Bài tập cuối tuần Toán 3 tuần 26 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 26 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với các dạng bài tập giúp các em ôn lại kiến thức đã học trong tuần

Đề bài

Bài 1. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp

Để mua một cuốn sách 9000 đồng, có thể lấy … tờ 5000 đồng, … tờ 2000 đồng, … tờ 1000 đồng; Hoặc … tờ 2000 đồng và 5 tờ 1000 đồng. Hoặc 1 tờ 5000 đồng, 1 tờ 2000 đồng và … tờ 1000 đồng.

Bài 2. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp

Cho dãy số 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84

a) Dãy số trên có:… số.

b) Số 48 là số thứ … trong dãy số.

c) Số thứ sáu trong dãy số là số: …

d) Số thứ bảy hơn số thứ ba trong dãy số là: ……….

e) Tổng của số đầu và số cuối là: …………………..

Bài 3. Đây là bảng thống kê số học sinh của một trường tiểu học 

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp

a) Khối lớp 1 có: … học sinh. Khối lớp 2 có: … học sinh.

Khối lớp 3 có: … học sinh. Khối lớp 4 có: … học sinh.

b) Khối lớp … có ít học sinh nhất.

c) Khối lớp … có nhiều học sinh nhất.

d) Tổng số học sinh của cả trường là: … học sinh.

Bài 4. Một cửa hàng trong một ngày đã bán được số gạo như sau:

Buổi sáng: 1560kg gạo tẻ, 1270kg gạo nếp.

Buổi chiều: 1454kg gạo tẻ, 900kg gạo nếp.

Buổi tối: 1230kg gạo tẻ, 789kg gạo nếp.

a) Hãy điền số liệu trên vào bảng sau 

b) Trong ngày đó cửa hàng bán được: …kg gạo tẻ, …kg gạo nếp.

c) Buổi sáng gạo tẻ bán được nhiều hơn gạo nếp … kg.

d) Buổi chiều cửa hàng bán được tất cả: …kg gạo.

e) Buổi tối cửa hàng bán được tất cả: …kg gạo.

g) Trong ngày hôm đó cửa hàng bán được tất cả: …kg gạo.

Bài 5. Một cửa hàng có 2760kg gạo. Buổi sáng bán được \(\dfrac{1}{3}\) số gạo đó, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 170kg. Hỏi sau một ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp:

Viết 9000 = 5000 + 4000, từ đó ta có các cách lấy các tờ tiền khác nhau để có được 9000 đồng mua sách.

Cách giải:

Để mua một cuốn sách 9000 đồng, có thể lấy 1 tờ 5000 đồng, 1 tờ 2000 đồng, 2 tờ 1000 đồng; Hoặc 2 tờ 2000 đồng và 5 tờ 1000 đồng. Hoặc 1 tờ 5000 đồng, 1 tờ 2000 đồng và 2 tờ 1000 đồng.

Bài 2.

Phương pháp:

Quan sát kĩ dãy số đã cho rồi trả lời các câu hỏi của bai toán.

Cách giải:

a) Dãy số trên có: 7 số.

b) Số 48 là số thứ trong dãy số.

c) Số thứ sáu trong dãy số là số: 72.

d) Số thứ bảy hơn số thứ ba trong dãy số là:  48.

(vì số hạng thứ bảy là 84, số hang thứ ba là 36 và 84 – 36 = 48)

e) Tổng của số đầu và số cuối là:  12 + 84 = 96.

Bài 3.

Phương pháp:

Quan sát kĩ bảng số liệu đã cho để tìm số học sinh của mỗi lớp, từ đó trả lời các câu hỏi của bài toán.

Cách giải:

a) Khối lớp 1 có: 279 học sinh. Khối lớp 2 có: 260 học sinh.

Khối lớp 3 có: 283 học sinh. Khối lớp 4 có: 294 học sinh.

b) Khối lớp 2 có ít học sinh nhất (260 học sinh).

c) Khối lớp 4 có nhiều học sinh nhất (294 học sinh).

d) Tổng số học sinh của cả trường là: 1373 học sinh.

(vì 279 + 260 + 283 + 294 + 257 = 1373)

Bài 4.

Phương pháp:

Xác định số gạo bán được trong từng buổi rồi điền vào bảng đã cho và trả lời các câu hỏi của bài toán.

Cách giải:

a) 

b) Trong ngày đó cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo tẻ là:

          1560 + 1454 + 1230 = 4244 (kg)

Trong ngày đó cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo nếp là:

          1270 + 900 + 789 = 2959 (kg)

c) Buổi sáng gạo tẻ bán được nhiều hơn gạo nếp số ki-lô-gam là:

          1560 – 1270 = 290 (kg)

d) Buổi chiều cửa hàng bán được tất cả số ki-lô-gam gạo là:

          1454 + 900 = 2354 (kg)

e) Buổi tối cửa hàng bán được tất cả số ki-lô-gam gạo là:

          1230 + 789 = 2019 (kg)

g) Trong ngày hôm đó cửa hàng bán được tất cả số ki-lô-gam gạo là:

          (1560 + 1270) + 2354 + 2019 = 7203 (kg)

Bài 5.

Phương pháp:

- Tìm số gạo buổi sáng cửa hàng bán được ta lấy số gạo ban đầu chia cho 3.

- Tìm số gạo buổi chiều cửa hàng bán được ta lấy số gạo buổi sáng cửa hàng bán được trừ đi 170kg.

- Tìm số gạo cả ngày bán được ta lấy số gạo buổi sáng bán được cộng với số gạo buổi chiều bán được.

Cách giải:

Buổi sáng cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

2760 : 3 = 920 (kg)

Buổi chiều cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

920 – 170 = 750 (kg)

Sau một ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

920 + 750 = 1670 (kg)

Đáp số: 1670kg.

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

close