Reading - Trang 22 Unit 9 VBT Tiếng Anh 8 mới

Read the text and then choose the best answer A, B, C or D.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the text and then choose the best answer A, B, C or D.

(Đọc văn bản và sau đó chọn câu trả lời đúng nhất A, B, C hoặc D.)

Two of the most dangerous storms which affect America are hurricanes and tornadoes. They are very much feared by anyone who may live in the path of their destruction. Every year homes are destroyed by their fury and often lives are lost. Most people who live near the coast are forced to evacuate their homes and to move to safer areas until the storm passes. Floods are caused along the coasts by both the heavy rain and a storm tide that is considerably above normal water level. The high winds, coastal flooding and heavy rains associated with a hurricane cause enormous damage.

Hurricanes usually develop between July and October. Once they hit land they carry tremendous power with driving rain and wind. Tornadoes are violent low-pressured storms. These storms occur most often during the summer months and are noticeable by their strong wind and lack of rain. The sky turns black as dust is sucked up into the air. Tornadoes are capable of lifting quite heavy objects from the ground. They can pick up trees and cars right into the air and even uplift heavier objects such as homes and railway cars. Both hurricanes and tornadoes cause millions of dollars worth of damage to life and property every year. Today they can be predicted more easily than in the past, but they cannot be stopped or ignored.

Tạm dịch: 

Hai trong số những cơn bão nguy hiểm nhất ảnh hưởng đến nước Mỹ là bão và lốc xoáy. Chúng rất đáng sợ với bất cứ ai trong chặng đường hủy diệt của chúng. Mỗi năm nhà bị phá hủy bởi cơn giận dữ của bão lốc và thường mất mạng. Hầu hết những người sống gần bờ biển buộc phải sơ tán khỏi nhà và di chuyển đến những khu vực an toàn hơn cho đến khi bão đi qua. Lũ lụt được gây ra dọc theo bờ biển bởi cả mưa lớn và thủy triều bão cao hơn đáng kể so với mực nước bình thường. Gió lớn, lũ lụt ven biển và mưa lớn liên quan đến một cơn bão gây ra thiệt hại to lớn.

Bão thường phát triển trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 10. Khi chúng chạm đất, chúng mang theo sức mạnh to lớn với mưa và gió. Lốc xoáy là những cơn bão có áp lực thấp. Những cơn bão này xảy ra thường xuyên nhất trong những tháng mùa hè và đáng chú ý bởi gió mạnh và thiếu mưa. Bầu trời biến thành màu đen khi bụi bị hút lên không trung. Lốc xoáy có khả năng nâng các vật khá nặng từ mặt đất. Chúng có thể ném cây và xe ngay trên không trung và thậm chí nâng các vật nặng hơn như nhà và xe lửa. Cả hai cơn bão và lốc xoáy gây thiệt hại hàng triệu đô la cho cuộc sống và tài sản mỗi năm. Ngày nay chúng có thể được dự đoán dễ dàng hơn so với trước đây, nhưng chúng không thể bị ngăn chặn hoặc lờ đi.

Lời giải chi tiết:

1. What are two of the most dangerous storms which affect America?
A. Thunderstorms and hurricanes.
B. Typhoons and thunderstorms.
C. Hurricanes and tornadoes.
D. Hurricanes and typhoons.

Lời giải:

Câu hỏi: Hai trong số những cơn bão nguy hiểm nhất ảnh hưởng đến nước Mỹ là gì?

Thông tin:

Two of the most dangerous storms which affect America are hurricanes and tornadoes.

(Hai trong số những cơn bão nguy hiểm nhất ảnh hưởng đến nước Mỹ là bão và lốc xoáy.)

Đáp án: C. Hurricanes and tornadoes. (bão và lốc xoáy.)

 

2. At which part of the year do hurricanes usually develop?
A. July and August only. .
B. Between July and October.
C. From the seventh to the ninth month.
D. All the year round.
Lời giải:

Câu hỏi: Vào thời điểm nào trong năm, bão thường phát triển?

Thông tin:

Hurricanes usually develop between July and October.

(Bão thường phát triển trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 10.)

Đáp án B. Between July and October. (Giữa tháng Bảy và tháng Mười.)

 

3. What is the major similarity of both a hurricane and a tornado?
A. They cover only a small area.
B. They have either wind or speed.
C. They are not accompanied by rain.
D. They can cause great damage.
Lời giải:

Câu hỏi: Điểm tương đồng chính của cả bão và lốc xoáy là gì?

