Bài tập cuối tuần Toán 3 tuần 3 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 3 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Đề bài

Bài 1: Một hộp bánh có 6 cái bánh. Hỏi 8 hộp bánh như thế có bao nhiêu cái bánh?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Đáp số: ……………………

Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

   Tìm \(x\), biết:     \(x\)   :   5   =  5  +  1

A. 11                                               B. 30

C. 35                                               D. 40

Bài 3: An đi bộ từ nhà đến trường hết 15 phút. Lớp học bắt đầu lúc 7 giờ 45 phút. Vậy An bắt đầu đi từ nhà lúc mấy giờ ?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Đáp số:………………………….

Bài 4: Tính:

 a)     20  ×  6  +   46 

        = …………………

        = …………………

b)  229  +  98  –  74

        = …………………

        = …………………

Bài 5: Một cửa hàng có 285kg gạo, đã bán đi 120kg gạo. Hỏi:

a) Sau khi bán, cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

b) Số gạo còn lại chia đều vào 5 túi bằng nhau. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Đáp số:………………………….

Bài 6: Tính tổng sau bằng cách thuận tiện nhất:

  1  +  3  +  5  +  7  +  9  +  11  +  13  +  15  +  17  +  19

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1:

Phương pháp giải:

Tìm số bánh có trong 8 hộp ta lấy số bánh có trong mỗi hộp nhân với 8.

Cách giải :

8 hộp bánh như thế có số cái bánh là:

6  ×  8 = 48 (cái)

                           Đáp số: 48 cái bánh.

Bài 2:

Phương pháp giải:

- Tính giá trị vế phải trước.

- \(x\) là số bị chia, muốn tìm \(x\) ta lấy thương nhân với số chia.

Cách giải:

   \(x\)   :   5   =  5  +  1

   \(x\)   :   5   =  6

   \(x\)            =  6   ×   5

   \(x\)            =       30

=> Đáp án cần chọn là B.

Bài 3:

Phương pháp giải:

Tính thời gian An bắt đầu đi từ nhà = 7 giờ 45 phút  –  15 phút .

Cách giải:

Bài giải

Thời gian An bắt đầu đi từ nhà là:

7 giờ 45 phút  –  15 phút = 7 giờ 30 phút.

                                                     Đáp số: 7 giờ 30 phút.

Bài 4:

Phương pháp giải:

- Biểu thức có các phép cộng và phép nhân thì thực hiện phép nhân trước, thực hiện phép tính cộng sau.

- Biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ thì thực hiện tính lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải:

  a)     20  ×  6  +   46

          =   120  +   46

          =      166

b)      229  +  98  –  74

         =   327   –  74

         =      253

Bài 5:

Phương pháp giải:

a)  Tìm số ki-lô-gam gạo cửa hàng còn lại sau khi bán ta lấy số gạo ban đầu cửa hàng có trừ đi số gạo đã bán.

b) Tìm số ki-lô-gam gạo có trong mỗi túi ta lấy số gạo còn lại sau khi bán chia cho 5.

Cách giải:

Bài giải

a) Sau khi bán, cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là:

285 – 120 = 165 (kg)

b) Mỗi túi có số ki-lô-gam gạo là:

165 : 5 = 33 (kg)

           Đáp số:  a) 165kg gạo.

                       b) 33kg gạo.

Bài 6:

Phương pháp giải:

Ghép các số thích hợp lại thành 1 nhóm sao cho mỗi nhóm có tổng bằng 20.

Cách giải:

  1  +  3  +  5  +  7  +  9  +  11  +  13  +  15  +  17  +  19

= (1 + 19) + (3 + 17) + (5 + 15) + (7 + 13) + (9 + 11)

=    20   +   20    +    20    +    20   +   20

=      20  ×  5

=        100

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

close