Trắc nghiệm Từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

Fossil fuels which are non-renewable pollute the air and cause air ______.

destruction

consumption

pollution

solution

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

Recycling provides a method of reducing the amount of waste materials that gets to the landfills – thus ______ it less probable for environmental pollution to take place.

doing

trying

causing

making

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

If wastes are thrown ______, they can cause pollution in water, land and air.

eco-friendly

inappropriately

disappointingly

favourably

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find out the synonym of the underlined word from the options below.

The area is roped off because the water is seriously polluted.         

contaminated         

disappeared

purified        

endangered

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

The effects of _____ are the environmental and social changes caused (directly or indirectly) by human emissions of greenhouse gases.

global warming 

preservation

protection

ecosystem

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

We need to cut down on our fuel                by having fewer cars on the road.        

confusion

consumption

destruction        

protection

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

Forest biodiversity is threatened by illegal                  carried out globally. 

deforestation

pollution

solution        

depletion

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

What this country needs is a                policy for investment in science and technology.

term-time

full-term

long-term

short-time

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

The Forestry Commission is responsible for                over 2 million acres of woodland.

destroying         

polluting

degrading        

preserving

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

They are working to preserve the delicately balanced                of these wetlands. 

biodiversity         

ecosystem

environment        

surroundings

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

Fossil fuels which are non-renewable pollute the air and cause air ______.

destruction

consumption

pollution

solution

Đáp án

pollution

Phương pháp giải :

destruction (n): sự phá hủy

consumption (n): sự tiêu thụ

pollution (n): sự ô nhiễm

solution (n): giải pháp, sự giải quyết

Lời giải chi tiết :

destruction (n): sự phá hủy

consumption (n): sự tiêu thụ

pollution (n): sự ô nhiễm

solution (n): giải pháp, sự giải quyết

=> Fossil fuels are non-renewable and cause the air pollution.

Tạm dịch: Nhiên liệu hóa thạch là nhiên liệu không thể tái tạo và gây ô nhiễm không khí.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

Recycling provides a method of reducing the amount of waste materials that gets to the landfills – thus ______ it less probable for environmental pollution to take place.

doing

trying

causing

making

Đáp án

making

Phương pháp giải :

do (v): làm     

try (v): cố gắng                      

cause (v): gây ra

make (v): làm, tạo ra

Lời giải chi tiết :

do (v): làm     

try (v): cố gắng                      

cause (v): gây ra

make (v): làm, tạo ra

Cấu trúc: make + O + adj: khiến cho ai/ cái gì như thế nào

=> Recycling provides a method of reducing the amount of waste materials that gets to the landfills – thus making it less probable for environmental pollution to take place.

Tạm dịch: Tái chế đưa ra phương pháp giảm thiểu lượng vật liệu thải đổ vào các bãi chôn lấp - do đó làm cho việc ô nhiễm môi trường ít có khả năng xảy ra hơn.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

If wastes are thrown ______, they can cause pollution in water, land and air.

eco-friendly

inappropriately

disappointingly

favourably

Đáp án

inappropriately

Phương pháp giải :

eco-friendly (adj): thân thiện với môi trường 

inappropriately (adv): không thích hợp

disappointingly (adv): chán thật

favourably (adv): thuận lợi, tốt đẹp

Lời giải chi tiết :

eco-friendly (adj): thân thiện với môi trường 

inappropriately (adv): không thích hợp

disappointingly (adv): chán thật

favourably (adv): thuận lợi, tốt đẹp

=> If wastes are thrown inappropriately, they can cause pollution in water, land and air.

Tạm dịch: Nếu chất thải được ném bỏ theo cách thức không phù hợp, chúng có thể gây ô nhiễm nguồn nước, đất và không khí.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find out the synonym of the underlined word from the options below.

The area is roped off because the water is seriously polluted.         

contaminated         

disappeared

purified        

endangered

Đáp án

contaminated         

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ vựng

pollute (v): làm ô nhiễm

contaminate (v): làm bẩn

disappear (v): biến mất 

purify (v): làm cho sạch, lọc trong, tinh chế

endanger (v): gây nguy hiểm         

 

Lời giải chi tiết :

pollute (v): làm ô nhiễm

contaminate (v): làm bẩn

disappear (v): biến mất 

purify (v): làm cho sạch, lọc trong, tinh chế

endanger (v): gây nguy hiểm         

=> polluted = contaminated

=> The area is roped off because the water is seriously contaminated.

