Trắc nghiệm Ngữ âm Trọng âm của danh từ có 2 âm tiết Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others
 • A

  problem

 • B

  minute

 • C

  suppose

 • D

  dinner

Câu 2 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others
 • A

  birthday

 • B

  cowboy

 • C

  enjoy

 • D

  pleasure

Câu 3 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  disease

 • B

  humour

 • C

  cancer

 • D

  treatment

Câu 4 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  farmer

 • B

  farewell

 • C

  factory

 • D

  fairy

Câu 5 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  cattle

 • B

  country

 • C

  canal

 • D

  cover

Câu 6 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  money

 • B

  machine

 • C

  many

 • D

  mother

Câu 7 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  paper

 • B

  tonight

 • C

  lecture

 • D

  story

Câu 8 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  money

 • B

  army

 • C

  afraid

 • D

  people

Câu 9 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  present

 • B

  pastime

 • C

  finish

 • D

  summer

Câu 10 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  project

 • B

  comfort

 • C

  apply

 • D

  action

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others
 • A

  problem

 • B

  minute

 • C

  suppose

 • D

  dinner

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

problem /ˈprɒb.ləm/

minute /ˈmɪn.ɪt/

suppose /səˈpəʊz/

dinner /ˈdɪn.ər/
Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 2 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others
 • A

  birthday

 • B

  cowboy

 • C

  enjoy

 • D

  pleasure

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

birthday /'bɜːθ.deɪ/

cowboy /'kaʊ.bɔɪ/

enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/   

pleasure /ˈpleʒ.ər/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 3 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  disease

 • B

  humour

 • C

  cancer

 • D

  treatment

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

disease /dɪˈziːz/

humour /'hjuː.mər/

cancer /ˈkæn.sər/

treatment /'triːt.mənt/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 4 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  farmer

 • B

  farewell

 • C

  factory

 • D

  fairy

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

farmer /ˈfɑː.mər/   

farewell /feəˈwel/

factory /'fæktəri/

fairy /ˈfeə.ri/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 5 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  cattle

 • B

  country

 • C

  canal

 • D

  cover

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

cattle /ˈkæt.əl/

country /ˈkʌn.tri/

canal /kəˈnæl/ 

cover /ˈkʌv.ər/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 6 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  money

 • B

  machine

 • C

  many

 • D

  mother

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

money /ˈmʌn.i/

machine /məˈʃiːn/

many /ˈmen.i/

mother /ˈmʌð.ər/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

Câu 7 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  paper

 • B

  tonight

 • C

  lecture

 • D

  story

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

paper /ˈpeɪ.pər/

tonight /təˈnaɪt/

lecture /ˈlek.tʃər/

story /'stɔː.ri/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 8 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  money

 • B

  army

 • C

  afraid

 • D

  people

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

money /'mʌni/       

army /ˈɑː.mi/

afraid /əˈfreɪd/

people /ˈpiː.pəl/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 9 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  present

 • B

  pastime

 • C

  finish

 • D

  summer

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

present /prɪˈzent/    

pastime /ˈpɑːs.taɪm/        

finish /'finiʃ/

summer /ˈsʌm.ər/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 10 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  project

 • B

  comfort

 • C

  apply

 • D

  action

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

project /ˈprɒdʒ.ekt/

comfort /ˈkʌm.fət/

apply /əˈplaɪ/

action /ˈæk.ʃən/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

close