Reading - Trang 44 Unit 5 VBT Tiếng Anh 8 mới

Read the following paragraph and complete it with one suitable word

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the following paragraph and complete it with one suitable word

Tet is celebrated on the first day (1) of the Lunar New Year. Some weeks before the New Year, the Vietnamese (2) clean their houses and paint the walls. New clothes are bought (3) for the occasion. One or two days (4) before the festival, people make chung cake, (5) which is the traditional cake. On the New Year's Eve, the whole family gets together for a dinner. On the New Year morning, all the (6) members of the family show respect to the elders by beautiful words. In return, they receive lucky money (7)wrapped in red tiny envelopes. Then people go to (8) visit their neighbours, friends and relatives.

Lời giải chi tiết:

Giải thích:
(1) Cụm từ: the first day of (ngày đầu tiên của)
(2) Cụm từ: clean the house (lau dọn nhà)
(3) Cụm từ: for the occasion (trong dịp)
(4) Từ nối chỉ thời gian, quan hệ trước sau của hành động
(5) Đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ vật (chung cake)
(6) Cụm từ: members of the family: thành viên trong gia đình
(7) Bị động dạng rút gọn (wrapped)
(8) Cụm từ: visit neighours (thăm họ hàng)


Tạm dịch
Tết được tổ chức vào ngày đầu tiên của năm mới. Vài tuần trước Tết, người Việt dọn dẹp nhà cửa và sơn tường. Quần áo mới được mua cho dịp này. Một hoặc hai ngày trước lễ hội, người ta làm bánh chung-một loại bánh truyền thống. Vào đêm giao thừa, cả gia đình cùng nhau ăn tối. Vào buổi sáng năm mới, tất cả thành viên trong gia đình thể hiện sự tôn trọng với người lớn tuổi bằng những lời hay ý đẹp. Đổi lại, họ nhận được tiền mừng tuổi được bọc trong những phong bì nhỏ màu đỏ. Sau đó mọi người đi đến thăm hàng xóm, bạn bè và người thân của họ.

Bài 2

Task 2. Read the passage and decide which statements are true (T) or
false (F).
(Đọc đoạn văn sau và quyết định những câu sau là đúng hay sai)

Mid-Autumn Festival

In Viet Nam, Tết Trung Thu or the Mid-Autumn Festival is one of the most popular family holidays. It is held on the 15th day of the August lunar month.

Vietnamese families plan their activities around their children on this special day. In a Vietnamese folklore, parents were working so hard to prepare for the harvest that they left the children playing by themselves. To make up for lost time, parents would use the Mid-Autumn Festival as an opportunity to show their love and appreciation for their children.

Appropriately the Mid-Autumn Festival is also called the Children's Festival. In the United States, this tradition continues in many Vietnamese- American communities. Trung Thu activities are often centered on children and education. Parents buy lanterns for their children so that they can participate in a candlelit lantern procession at dawn. Lanterns represent brightness while the procession symbolizes success in school. Vietnamese markets sell a variety of lanterns, but the most popular children's lantern is the star lantern. Other children's activities include arts and crafts in which children make face masks and lanterns. Children also perform traditional Vietnamese dances for adults and participate in contests for prizes and scholarships. Unicorn dancers are also very popular in Trung Thu festivities.

Like the Chinese, Vietnamese parents tell their children fairy tales and serve mooncakes and other special treats under the silvery moon. A favourite folklore is about a carp that wanted to become a dragon. The carp worked and worked and eventually transformed itself into a dragon. This is the story behind the mythical symbol, Cá Hóa Rồng. Parents use this story to encourage their children to work hard so that they can become whomever they want to be.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Lễ hội trung thu

Ở Việt Nam, Tết Trung Thu hay Lễ hội Trung thu là một trong những ngày lễ gia đình được yêu thích nhất. Nó được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 âm lịch.

Các gia đình Việt Nam lên kế hoạch cho các hoạt động cho con của họ vào ngày đặc biệt này. Trong nền văn hóa dân gian Việt Nam, cha mẹ phải làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho vụ thu hoạch nên họ phải để những đứa con của họ tự chơi với nhau. Để bù đắp thời gian cho con, họ coiTết Trung thu như một cơ hội để thể hiện tình yêu và sự đánh giá cao của họ dành cho con cái.

Tết Trung thu cũng được gọi là Tết thiếu nhi. Ở Hoa Kỳ, truyền thống này tiếp tục ở nhiều cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Hoạt động của Trung Thu thường tập trung vào trẻ em và giáo dục. Cha mẹ mua đèn lồng cho con cái để chúng có thể tham gia vào lễ rước đèn lồng vào lúc bình minh. Đèn lồng tượng trưng cho sự tươi sáng trong khi đám rước tượng trưng cho sự thành công ở trường. Chợ Việt bán nhiều loại đèn lồng, nhưng đèn lồng trẻ em phổ biến nhất là đèn lồng sao. Các hoạt động khác của trẻ em bao gồm nghệ thuật và thủ công trong đó trẻ em làm mặt nạ và đèn lồng. Trẻ em cũng biểu diễn các điệu múa truyền thống của Việt Nam cho người lớn và tham gia các cuộc thi để nhận giải thưởng và học bổng. Múa lân cũng rất nổi tiếng trong các lễ hội Trung Thu.