Tạm dịch: Khu vực này bị cô lập vì nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

The effects of _____ are the environmental and social changes caused (directly or indirectly) by human emissions of greenhouse gases.

global warming 

preservation

protection

ecosystem

Đáp án

global warming 

Phương pháp giải :

global warming (n): sự nóng lên toàn cầu

preservation (n): sự bảo tồn 

protection (n): sự bảo vệ 

ecosystem (n): hệ sinh thái

Lời giải chi tiết :

global warming (n): sự nóng lên toàn cầu

preservation (n): sự bảo tồn 

protection (n): sự bảo vệ 

ecosystem (n): hệ sinh thái

=> The effects of global warming are the environmental and social changes caused (directly or indirectly) by human emissions of greenhouse gases.

Tạm dịch: Ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu là những thay đổi về môi trường và xã hội do phát thải khí nhà kính của con người (trực tiếp hoặc gián tiếp) gây ra.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

We need to cut down on our fuel                by having fewer cars on the road.        

confusion

consumption

destruction        

protection

Đáp án

consumption

Phương pháp giải :

confusion (n): sự nhầm lẫn

consumption (n): sự tiêu thụ

destruction (n): sự phá hủy

protection (n): sự bảo vệ

Lời giải chi tiết :

confusion (n): sự nhầm lẫn

consumption (n): sự tiêu thụ

destruction (n): sự phá hủy

protection (n): sự bảo vệ

=> We need to cut down on our fuel consumption by having fewer cars on the road.

Tạm dịch: Chúng ta cần phải cắt giảm mức tiêu thụ nhiên liệu bằng cách sử dụng ít xe lưu thông trên đường hơn.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

Forest biodiversity is threatened by illegal                  carried out globally. 

deforestation

pollution

solution        

depletion

Đáp án

deforestation

Phương pháp giải :

deforestation (n): nạn phá rừng

pollution (n): sự ô nhiễm

solution (n): giải pháp, sự giải quyết

depletion (n): sự làm suy yếu

Lời giải chi tiết :

deforestation (n): nạn phá rừng

pollution (n): sự ô nhiễm

solution (n): giải pháp, sự giải quyết

depletion (n): sự làm suy yếu

=> Forest biodiversity is threatened by illegal deforestation carried out globally.

Tạm dịch: Đa dạng sinh học rừng đang bị đe dọa bởi nạn phá rừng bất hợp pháp xảy ra trên phạm vi toàn cầu.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

What this country needs is a                policy for investment in science and technology.

term-time

full-term

long-term

short-time

Đáp án

long-term

Phương pháp giải :

term-time (n): học kỳ

full-term (adj): đủ tháng, đúng tháng

long-term (adj): dài hạn

short-time (n): khoảng thời gian ngắn

Lời giải chi tiết :

term-time (n): học kỳ

full-term (adj): đủ tháng, đúng tháng

long-term (adj): dài hạn

short-time (n): khoảng thời gian ngắn

=> What this country needs is a long-term policy for investment in science and technology

Tạm dịch: Điều mà đất nước này cần đó là một chính sách đầu tư vào khoa học và công nghệ dài hạn.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

The Forestry Commission is responsible for                over 2 million acres of woodland.

destroying         

polluting

degrading        

preserving

Đáp án

preserving

Phương pháp giải :

destroy (v): phá hủy

pollute (v): gây ô nhiễm

degrade (v): làm suy giảm

preserve (v): bảo tồn, bảo vệ

Lời giải chi tiết :

destroy (v): phá hủy

pollute (v): gây ô nhiễm

degrade (v): làm suy giảm

preserve (v): bảo tồn, bảo vệ

=> The Forestry Commission is responsible for preserving over 2 million acres of woodland.

Tạm dịch: Ủy ban Lâm nghiệp chịu trách nhiệm bảo tồn hơn 2 triệu mẫu đất rừng.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

They are working to preserve the delicately balanced                of these wetlands. 

biodiversity         

ecosystem

environment        

surroundings

Đáp án

ecosystem

Phương pháp giải :

biodiversity (n): sự đa dạng sinh học

ecosystem (n): hệ sinh thái

environment (n): môi trường

surrounding (n): vùng lân cận

Lời giải chi tiết :

biodiversity (n): sự đa dạng sinh học

ecosystem (n): hệ sinh thái

environment (n): môi trường

surrounding (n): vùng lân cận

=> They are working to preserve the delicately balanced ecosystem of these wetlands.

Tạm dịch: Họ đang làm việc để bảo tồn hệ cân bằng sinh thái của những vùng đất ngập nước này.

close