Bài tập cuối tuần Toán 3 tuần 14 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Bài tập cuối tuần 14 - Đề 1 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Đề bài

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Có 54 lít dầu rót đều vào các can, mỗi can có 9 lít dầu. Hỏi có mấy can dầu?

A. 3 can                                     B. 4 can

C. 5 can                                     D. 6 can

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

a) 180  :  6  + 11 = …..

A. 39                                         B. 40 

C. 41                                         D. 42

b) 405  :  9 – 17 = ……. 

A. 28                                         B. 38

C. 40                                         D. 48

Bài 3: Tìm \(x\), biết:

a)    \(x\) × 8 + 87 =  455 

      ……………………….. 

      ……………………….. 

      ……………………….. 

      ……………………….. 

 b)   29 : \(x\) + 35 = 39

      ……………………….. 

      ……………………….. 

      ……………………….. 

      ……………………….. 

 

Bài 4: Có 79 lít nước mắm, rót đầy vào các can 7 lít. Hỏi có thể rót được nhiều nhất vào bao nhiêu can như thế và còn thừa mấy lít nước mắm ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………...........

………………………………………………………………………………………...........

………………………………………………………………………………………...........

………………………………………………………………………………………...........

 

Bài 5: Điền số thích hợp vào ô trống.

Số bị chia

78

89

 

58

429

Số chia

4

 

3

 

8

Thương

 

44

32

11

 

Số dư

 

1

2

3

 

Bài 6: Có 45 con thỏ nhốt vào các chuồng, mỗi chuồng có không quá 7 con thỏ. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuồng để nhốt hết số thỏ đó ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………...........

………………………………………………………………………………………...........

………………………………………………………………………………………...........

………………………………………………………………………………………...........

Lời giải chi tiết

Bài 1: 

Phương pháp giải:

Tìm số can dầu ta lấy tổng số lít dầu chia cho số lít dầu có trong mỗi can.

Cách giải:

Bài giải

Có số can dầu là:

54  :  9  = 6 (can)

                   Đáp số: 6 can.

=> Đáp án cần chọn là D.

Bài 2: 

Phương pháp giải:

Biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, chia thì thực hiện phép tính chia trước, phép tính cộng, trừ sau.

Cách giải:

a)     180  :  6  +  11

        =   30  +  11

        =        41

=>   Đáp án cần chọn là C.

b)    405  :  9  –  17

       =    45    –  17

       =          28

=>   Đáp án cần chọn là A.

Bài 3: 

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Cách giải:

a)    \(x\)  ×   8  +  87   =   455

       \(x\)  ×   8             =   455  –  87

       \(x\)  ×   8             =         368

       \(x\)                      =   368  :  8

       \(x\)                      =      46 

b)    296  :   \(x\)  +  35   =  39

      296  :   \(x\)             =  39  –  35

      296  :   \(x\)             =        4

                  \(x\)             =  296   :   4

                  \(x\)             =      74

Bài 4: 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia:  79  :  7.

Thương trong phép chia chính là số can nhiều nhất có thể rót được và số dư là số nước mắm còn thừa.

Cách giải: 

Ta có:    79  :  7  = 11 (dư 2).

Do đó nếu có 79 lít nước mắm và rót đầy vào các can 7 lít thì có thể rót được nhiều nhất 11 can nước mắm và còn dư 2 lít. 

Đáp số: 11 can, thừa 2 lít.

Bài 5: 

Phương pháp giải:

- Thương = Số bị chia  :  Số chia

- Số chia =  ( ố bị chia – số dư) : thương

- Số bị chia = thương  ×  số chia + số dư

Cách giải: 

Số bị chia

78

89

98

58

429

Số chia

4

2

3

5

8

Thương

19

44

32

11

53

Số dư

2

1

2

3

5

 

Bài 6:  

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép chia:   45  :  7 = 6 (dư 3)

- Vì còn dư 3 con thỏ nên sẽ cần thêm ít nhất 1 chuồng nữa.

Cách giải:

Tóm tắt

Không quá 7 con :   1 chuồng

                45 con :  ? chuồng

Bài giải 

Ta có:  45  :  7 = 6 chuồng (dư 3 con thỏ)

Vì còn dư 3 con thỏ nữa nên cần thêm ít nhất 1 cái chuồng nữa.

Vậy số chuồng cần ít nhất là:

6  +  1 =  7 (chuồng)

                     Đáp số: 7 chuồng.

HocTot.Nam.Name.Vn

close