Bài tập cuối tuần Toán 3 tuần 6 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Bài tập cuối tuần 6 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Đề bài

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Một số chia cho 6 thì được 4 dư 3. Vậy số đó là:

A. 25                                             B. 26

C. 27                                             D. 28

Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Một quầy hàng có 24kg nho và đã bán được \(\dfrac{1}{3}\) số nho đó. Hỏi quầy đã bán được mấy ki-lô-gam nho?

A. 5kg                                           B. 6kg

C. 7kg                                           D. 8kg

Bài 3: Tính:

a)  42 : 7 + 17                   b) 87 – 35 + 12

   = ………………                ......................

   = ………………                ......................

c)   96 : 3 : 4                     d)   72 : 2 – 15

   = ………………                ......................

   = ………………                ...................... 

Bài 4: Tìm \(x\):

a) \(x\) × 2 = 78                        b) 84 : \(x\) =  6

     ………………                    ..................

     ………………                    ..................

Bài 5: Một cửa hàng có 48kg táo. Cửa hàng đã bán được \(\dfrac{1}{4}\) số nho đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam táo?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

                           Đáp số: ………………

Lời giải chi tiết

Bài 1:

Phương pháp giải:

- Xác định thương, số chia, số dư trong phép chia đã cho.

- Tìm số bị chia theo công thức:

     Số bị chia = thương × số chia + số dư.

Cách giải :

Số cần tìm là:

            4 × 6 + 3 = 24 + 3 = 27

=> Đáp án cần chọn là C.

Bài 2:

Phương pháp giải:

- Dạng toán: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

- Tìm số ki-lô-gam nho đã bán được ta lấy số nho cửa hàng đó có chia cho 3.

Cách giải :

Quầy đó đã bán được số ki-lô-gam nho là:

24 : 3 = 8 (kg)

                         Đáp số: 8kg nho.

=> Đáp án cần chọn là D.

Bài 3:

Phương pháp giải:

a) Thực hiện phép chia trước, phép cộng sau .

b) Thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

c) Thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

d) Thực hiện phép chia trước, phép trừ sau .

Cách giải :

a)   42 : 7 + 17

     = 6 + 17 

     =   23

b)   87 – 35 + 12

     = 52 + 12

     =     64

c)   96 : 3 : 4

     = 32 : 4

     = 8

d)   72 : 2 – 15

     = 36 – 15

     =     21

Bài 4:

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm \(x\) (thừa số chưa biết), ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

b) Muốn tìm \(x\) (số chia), ta lấy số bị chia chia cho thương.

Cách giải :

a)    \(x\)  ×  2  =  78

                \(x\) = 78  :  2

                \(x\) =  39

b)    84  :  \(x\)  =  6

                \(x\)  =  84  :  6

                 \(x\) = 14

Bài 5:

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số ki-lô-gam táo đã bán, ta lấy số ki-lô-gam táo ban đầu cửa hàng có chia cho 4.

- Muốn tìm số ki-lô-gam táo còn lại, ta lấy số ki-lô-gam táo ban đầu cửa hàng có trừ đi số ki-lô-gam táo đã bán được.

Cách giải :

Cửa hàng đã bán được số ki-lô-gam táo là:

48 : 4 = 12 (kg)

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam táo là:

48 – 12 = 36 (kg)

                           Đáp số: 36kg táo.

HocTot.Nam.Name.Vn

close