Bài tập cuối tuần Toán 3 tuần 21 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Bài tập cuối tuần 21 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Đề bài

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Số thứ nhất là 2132, số thứ nhất kém số thứ hai là 1738. Vậy tổng hai số là:

6002 …                                      7002 …                            8472 …

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Những tháng có 30 ngày là:

4,       7,        9,        12               …

5,       6,        9,        10               …

4,       6,        9,        11               …

b) Những tháng có 31 ngày là:

1,    4,    5,    7,     8,    10,     12         …

1,    3,    5,    6,     8,    10,     12         …

1,    3,    5,    7,     8,    10,     12          …

c) Tháng có 28 hoặc 29 ngày là:

1     …                         2    …                      3      …

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

a) Giá trị của biểu thức 4758 – 2475 + 1864 là:

A. 4147                                  B. 4247                              C. 4257

b) Giá trị của biểu thức 5369 + 2405 – 4694 là:

A. 3090                                  B. 3080                              C. 3180

c) Giá trị của biểu thức 347 × 9 + 2413 là:

A. 5526                                   B. 5536                             C. 5636

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính :

a) 2615 + 3022                   b) 5583 + 4168

    ……………                          …………….

    ……………                          …………….

    ……………                          …………….

c) 8743 – 2036

    ……………                          …………….

    ……………                          …………….

    ……………                          …………….

Bài 2. Tìm x:

a) 1475 + x = 7684

     …………...…………

     …………..…………

b) x – 848 = 7981

    ………….…………

    ………….…………

c) x – 1046 + 1586 = 5473

    …………..…………

    …………..…………

    …………..…………

d) 5896 – x + 278 = 2021

    …………..…………

    …………..…………

    …………..…………

Bài 3. Một trại chăn nuôi ngày thứ nhất bán được 1072 con gà trống và 347 con gà mái; ngày thứ hai bán được 421 con gà trống và 178 con gà mái. Hỏi trong cả hai ngày trại chăn nuôi đó bán được tất cả bao nhiêu con gà?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Điền số thích hợp vào ô trống sao cho tổng ba số liền nhau nào cũng bằng 2008. 

Lời giải chi tiết

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 

Phương pháp:

- Tìm số thứ hai = số thứ nhất + 1738.

- Tổng hai số = số thứ nhất + số thứ hai.

Cách giải: 

Số thứ hai là:        2132 + 1738 = 3870.

Tổng hai số là:      2132 + 3870 = 6002.

Vậy ta có kết quả như sau:

6002  (Đ)                7002  (S)                        8472  (S)

Câu 2.

Phương pháp:

Dựa vào kiến thức đã học về ngày, tháng, cách \(x\)em lịch để trả lời các câu hỏi của bài toán.

Cách giải: 

a) Những tháng có 30 ngày là:

4,       7,        9,        11               (S)

5,       6,        9,        10               (S)

4,       6,        9,        11               (Đ)

b) Những tháng có 31 ngày là:

1,    4,    5,    7,     8,    10,     12         (S)

1,    3,    5,    6,     8,    10,     12         (S)

1,    3,    5,    7,     8,    10,     12         (Đ)

 (Đ)

c) Tháng có 28 hoặc 29 ngày là:

1     (S)                     2    (Đ)                      3      (S)

Câu 3.

Phương pháp:

a, b) Biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì thực hiện theo thứ tự trừ trái sang phải.

c) Biểu thức có phép nhân và phép cộng thì thực hiện phép nhân trước, thực hiện phép cộng sau.

Cách giải: 

a)       4758 – 2475 + 1864

          = 2283 + 1864

          = 4147 

Chọn đáp án A.

b)      5369 + 2405 – 4694

          = 7774 – 4694

          = 3080 

Chọn đáp án B.

c)       347 × 9 + 2413

          = 3123 + 2413

          = 5536 

Chọn đáp án B.

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

Phương pháp:

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng, trừ lần lượt từ phải sang trái.

Cách giải: 

Bài 2. 

Phương pháp:

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Cách giải:  

a) 1475 + \(x\) = 7684

                \(x\) = 7684 – 1475

                \(x\) = 6209

b)  \(x\) – 848 = 7981

               \(x\) = 7981 + 848

               \(x\) = 8829

c) \(x\) – 1046 + 1586 = 5473

    \(x\)  – 1046 = 5473 –  1586                 

    \(x\) – 1046 = 3887                           

                 \(x\) = 3887 + 1046

                 \(x\) = 4933

d) 5896 – \(x\) + 278 = 2021

    5896 – \(x\) = 2021 – 278

    5896 – \(x\) =  1743

               \(x\) = 5896 – 1743

               \(x\) = 4153

Bài 3. 

Phương pháp:

- Tìm tổng số gà bán trong ngày thứ nhất = số con gà trống + số con gà mái (bán trong ngày thứ nhất).

- Tìm tổng số gà bán trong ngày thứ hai = số con gà trống + số con gà mái (bán trong ngày thứ hai).

- Tìm tổng số gà đã bán = số gà bán trong ngày thứ nhất + số gà bán trong ngày thứ hai.

Cách giải: 

Ngày thứ nhất trại chăn nuôi đó bán được số con gà là:

1072 + 347 = 1419 ( con gà)

Ngày thứ hai trại chăn nuôi đó bán được số con gà là:

421 + 178 = 599 ( con gà)

Cả hai ngày trại chăn nuôi đó bán được số con gà là:

1419 + 599 = 2018 ( con gà)

Đáp số: 2018 con gà.

Bài 4. 

Phương pháp:

- Tìm số còn lại = 2008 – 732 – 276.

- Sắp xếp ba số vào ô trống sao cho tổng ba số liền nhau nào cũng bằng 2008.

Cách giải: 

 Ta có số thứ ba là:

2008 – 732 – 276 = 1000.

Vậy ta điền các số sao cho tổng ba số liền nhau nào cũng bằng 2008 là: 

HocTot.Nam.Name.Vn

close