Writing - Trang 25 Unit 3 VBT Tiếng Anh 8 mới

Make up sentences using the words and phrases given.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Make up sentences using the words and phrases given.
(viết những câu sử dụng những từ hoặc cụm từ đã cho sẵn)

Lời giải chi tiết:

1. Some groups like the Tay, Hmong, Yao live mostly in the mountainous regions in the north.

(Một số nhóm như người Tày, người Mông, Yao sống chủ yếu ở các vùng núi phía bắc.)


2. "Ethnic minority peoples" speak their own languages, have their own ways of life, customs and traditions.
("Đồng bào các dân tộc thiểu số" nói ngôn ngữ riêng, có lối sống, phong tục và truyền thống riêng.)


3. In our country, the government always takes care of the people's life, especially the ethnic groups'.
(Ở nước ta, chính phủ luôn quan tâm đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là các nhóm dân tộc thiểu số)

4. The Muong in Hoa Binh and Thanh Hoa are well-known for their rich folk literature and their traditional songs.
(Người Mường ở Hòa Bình và Thanh Hóa nổi tiếng với văn học dân gian phong phú và những bài hát truyền thống của họ.)

5. Many ethnic minority children in remote or mountainous areas are studying at boarding schools.
(Nhiều trẻ em dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa hoặc miền núi đang học tại trường nội trú.)

Bài 2

Task 2. Write questions for the underlined parts in the following sentences. (Đặt câu hỏi cho phần gạch chân cho những câu sau)

Lời giải chi tiết:

1. It has been the National Day of Viet Nam since 1945.
(Ngày đó trở thành ngày quốc khánh của Việt Nam kể từ năm 1945)
=> Câu hỏi về thời gian, thì hiện tại hoàn thành
=> How long has it been the National Day of Viet Nam?
(Ngày quốc khánh của Việt Nam có từ khi nào?)


2Hung Kings are the founders of our nation and they became the first kings of our country
(Hùng Vương là những người sáng lập của đất nước chúng ta và họ đã trở thành những nhà vua đầu tiên của nước ta)
=>Câu hỏi về người, thì hiện tại đơn
=> Who are the founders of your nation? (Những người sáng lập quốc gia của bạn là ai?)

3. Most ethnic people in Viet Nam speak their own languages.
(Đa số đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam sử dụng ngôn ngữ riêng của họ)
=>Câu hỏi lấy thêm thông tin cụ thể về cái gì, thì hiện tại đơn
=> What language do most ethnic peoples in Viet Nam speak?
(Hầu hết các dân tộc ở Việt Nam nói ngôn ngữ nào ?)

4. In the Central Highlands, the biggest and tallest house in the village is the communal house.
(Ở Tây Nguyên, ngôi nhà lớn nhất và cao nhất trong làng là nhà chung.)
=> Câu hỏi rõ cụ thể thông tin về cái gì, thì hiện tại đơn
=> What house is the biggest and tallest in the village in the Central Highlands? (Ngôi nhà nào lớn nhất và cao nhất trong làng ở miền Trung Tây Nguyên?)

5. The items on display in the Viet Nam Museum of Ethnology are very interesting.
(Các vật phẩm được trưng bày trong Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam rất hấp dẫn)
=>Câu hỏi về đặc điểm như thế nào, thì hiện tại đơn.
=> What are the items on display in the Viet Nam Museum of Ethnology like? (Các vật phẩm được trưng bày trong Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam như thế nào?)

Bài 3

Task 3. Can you correct the passage? Write the correct version.

(Sửa lại những lỗi sai trong đoạn văn sau và viết lại phiên bản đúng )

One of the most popular festivals in viet nam is hung kings temple festival it is actually the memorial of the hung kings who are the founders of our nation and the first kings of our country it has been a public holiday in viet nam since 2007 it is held annually on 10th of the third lunar month every year a large number of visitors from all over the country participate the national festival - the main ceremony takes place at the hung kings temple on nghia linh mountain phong chau district phu tho province 85 km northwest of ha noi on the day of the hung kings temple festival the Vietnamese always take part in the festival with religious belief deeply imbedded in their minds that is their love and pride of their ancestral land.

Lời giải chi tiết:

Correct version:

One of the most popular festivals in Viet Nam is Hung Kings Temple Festival. It is actually the memorial of the Hung Kings who are the founders of our nation and the first kings of our country. It has been a public holiday in Viet Nam since 2007. It is held annually on 10th of the third lunar month. Every year a large number of visitors from all over the country participate the national festival. The main ceremony takes place at the Hung Kings Temple on Nghia Linh Mountain, Phong Chau District, Phu Tho Province, 85 km northwest of Ha Noi. On the day of the Hung Kings Temple Festival, the Vietnamese always take part in the festival with religious belief deeply imbedded in their minds. That is their love and pride of their ancestral land.


Giải thích:
Lỗi sai duy nhất xuyên suốt trong đoạn văn này là người viết đã không biết ngắt nghỉ, phân tách giữa các câu, các ý trong câu. Để sửa lỗi này, cần phải đọc kĩ đoạn văn, tìm cách bóc tách rein những ý đủ để tạo lập thành câu.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close