Reading - Trang 50 Unit 12 VBT Tiếng Anh 8 mới

Choose the word given in the box to complete the passage.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Choose the word given in the box to complete the passage.

(Chọn từ đã cho trong khung để hoàn thành đoạn văn.)

The Moon

The Moon revolves once on its (1)________ each time it orbits the Earth, thus always presenting the same face to earthbound observers. (2)________ even to the unaided eye this unchanging face shows two contrasting (3)______ of landscape dark, plain-like (4) of low relief, and brighter, decidedly more rugged regions which (5) about two-thirds of the (6) Early, astronomers mistakenly (7) to the smooth dark areas as marine (or seas), giving the (8) terrace (or lands) to the bright upland regions. The (9) have persisted since, even though the Moon's surface has long been known to be (10) waterless.

Lời giải chi tiết:

The Moon revolves once on its (1) axis each time it orbits the Earth, thus always presenting the same face to earthbound observers. (2) However , even to the unaided eye this unchanging face shows two contrasting (3) types of landscape dark, plain-like (4) areas of low relief, and brighter, decidedly more rugged regions which (5) cover about two-thirds of the (6) surface. Early, astronomers mistakenly (7) referred to the smooth dark areas as marine (or seas), giving the (8) name terrace (or lands) to the bright upland regions. The (9) terms have persisted since, even though the Moon's surface has long been known to be (10) completely waterless.

Tạm dịch:

Mặt trăng quay một lần trên trục của nó mỗi lần nó quay quanh Trái đất, do đó luôn thể hiện cùng một mặt với các nhà quan sát trái đất. Tuy nhiên, ngay cả với con mắt không có mắt, hình ảnh không thay đổi này cho thấy hai kiểu tương phản của vùng tối, giống như vùng đồng bằng thấp, và vùng sáng hơn, gồ ghề hơn, chiếm khoảng hai phần ba bề mặt. Trước đó, Các nhà thiên văn học gọi nhầm các khu vực tối tăm là đại dương (hoặc biển), đặt tên sân thượng (hoặc vùng đất) cho các khu vực cao sáng. Các thuật ngữ vẫn tồn tại kể từ đó, mặc dù bề mặt của Mặt trăng từ lâu đã nổi tiếng là hoàn toàn không có nước.

Bài 2

Task 2. Read and choose the best option A, B, C or D to complete the passage.

(Đọc và chọn tùy chọn tốt nhất A, B, C hoặc D để hoàn thành đoạn văn.)

Sky

What is the sky? Where is it? How high is it? They aren't easy to (1), are they? Is the sky blue? The sky has no color. Is the sky full (2) air? We know that there is air around the (3) . When planes fly, they need (4). Planes can't fly very (5) because when they go higher, the air gets (6). If we go far away from the Earth, we (7) there is no air. Maybe we can answer some of our questions now. What's the sky? (8), (9) is it? It's all around the world. The sky is a space. In this space, there is nothing (10) the Sun, the Moon and all the stars.

 

Lời giải chi tiết:

Sky

What is the sky? Where is it? How high is it? They aren't easy to (1) answer, are they? Is the sky blue? The sky has no color. Is the sky full (2) of air? We know that there is air around the (3) earth. When planes fly, they need (4) air. Planes can't fly very (5) safely because when they go higher, the air gets (6) thinner. If we go far away from the Earth, we (7) feel there is no air. Maybe we can answer some of our questions now. What's the sky? (8) And, (9) where is it? It's all around the world. The sky is a space. In this space, there is nothing (10) besides the Sun, the Moon and all the stars.

Tạm dịch:

Bầu trời

 Bầu trời là gì? Nó đâu rồi? Nó cao bao nhiêu? Họ không dễ trả lời, phải không? của không khí? Chúng ta biết rằng có không khí xung quanh trái đất. Khi máy bay bay, chúng cần không khí. Máy bay không thể bay rất an toàn vì khi chúng bay lên cao, không khí sẽ loãng hơn. Nếu chúng ta đi xa khỏi Trái đất, chúng ta cảm thấy không có không khí. Có lẽ chúng ta có thể trả lời một số câu hỏi của chúng tôi bây giờ. Bầu trời là gì? Và nó ở đâu? Nó ở khắp nơi trên thế giới. Bầu trời là một không gian. Trong không gian này, không có gì ngoài Mặt trời, Mặt trăng và tất cả các ngôi sao.

