Phonetics - Trang 18 Unit 3 VBT tiếng anh 8 mới

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Choose the word which has a different stress pattern from the
others. (Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại)

Lời giải chi tiết:

1. A. ancestor /ˈæn.ses.tər/
B. curious /ˈkjʊə.ri.əs/
C. heritage /ˈher.ɪ.tɪdʒ/
D. tradition /trəˈdɪʃ.ən/
Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

2. A. diversity /daɪˈvɜː.sə.ti/
B. minority /maɪˈnɒr.ə.ti/
C. socialize /ˈsəʊ.ʃəl.aɪz/
D. addicted /əˈdɪk.tɪd/
Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

3. A. buffalo /ˈbʌf.ə.ləʊ/
B. recognize /ˈrek.əɡ.naɪz/
C. convenient /kənˈviː.ni.ənt/
D. cultural /ˈkʌl.tʃɚ.əl/
Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

4A. complicated /ˈkɒm.plɪ.keɪ.tɪd/
B. community /kəˈmjuː.nə.ti/
C. majority /məˈdʒɒr.ə.ti/
D. communicate /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/
Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

5. A. satisfied /ˈsæt̬.ɪs.faɪd/
B. nomadic /nəʊˈmæd.ɪk/
C. generous /ˈdʒen.ər.əs/
D. socialize /ˈsəʊ.ʃəl.aɪz/
Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Bài 2

Task 2. Put the words in the box into two groups.
(Xếp các từ có phần gạch chân vào cột tương ứng)

Lời giải chi tiết:

 

/sk/

/sp/

/st/

 

school /skuːl/

sky /skaɪ/

basket /ˈbɑː.skɪt/

skateboard /ˈskeɪt.bɔːd/

script /skrɪpt/

 

 

speak /spiːk/
display /dɪˈspleɪ/

spoon  /spuːn/
speech /spiːtʃ/

space /speɪs/

 

state /steɪt/

stay /steɪ/

student /ˈstjuː.dənt/ 

style /staɪl/
step /step/


HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close