Bài tập cuối tuần Toán 3 tuần 22 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Bài tập cuối tuần 22 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với các dạng bài tập giúp các em ôn lại kiến thức đã học trong tuần

Đề bài

Bài 1. Đặt tính rồi tính

1304 × 3                   2345 × 2                3092 × 3                   1602 × 5

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 2. Tìm \(x\), biết:

a) \(x\) : 4 = 2156                                          b) \(x\) – 1938 = 1535 × 5

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 3. Ngày thứ bảy của tháng tư là ngày mùng 4. Hỏi tháng đó có mấy ngày thứ bảy? Đó là những ngày nào?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Viết tên các bán kính, đường kính trong mỗi hình tròn sau:

a) Hình tròn tâm O có:

- Các đường kính là: …………………..

- Các bán kính là: ……………………...

b) Hình tròn tâm I có:

- Các đường kính là:…………………….

- Các bán kính là:……………………..

Bài 5. Có 4 xe chở hàng, mỗi xe đều chở được 2045 kg gạo. Người ta đã dỡ xuống 4927kg. Hỏi trên xe còn lại bao nhiêu kg gạo?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp:

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Tính : Nhân lần lượt từ phải sang trái. 

Cách giải:

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \begin{array}{*{20}{c}}{1304}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,3}\end{array}}\\\hline{\,\,\,3912}\end{array}\)                                             \(\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \begin{array}{*{20}{c}}{2345}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,2}\end{array}}\\\hline{\,\,4690}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \begin{array}{*{20}{c}}{3092}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,3}\end{array}}\\\hline{\,\,\,9276}\end{array}\)                                             \(\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \begin{array}{*{20}{c}}{1602}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,5}\end{array}}\\\hline{\,\,\,8010}\end{array}\)

Bài 2.

Phương pháp:

a)  \(x\) là số bị chia, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

b) - Tính giá trị vế phải trước.

- \(x\) là số bị trừ, muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Cách giải:

a) \(x\) : 4 = 2156

          \(x\)= 2156 × 4

          \(x\)= 8624

b) \(x\) – 1938 = 1535 × 5

    \(x\) – 1938 = 7675

               \(x\)= 7675 + 1938

               \(x\)= 9613

Bài 3.

Phương pháp:

Dựa vào kiến thức: 1 tuần có 7 ngày, cùng  “1 thứ” của 2 tuần liền nhau hơn kém nhau 7 ngày, chẳng hạn thứ hai của tuần này là ngày 8 tháng 3 thì thứ hai của tuần liền sau đó là ngày 15 tháng 3.

Cách giải:

Ngày thứ bảy của tháng tư là ngày mùng 4.

Tháng đó có 4 ngày thứ bảy. Đó là ngày mùng 4, ngày 11, ngày 18 và ngày 25.

Bài 4.

Phương pháp:

- Bán kính: Đoạn thẳng nối tâm với một điểm nằm trên đường tròn.

- Đường kính: Đoạn thẳng đi qua tâm, nối hai điểm nằm trên đường tròn.

Cách giải:

a) Hình tròn tâm O có: 

- Các đường kính là: AB, CD.

- Các bán kính là: OM, OA, OB, OC, OD.

b) Hình tròn tâm I có:

- Các đường kính là: CK, MN.

- Các bán kính là: IK, IC, IM, IN, IQ.

Bài 5.

Phương pháp:

- Tìm số ki-lô-gam gạo 4 xe chở được ta lấy số ki-lô-gam gạo mỗi xe chở được nhân với 4.

- Tìm số ki-lô-gam gạo còn lại trên xe ta lấy số ki-lô-gam gạo 4 xe chở được trừ đi số ki-lô-gam gạo đã lấy xuống.

Cách giải:

4 xe chở được tất cả số ki-lô-gam gạo là:

2045 × 4 = 8180 (kg)

Trên xe còn lại số ki-lô-gam gạo là:

8180 – 4927 = 3253 (kg)

Đáp số: 3253kg.

HocTot.Nam.Name.Vn

close