Phonetics - Trang 3 Unit 7 VBT tiếng anh 8 mới

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud. (Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác so với những từ còn lại)

Lời giải chi tiết:

1. A. algal /ˈælɡəl/

B. aquatic /əˈkwæt.ɪk/

C. contaminate /kənˈtæm.ɪ.neɪt/

D. permanent /ˈpɜː.mə.nənt/

Đáp án D được đọc là / ə / còn các đáp án khác đọc là / æ  /
Đáp án D


2. A. thermal /ˈθɜː.məl/

B. thankful /ˈθæŋk.fəl/

C. there /ðeər/
D. thorough /ˈθʌr.ə/
Đáp án C được đọc là / ð / còn các đáp án khác đọc là / θ /
Đáp án C


3. A. pollution /pəˈluː.ʃən/

B. earplug /ˈɪə.plʌɡ/

C. dump /dʌmp/ 
D. dust /dʌst/
Đáp án A được đọc là / uː  / còn các đáp án khác đọc là / ʌ  /
Đáp án A

 

4. A. untreated /ʌnˈtriː.tɪd/

B. measure /ˈmeʒ.ər/

C. pleasure /ˈpleʒ.ər/

D. bread /bred/ 
Đáp án A được đọc là / iː / còn các đáp án khác đọc là / e /

Đáp án A

 

5. A. physical /ˈfɪz.ɪ.kəl/

B. visual /ˈvɪʒ.u.əl/

C. music /ˈmjuː.zɪk/
D. because /bɪˈkɒz/

Đáp án B được đọc là / ʒ / còn các đáp án khác đọc là / z /

Đáp án B

Bài 2

Task 2. Find the word which has a different position of the main stress in each line. (Tìm từ có trọng âm khác )

Lời giải chi tiết:

1. A. affect /əˈfekt/

B. pollute /pəˈluːt/

C. effect /ɪˈfekt/
D. litter /ˈlɪt.ər/

 Đáp án D có trọng âm rơi vào âm thứ nhất, các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm thứ hai

Đáp án: D

2. A. cholera /ˈkɒl.ər.ə/

B. pollutant /pəˈluː.tənt/

C. permanent /ˈpɜː.mə.nənt/

D. groundwater /ˈɡrɑʊndˌwɔt̬·ər/

Đáp án B có trọng âm rơi vào âm thứ hai, các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm thứ nhất

Đáp án: B

 

3. A. radiation /ˌreɪ.diˈeɪ.ʃən/

B. political /pəˈlɪt.ɪ.kəl/

C. historical /hɪˈstɒr.ɪ.kəl/

D. contaminant /kənˈtæm.ɪ.nənt/
Đáp án A có trọng âm rơi vào âm thứ ba, các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm thứ hai

Đáp án: A

 

4. A. seriously /ˈsɪə.ri.əs.li/

B. measurement /ˈmeʒ.ə.mənt/

C. scientific /ˌsaɪənˈtɪf.ɪk/

D. logical /ˈlɒdʒ.ɪ.kəl/

Đáp án C có trọng âm rơi vào âm thứ ba, các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm thứ nhất
Đáp án: C

 

5. A. aquatic /əˈkwæt.ɪk/

B. historic /hɪˈstɒr.ɪk/

C. physical /ˈfɪz.ɪ.kəl/

D. botanical /bəˈtæn.ɪ.kəl/

Đáp án C có trọng âm rơi vào âm thứ nhất, các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm thứ hai

Đáp án: C

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close