Reading - Trang 35 Unit 10 VBT Tiếng Anh 8 mới

Match the five sentence-halves in column A with their second halves in column B to complete the sentences.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Match the five sentence-halves in column A with their second halves in column B to complete the sentences. (Nối 2 nửa câu ở cột A với phần còn lại ở cột B để hoàn thành câu.)

Lời giải chi tiết:

1A              2E               3C               4B               5D


1. Sometimes people have problems communicating because they find it difficult to agree with other people's ideas.

(Đôi khi mọi người gặp vấn đề trong giao tiếp bởi vì họ cảm thấy khó đồng ý với ý kiến của người khác.)


2. When a person's style of communicating is different from ours, We may not understand the person's intention.

(Khi phong cách giao tiếp của một người khác với chúng ta chúng ta có thể không hiểu ý định của người đó.)

3. If we want to avoid communication problems we should tell the other person openly and gently.

(Nếu chúng ta muốn tránh các vấn đề giao tiếp chúng ta nên nói với người khác một cách cởi mở và nhẹ nhàng.)


4. If there is a breakdown in communication we must be flexible.

(Nếu có sự cố trong giao tiếp chúng ta phải linh hoạt)

5. Sometimes we have to adapt people's opinions  because of differences in their conversational styles.

(Đôi khi chúng ta phải điều chỉnh ý kiến của mọi người bởi vì sự khác biệt trong phong cách đàm thoại của họ)

Bài 2

Task 2. Read the passage and decide which statements are true (T) or false (F). (Đọc đoạn văn sau và quyết định những câu sau là đúng hay sai.)

Globalcall Communications Wireless Service Solutions

Our coast to coast wireless services will keep you in touch - not just in the greater Seattle metropolitan area, but throughout North America with the North American Wireless Webwork. Employing state-of-the-art Bluetooth interconnectivity, this wireless web ensures that you'll have access to a powerful network that allows you dedicated access to the Internet through your mobile phone accessing more than 3,000 local wireless providers across the continent.

The Benefits

As many mobile professionals know, accessing the wide variety of Internet providers across the country can cause many a headache. If you are a power Internet professional, you will appreciate our service that has united the often confusing web of local Internet connections into one easy-to-use package. Our low rate plans include the ability to choose your own extended area for the application of special low rates provided by this package. Or you can choose our flat-rate continental plan which includes always-on connection coverage in 42 of the continental United States.

Tạm dịch:

Giải pháp dịch vụ không dây truyền thông toàn cầu

Các dịch vụ không dây từ bờ biển đến bờ biển của chúng tôi sẽ giúp bạn giữ liên lạc - không chỉ ở khu vực đô thị lớn hơn Seattle, mà trên khắp Bắc Mỹ với Webwork Wireless của Bắc Mỹ. Sử dụng kết nối Bluetooth tiên tiến, web không dây này đảm bảo rằng bạn sẽ có quyền truy cập vào một mạng mạnh mẽ cho phép bạn truy cập Internet thông qua điện thoại di động của bạn truy cập hơn 3.000 nhà cung cấp dịch vụ không dây địa phương trên khắp lục địa.

Lợi ích

Như nhiều chuyên gia di động biết, việc truy cập nhiều nhà cung cấp Internet trên cả nước có thể khiến nhiều người đau đầu. Nếu bạn là một chuyên gia Internet, bạn sẽ đánh giá cao dịch vụ của chúng tôi đã hợp nhất web thường gây nhầm lẫn của các kết nối Internet cục bộ thành một gói dễ sử dụng. Gói cước giá thấp của chúng tôi bao gồm khả năng chọn khu vực mở rộng của riêng bạn để áp dụng mức giá thấp đặc biệt được cung cấp bởi gói này. Hoặc bạn có thể chọn gói cước lục địa phẳng của chúng tôi, bao gồm bảo hiểm kết nối luôn được bật ở 42 của Hoa Kỳ lục địa.