Bài 3

Task 3. Read the passage and fill one suitable word in each blank.

(Đọc đoạn văn và điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống.)

Story about Star Llama

Once there was a young Inca boy. He had no family except for an old llama. Each day the boy and his llama walked many miles, (1) ____ for a home. Each night they curled up together and slept. But one starry evening, the old llama (2)_______ The boy buried his friend next to an icy stream. Then he sat under a tree and cried. What would he do? He had no family and no home.

The boy cried for a very long time. But there was no one to comfort him. There were only the stars in the sky. Suddenly, the sky filled with bright light. The boy held his breath. He was afraid to move. One bright star (3)______ to the ground. Slowly, the star took the shape of the old llama. She bent her head and drank from the stream. She (4)_______ at the boy and smiled. As she jumped back into the sky, bits of llama wool fell. As the Sun began to rise, the boy picked up the soft, warm wool. It glowed in his hands like starlight. He carried the wool to the city and sold it. (5)______ the money, he bought a house. He bought two young llamas. He never forgot the star llama. And he was never lonely again.

Lời giải chi tiết:

Story about Star Llama

Once there was a young Inca boy. He had no family except for an old llama. Each day the boy and his llama walked many miles, (1) looking for a home. Each night they curled up together and slept. But one starry evening, the old llama (2) died. The boy buried his friend next to an icy stream. Then he sat under a tree and cried. What would he do? He had no family and no home.

The boy cried for a very long time. But there was no one to comfort him. There were only the stars in the sky. Suddenly, the sky filled with bright light. The boy held his breath. He was afraid to move. One bright star (3) fell to the ground. Slowly, the star took the shape of the old llama. She bent her head and drank from the stream. She (4) looked at the boy and smiled. As she jumped back into the sky, bits of llama wool fell. As the Sun began to rise, the boy picked up the soft, warm wool. It glowed in his hands like starlight. He carried the wool to the city and sold it. (5) with the money, he bought a house. He bought two young llamas. He never forgot the star llama. And he was never lonely again.

Tạm dịch:

Câu chuyện về ngôi sao Lạc đà

Ngày xưa có một chàng trai Inca. Anh ấy không có gia đình ngoại trừ một lạc đà già. Mỗi ngày anh ấy và lạc đà không bướu của mình đi nhiều dặm, tìm kiếm một ngôi nhà. Mỗi đêm họ cuộn tròn lại với nhau và ngủ. Nhưng một buổi tối đầy sao, llama già đã chết. Anh chôn cất người bạn bên cạnh một dòng băng giá. Rồi anh ngồi dưới gốc cây và khóc. Anh ấy sẽ làm gì? Anh không có gia đình và không có nhà.

 Anh khóc rất lâu. Nhưng không có ai an ủi anh. Chỉ có những ngôi sao trên bầu trời. Đột nhiên, bầu trời tràn ngập ánh sáng. Chàng trai nín thở. Anh sợ di chuyển. Một ngôi sao sáng rơi xuống đất. Dần dần, ngôi sao mang hình dạng của llama cũ. Cô cúi đầu và uống từ dòng suối. Cô nhìn cậu bé và mỉm cười. Khi cô nhảy trở lại bầu trời, những mảnh len llama rơi xuống. Khi Mặt trời bắt đầu mọc, cậu bé nhặt chiếc len mềm mại, ấm áp. Nó phát sáng trong tay anh như ánh sao. Anh ta mang len đến thành phố và bán nó. Có tiền, anh mua một căn nhà. Anh mua hai con lạc đà không bướu. Anh ấy không bao giờ quên ngôi sao llama. Và anh không bao giờ cô đơn nữa.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close