Thông tin:

Both hurricanes and tornadoes cause millions of dollars worth of damage to life and property every year.

(Cả hai cơn bão và lốc xoáy gây thiệt hại hàng triệu đô la cho cuộc sống và tài sản mỗi năm.)

Đáp án: D. They can cause great damage. (Chúng có thể gây ra thiệt hại lớn.)

 

4. Which of the following is true of tornadoes and hurricanes?
A. They cannot be predicted with accuracy.
B. They are easier to control today than in the past.
C. Tornadoes are more dangerous than hurricanes.
D. They can be predicted today with greater accuracy.
Lời giải:

Câu hỏi: Điều nào sau đây là đúng với lốc xoáy và bão?

Xét đáp án D: They can be predicted today with greater accuracy.
                        (Họ có thể được dự đoán ngày hôm nay với độ chính xác cao hơn.)

Thông tin:

Today they can be predicted more easily than in the past (Ngày nay chúng có thể được dự đoán dễ dàng hơn so với trước đây)

Đáp án: D  Đúng với nội dung của bài (chọn)

 

5. Which of the following was not mentioned in the article?
A. The damage caused by hurricanes and tornadoes.
B. The tremendous power of these storms.
C. The number of people killed each year by these storms.
D. The time of year when they are most likely to strike.
Lời giải:

Câu hỏi:

Which of the following was not mentioned in the article?
             (Điều nào sau đây không được đề cập trong bài viết?)

Đáp án: C The number of people killed each year by these storms (Số người thiệt mạng mỗi năm bởi những cơn bão này.) là nội dung không được đề cập đến. 

Bài 2

Task 2. Read the conversation and answer the questions (Đọc đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi)

Hoa: Hi, Mary.

Mary: Hi, Hoa.

Hoa: Did you hear the news on TV early this morning?

Mary: No, I didn't. What happened?

Hoa: Last night, a landslide from a high mountain moved down a small village in

Ha Giang Province.

Mary: Where is Ha Giang?

Hoa: It's in the north of Viet Nam.

Mary: Was anyone injured? -

Hoa: The authorities confirmed six dead, eighteen injured and as many as ninety-five people missing. Only a few minor injuries were reported.

Mary: Oh, no. That's terrible. Did it cause any damage to property?

Hoa: Yes, all the houses in the village were destroyed.

Mary: That's awful. How is the government helping the people there?

Hoa: They've sent rescue workers and army men to find people who were buried in their houses. Medical supplies, food and rescue equipment have also been sent.

Mary: Thank God. I hope they'll soon find the missing people.

Tạm dịch:

Hoa: Chào, Mary.

Mary: Chào, Hoa.

Hoa: Bạn có nghe tin tức trên TV sáng nay không?

Mary: Không, tôi đã không. Chuyện gì đã xảy ra?

Hoa: Đêm qua, một trận lở đất từ một ngọn núi cao đã di chuyển xuống một ngôi làng nhỏ ở

Tỉnh Hà Giang.

Mary: Hà Giang ở đâu?

Hoa: Đó là ở phía bắc của Việt Nam.

Mary: Có ai bị thương không? -

Hoa: Chính quyền xác nhận sáu người chết, mười tám người bị thương và có đến chín mươi lăm người mất tích. Chỉ có một vài thương tích nhỏ được báo cáo.

Mary: Ồ, không. Đó là khủng khiếp. Nó có gây ra thiệt hại cho tài sản không?

Hoa: Vâng, tất cả các ngôi nhà trong làng đã bị phá hủy.

Mary: Thật kinh khủng. Chính phủ giúp đỡ người dân ở đó như thế nào?

Hoa: Họ đã cử nhân viên cứu hộ và quân nhân đi tìm những người được chôn cất trong nhà của họ. Vật tư y tế, thực phẩm và thiết bị cứu hộ cũng đã được gửi đi.

Mary: Cảm ơn Chúa. Tôi hy vọng họ sẽ sớm tìm thấy những người mất tích.

Lời giải chi tiết:

1. What happened to a village in Ha Giang Province last night?

Lời giải:

Câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra với một ngôi làng ở tỉnh Hà Giang đêm qua?

Đáp án: A landslide from a high mountain moved down a small village in

Ha Giang Province.

(Một vụ lở đất từ một ngọn núi cao di chuyển xuống một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Hà Giang.)


2. How many people were dead and injured?
Lời giải:

Câu hỏi: Có bao nhiêu người đã chết và bị thương?

