Trắc nghiệm Ngữ âm Trọng âm của động từ có 2 âm tiết Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.
 • A

  whistle

 • B

  table

 • C

  someone

 • D

  receive

Câu 2 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.
 • A

  discuss

 • B

  waving

 • C

  airport

 • D

  often

Câu 3 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others
 • A

  sentence

 • B

  pointing

 • C

  verbal

 • D

  attract

Câu 4 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others. 
 • A

  persuade

 • B

  reduce

 • C

  offer

 • D

  apply

Câu 5 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  borrow

 • B

  agree

 • C

  await

 • D

  prepare

Câu 6 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  enjoy

 • B
  record
 • C

  provide

 • D

  decide

Câu 7 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  reply

 • B

  appeal

 • C

  offer

 • D

  support

Câu 8 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  direct

 • B

  idea

 • C

  suppose

 • D

  figure

Câu 9 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A
  revise 
 • B
  writer 
 • C
  contain 
 • D
  desire 

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.
 • A

  whistle

 • B

  table

 • C

  someone

 • D

  receive

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

whistle /'wɪs.əl/

table /'teɪ.bəl/

someone /'sʌmwʌn/

receive /rɪˈsiːv/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 2 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.
 • A

  discuss

 • B

  waving

 • C

  airport

 • D

  often

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

discuss /dɪˈskʌs/

waving /'weɪvɪŋ/

airport  /ˈeə.pɔːt/  

often /ˈɒf.ən/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm thứ nhất.

Câu 3 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others
 • A

  sentence

 • B

  pointing

 • C

  verbal

 • D

  attract

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

sentence /'sentəns/

pointing /'pɔɪntɪŋ/

verbal /'vɜː.bəl/ 

attract /əˈtrækt/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 4 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others. 
 • A

  persuade

 • B

  reduce

 • C

  offer

 • D

  apply

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

persuade /pəˈsweɪd/

reduce /rɪˈdʒuːs/

offer /ˈɒf.ər/

apply /əˈplaɪ/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2

Câu 5 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  borrow

 • B

  agree

 • C

  await

 • D

  prepare

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

borrow /ˈbɒr.əʊ/

agree /əˈɡriː/ 

await /əˈweɪt/

prepare /prɪˈpeər/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm thứ 2.

Câu 6 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  enjoy

 • B
  record
 • C

  provide

 • D

  decide

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/

record /'rɪˈkɔːd/

provide /prəˈvaɪd/

decide /dɪˈsaɪd/

Câu B trọng âm rơi vào âm thứ 1, còn lại rơi vào âm 2.

Câu 7 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  reply

 • B

  appeal

 • C

  offer

 • D

  support

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

reply /rɪˈplaɪ/

appeal /əˈpiːl/

offer /ˈɒf.ər/

support /səˈpɔːt/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 8 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  direct

 • B

  idea

 • C

  suppose

 • D

  figure

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

direct /daɪˈrekt/

idea /aɪˈdɪə/

suppose /səˈpəʊz/

figure /ˈfɪɡ.ər/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Câu 9 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A
  revise 
 • B
  writer 
 • C
  contain 
 • D
  desire 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

revise /rɪˈvaɪz/        

writer /ˈraɪ.tər/

contain /kənˈteɪn/ 

desire /dɪˈzaɪər/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

close