Nội dung chính

Tổng hợp các bài văn mẫu trong sách

Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện

Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ

Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm

Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề

Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội

Viết một văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng

Viết bài luận về bản thân

Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm tự sự hoặc tác phẩm kịch