Giống như người Trung Quốc, cha mẹ Việt Nam kể cho con cái họ những câu chuyện cổ tích và chuẩn bị bánh trung thu và các món ăn đặc biệt khác dưới ánh trăng bạc. Truyện dân gian yêu thích của trẻ nhỏ là về một con cá chép muốn trở thành rồng. Cá chép đã nỗ lực chăm chỉ làm việc và cuối cùng biến thành một con rồng. Đây là câu chuyện đằng sau biểu tượng thần thoại, Cá chép hóa Rồng. Cha mẹ sử dụng câu chuyện này để khuyến khích con cái họ làm việc chăm chỉ để chúng có thể trở thành bất cứ ai chúng muốn.

Statements:
1. In Viet Nam, the Mid-Autumn Festival is held on the 15th day of every month.
=> Tạm dịch: Tại Việt Nam, Tết Trung thu được tổ chức vào ngày 15 hàng tháng.
=> False (sai) vì theo bài, Tết Trung thu tổ chức vào "the 15th day of the August lunar month" (15 tháng Tám Âm lịch)

2. To make up for lost time, parents would use the Mid-Autumn Festival as an opportunity to show their love and appreciation for their children.
=> Tạm dịch: Để bù đắp thời gian đã mất, cha mẹ sẽ sử dụng Tết Trung thu như một cơ hội để thể hiện tình yêu và sự đánh giá cao của họ dành cho con cái.
=> True (đúng theo nội dung đoạn văn)

3. Lanterns represent brightness while the procession symbolizes success in school.
=> Tạm dịch: Đèn lồng tượng trưng cho sự tươi sáng trong khi đám rước đèn tượng trưng cho sự thành công ở trường.
=> True (đúng theo nội dung đoạn văn)

4. It's difficult for children to buy lanterns in Vietnamese markets.
=> Tạm dịch: Trẻ em khó mua đèn lồng ở chợ Việt
=> False (sai) vì theo bài "Vietnamese markets sell a variety of lanterns" (Chợ Việt bán nhiều loại đèn lồng)


5. In Mid-Autumn Festival, Vietnamese parents tell their children fairy tales and serve moon cakes and other special treats under the silvery moon.
=>Tạm dịch: Trong tết trung thu, các bậc cha mẹ Việt Nam kể cho con cái họ những câu chuyện cổ tích và phục vụ bánh trung thu và các món ăn đặc biệt khác dưới ánh trăng bạc.
=> True (đúng theo nội dung đoạn văn)

Bài 3

Task 3. Read the passage and choose the best option A, B, C or D to complete it.
(Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án A, B, C hay D để điền vào chỗ trống)

The Rice-cooking Festival

The Rice-cooking (1) festival was held in the communal house yard about one kilometer away from a (2) river. There were three (3) competitions: water fetching, fire-making and rice-cooking. The festival (4) took one day. In the water-fetching (5) contest, one person from each team had (6) to run to the river to get the (7) water. In the fire-making contest, two team members had to make fire in the (8) traditional way. They tried to rub pieces of (9) bamboo together to make the fire. Six people from each team (10) participate in the Rice-cooking Festival. They had to separate the rice from the husk and then cook the rice.

Lời giải chi tiết:

Giải thích:
(1) Theo chủ đề của đoạn văn, đây là Lễ hộ Nấu cơm (The Rice-cooking festival)
(2) Danh từ phù hợp trong câu này là a rivel (dòng sông)
(3) Danh từ phù hợp trong câu này là competitions (vòng thi)
(4) Cụm từ: take... day (trong mấy ngày)
(5) Danh từ phù hợp trong câu này là contest (phần thi)
(6) Cụm từ: have to +V_nt (phải làm gì)
(7) Cụm từ: get the water (lấy nước)
(8) Chỗ trống cần điền một tính từ phù hợp về nghĩa trong đoạn văn
(9) Chỗ trống cần điền một danh từ phù hợp về nghĩa khi đi cùng pieces (mảnh)
(10) Cụm từ participate in + N (tham gia vào)

Tạm dịch:
Lễ hội nấu cơm được tổ chức tại sân nhà chung cách sông khoảng một km. Có ba phần thi: lấy nước, nấu lửa và nấu cơm. Lễ hội kéo dài trong một ngày. Trong cuộc thi tìm kiếm nước, một người trong mỗi đội phải chạy ra sông để lấy nước. Trong cuộc thi tạo lửa, hai thành viên trong đội phải đốt lửa theo cách truyền thống. Họ phải cố gắng chà các mảnh tre lại với nhau để tạo ra lửa. Sáu người từ mỗi đội tham gia lễ hội nấu cơm. Họ phải tách gạo ra khỏi vỏ trấu rồi nấu cơm.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close