Thông tin:

The authorities confirmed six dead, eighteen injured (Chính quyền xác nhận sáu người chết, mười tám người bị thương)

Đáp án: There were 24 people in total.( Tổng cộng có 24 người.)


3. How many people were missing?
Lời giải:

Câu hỏi: Có bao nhiêu người đã mất tích?

Thông tin: ninety-five people missing (mất tích chín mươi lăm người)

Đáp án: There were 95 people

 

4. What was the damage to property?
Lời giải:

Câu hỏi:   Thiệt hại cho tài sản là gì?

Đáp án: All the houses in the village were destroyed. (tất cả các ngôi nhà trong làng đã bị phá hủy.)

 

5. What is the government doing to help people there?
Lời giải:

Câu hỏi: Chính phủ đang làm gì để giúp đỡ người dân ở đó?

Đáp án: They've sent rescue workers and army men to find people who were buried in their houses. Medical supplies, food and rescue equipment have also been sent.

(Họ đã cử nhân viên cứu hộ và quân nhân đi tìm những người được chôn cất trong nhà của họ. Vật tư y tế, thực phẩm và thiết bị cứu hộ cũng đã được gửi đi.)

Bài 3

Task 3. Choose the correct word A, B, C or D for each gap to complete the following passage.

(Chọn từ đúng A, B, C hoặc D cho mỗi khoảng trống để hoàn thành đoạn văn sau.)

More than a billion people all over the world are (1)______ the threat of desert expansion, but few of them are aware that they themselves cause it and are also its (2)______ People cut (3) ____ trees for fuel and farmland. Their herds eat (4)____ the grass covering valley floors and hillsides. The climate and soil quality, therefore, are affected and forests are turned into (5)____. In some places, many people had to leave their homes when their wells became dry and sand buried their houses and crops. Therefore, governments in nearby areas have had local people (6)_____- firewood for fuel. Many other techniques have been (7)____ trees and banned burning Iran, a thin covering of oil was poured on sandy areas to retain (8)_____. For example, in for planting trees, but this method may harm the environment. Other countries built long canals or pipelines (9)______ water to desert areas. Unless people find more (10) _____ methods, their homes and land will be lost. The fight against the desert is continuing.

Lời giải chi tiết:

More than a billion people all over the world are (1) under the threat of desert expansion, but few of them are aware that they themselves cause it and are also its (2) victims. People cut (3) down trees for fuel and farmland. Their herds eat (4) up the grass covering valley floors and hillsides. The climate and soil quality, therefore, are affected and forests are turned into (5) deserts.

In some places, many people had to leave their homes when their wells became dry and sand buried their houses and crops. Therefore, governments in nearby areas have had local people (6) plant firewood for fuel. Many other techniques have been (7) used trees and banned burning Iran, a thin covering of oil was poured on sandy areas to retain (8) water. For example, in for planting trees, but this method may harm the environment. Other countries built long canals or pipelines (9) to carry water to desert areas.

Unless people find more (10) effective methods, their homes and land will be lost. The fight against the desert is continuing.

Tạm dịch:

Hơn một tỷ người trên toàn thế giới đang bị đe dọa mở rộng sa mạc, nhưng rất ít trong số họ nhận thức được rằng chính họ gây ra nó và cũng là nạn nhân của nó. Người ta chặt cây làm nhiên liệu và đất nông nghiệp. Con vật của họ ăn cỏ phủ khắp các thung lũng và sườn đồi. Khí hậu và chất lượng đất, do đó, bị ảnh hưởng và rừng bị biến thành sa mạc.

Ở một số nơi, nhiều người phải rời bỏ nhà cửa khi giếng của họ trở nên khô và cát chôn vùi nhà cửa và mùa màng. Do đó, chính quyền các khu vực lân cận đã có người dân địa phương trồng củi làm nhiên liệu. Nhiều kỹ thuật khác đã được sử dụng cây và cấm đốt Iran, một lớp dầu mỏng được đổ trên các vùng cát để giữ nước. Ví dụ, trong việc trồng cây, nhưng phương pháp này có thể gây hại cho môi trường. Các quốc gia khác đã xây dựng các kênh đào hoặc đường ống dài để mang nước đến các khu vực sa mạc.

Trừ khi mọi người tìm thấy các phương pháp hiệu quả hơn, nhà và đất của họ sẽ bị mất. Cuộc chiến chống lại sa mạc đang tiếp tục.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close