 : \(x\)  = 6 (dư 5)

                ……………………….. 

                ………………………..  

                ……………………….. 

Lời giải chi tiết

Bài 1:

Phương pháp giải:

Số bông hoa có trong mỗi lọ = số bông hoa có trong 7 lọ : 7.

Cách giải :

Mỗi lọ có số bông hoa là:

35 : 7 = 5 (bông)

                           Đáp số: 5 bông hoa.

=> Đáp án cần chọn là A.

Bài 2:

Phương pháp giải:

- Dạng toán: Giảm đi một số lần.

- Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần.

Cách giải :

a) Giảm 32giờ đi 4 lần được  32 : 4 = 8 (giờ)

b) Giảm 42kg đi 6 lần được 42 : 6 = 7 (kg)

c) Giảm 63cm  đi 7 lần được 63 : 7 = 9 (cm)

Bài 3:

Phương pháp giải:

a)

- Tính kết quả của phép tính vế phải.

- Muốn tìm \(x\) (số chia), ta lấy số bị chia chia cho thương.

b)

- Tính kết quả của 45 : \(x\) = 36 – 27.

- Muốn tìm \(x\) (số chia), ta lấy số bị chia chia cho thương.

Cách giải :

a)   56 : \(x\) =  3 + 4

      56 : \(x\) =  7

             \(x\) = 56 : 7

             \(x\) = 8

b)   45 : \(x\) + 27 =  36

               45 : \(x\) =  36 – 27

               45 : \(x\) =  9

                      \(x\) =  45 : 9

                      \(x\) = 5

Bài 4:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính chia trước; phép tính cộng, phép tính trừ sau.

Cách giải :

a)  63 : 7 – 4                        b)  54 : 6 + 35

    =  9  –  4                              =  9  +  35

    =    5                                    =     44

Bài 5:

Phương pháp giải:

- Dạng toán: Giảm đi một số lần.

- Muốn tìm số cam còn lại ta lấy số cam ban đầu chị Lan có chia cho 3.

Cách giải :

Chị Lan còn lại số quả cam là:

78 : 3 = 26 (quả)

                          Đáp số: 26 quả cam.

Bài 6:

Phương pháp giải:

\(x\) là số chia, ta tìm \(x\) bằng cách áp dụng công thức:

      Số chia = (số bị chia – số dư) : thương

Cách giải :

            47 : \(x\) = 6 (dư 5)

                    \(x\) = (47 – 5) : 6

                    \(x\) =  42 : 6

                    \(x\) = 7

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

close