Lời giải chi tiết:

1. This wireless plan is intended for mobile phone users who do not have Bluetooth capacity.

(Gói không dây này dành cho người dùng điện thoại di động không có dung lượng Bluetooth.)

Thông tin: Employing state-of-the-art Bluetooth interconnectivity, this wireless web ensures that

(Sử dụng kết nối Bluetooth tiên tiến, web không dây này đảm bảo rằng)

=> (False) Sai với nội dung của bài vì có chứ không phải không dùng bluetooth

2. Customers use their mobile phones to access the Internet.

(Khách hàng sử dụng điện thoại di động để truy cập Internet.)

Thông tin: You dedicated access to the Internet through your mobile phone accessing more than 3,000 local wireless providers across the continent.

(bạn truy cập Internet thông qua điện thoại di động của bạn truy cập hơn 3.000 nhà cung cấp dịch vụ không dây địa phương trên khắp lục địa.)

=> True. Đúng với nội dung của bài

3. Internet connection is provided by more than 3,000 national wireless providers.
(Kết nối Internet được cung cấp bởi hơn 3.000 nhà cung cấp dịch vụ không dây quốc gia.)

Thông tin: You dedicated access to the Internet through your mobile phone accessing more than 3,000 local wireless providers across the continent.

(bạn truy cập Internet thông qua điện thoại di động của bạn truy cập hơn 3.000 nhà cung cấp dịch vụ không dây địa phương trên khắp lục địa.)

=> False. Sai với nội dung của bài, vì khắp lục địa chuwss không phải quốc gia.

4. Local Internet accessing procedures can be confusing.
(Thủ tục truy cập Internet địa phương có thể gây nhầm lẫn.)

Thông tin: As many mobile professionals know, accessing the wide variety of Internet providers across the country can cause many a headache.

(Như nhiều chuyên gia di động biết, việc truy cập nhiều nhà cung cấp Internet trên cả nước có thể khiến nhiều người đau đầu.)

=> True. Đúng với nội dung của bài 

5. You can choose a plan only for your local extended area, or for national coverage.

(Bạn có thể chọn một kế hoạch chỉ cho khu vực mở rộng địa phương của bạn, hoặc cho phạm vi bảo hiểm quốc gia.)

Thông tin: Our low rate plans include the ability to choose your own extended area for the application of special low rates provided by this package. Or you can choose our flat-rate continental plan which includes always-on connection coverage in 42 of the continental United States.

(Gói cước giá thấp của chúng tôi bao gồm khả năng chọn khu vực mở rộng của riêng bạn để áp dụng mức giá thấp đặc biệt được cung cấp bởi gói này. Hoặc bạn có thể chọn gói cước lục địa phẳng của chúng tôi, bao gồm bảo hiểm kết nối luôn được bật ở 42 của Hoa Kỳ lục địa.)

=> (True). Đúng với nội dung của bài

 6. Coverage is provided in all the continental United States.

(Bảo hiểm được cung cấp ở tất cả các lục địa Hoa Kỳ.)

Thông tin: Or you can choose our flat-rate continental plan which includes always-on connection coverage in 42 of the continental United States.

(Hoặc bạn có thể chọn gói cước lục địa phẳng của chúng tôi, bao gồm bảo hiểm kết nối luôn được bật ở 42 của Hoa Kỳ lục địa.)

=> False .Sai với nội dung của bài, vì chỉ ở 42, chứ không phải tất cả.

Bài 3

Task 3. Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.)

Conversation

Some recent research into conversation between men and women has produced results which will surprise few women. Men always interrupt women when they talk. One researcher feels that men regard female talk as a kind of conversational housework. They expect women to play a supporting role. So a man interrupts in a display of dominance or control. Men also have a much more unpleasant listening style. Whereas a woman uses gestures or says 'mm, a man will say such things as 'right' or 'okay' thus setting the stage for an interruption.

Conversation of this kind is, then, hardly meaningful communication. Male talk is often argumentative while women are more tentative, asking more questions and tending to build up their replies on what the other person has said. The research would indicate that women are better listeners than men. Yet, listening secretly to conversations between groups of women, one has the impression of several simultaneous monologues into which no man would be able to get a chance to speak.

Tạm dịch:

Một số nghiên cứu gần đây về cuộc trò chuyện giữa nam và nữ đã tạo ra kết quả sẽ khiến ít phụ nữ ngạc nhiên. Đàn ông luôn ngắt lời phụ nữ khi họ nói chuyện. Một nhà nghiên cứu cảm thấy rằng đàn ông coi phụ nữ nói chuyện như một loại công việc nhà. Họ mong đợi phụ nữ đóng vai trò hỗ trợ. Vì vậy, một người đàn ông gián đoạn trong một màn hình của sự thống trị hoặc kiểm soát. Đàn ông cũng có phong cách nghe khó chịu hơn nhiều. Trong khi một người phụ nữ sử dụng cử chỉ hoặc nói 'mm, một người đàn ông sẽ nói những điều như' đúng 'hoặc' được 'do đó tạo ra giai đoạn cho một sự gián đoạn.

Cuộc trò chuyện kiểu này là, sau đó, giao tiếp hầu như không có ý nghĩa. Nói chuyện nam thường tranh luận trong khi phụ nữ có nhiều dự kiến hơn, đặt nhiều câu hỏi hơn và có xu hướng xây dựng câu trả lời của họ về những gì người kia đã nói. Nghiên cứu sẽ chỉ ra rằng phụ nữ là người lắng nghe tốt hơn nam giới. Tuy nhiên, bí mật lắng nghe các cuộc trò chuyện giữa các nhóm phụ nữ, người ta có ấn tượng về một vài cuộc độc thoại đồng thời mà không người đàn ông nào có thể có cơ hội để nói.

Lời giải chi tiết:

1. Do men always interrupt women when they talk?

(Đàn ông luôn ngắt lời phụ nữ khi họ nói chuyện?)

Thông tin: Men always interrupt women when they talk. (Đàn ông luôn ngắt lời phụ nữ khi họ nói chuyện.)

Đáp án: Yes, they do. (Vâng, họ có.)


2. What do men expect women to do in conversation?

(Đàn ông mong đợi phụ nữ làm gì trong cuộc trò chuyện?)

Đáp án: They expect women to play a supporting role.

(Họ mong đợi phụ nữ đóng vai trò hỗ trợ.)


3. What will a man say when a woman uses gestures or says 'mm'?

(Đàn ông sẽ nói gì khi phụ nữ sử dụng cử chỉ hoặc nói 'mm'?)

Thông tin: Whereas a woman uses gestures or says 'mm, a man will say such things as 'right' or 'okay' thus setting the stage for an interruption.

Trong khi một người phụ nữ sử dụng cử chỉ hoặc nói 'mm, một người đàn ông sẽ nói những điều như' đúng 'hoặc' được 'do đó tạo ra giai đoạn cho một sự gián đoạn.

Đáp án: Whereas a woman uses gestures or says 'mm, a man will say such things as 'right' or 'okay'

(Trong khi một người phụ nữ sử dụng cử chỉ hoặc nói 'mm, một người đàn ông sẽ nói những điều như' đúng 'hoặc' được”)

4. Is male talk often argumentative?

(Có phải nam nói chuyện thường hay cãi nhau?)

Thông tin: Male talk is often argumentative (Nam giới nói chuyện thường tranh luận)

Đáp ánYes, they are (đúng vậy)


5. Are men better listeners than women?

(Đàn ông có lắng nghe tốt hơn phụ nữ không?)

Thông tin: The research would indicate that women are better listeners than men.

(Nghiên cứu sẽ chỉ ra rằng phụ nữ là người lắng nghe tốt hơn nam giới.)

Đáp án: No, they aren’t (không, họ không)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close