Trắc nghiệm Ngữ âm Phụ âm kép Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 1.1
 • A.

   routine                

 • B.

  line              

 • C.

  combine           

 • D.

  dine

Câu 1.2
 • A.

  heat                

 • B.

  repeat             

 • C.

   heart               

 • D.

  eating

Câu 1.3
 • A.

   plough            

 • B.

  house              

 • C.

   compound        

 • D.

  touch

Câu 1.4
 • A.

   little              

 • B.

   lighten           

 • C.

  liable              

 • D.

  climb

Câu 1.5
 • A.

  . worked            

 • B.

  pumped           

 • C.

  watched          

 • D.

  contented

Câu 2 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

Câu 2.1
 • A.

  serious           

 • B.

  frightening

 • C.

  interesting      

 • D.

  contented

Câu 2.2
 • A.

  travel             

 • B.

  begin             

 • C.

  forget              

 • D.

   announce

Câu 2.3
 • A.

  timetable      

 • B.

  conclusion      

 • C.

   passenger       

 • D.

  bicycle

Câu 2.4
 • A.

   water            

 • B.

  peasant           

 • C.

   farming          

 • D.

   alarm

Câu 2.5
 • A.

  another          

 • B.

   tobacco          

 • C.

  buffalo            

 • D.

  occasion

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 3.1
 • A.

   passage            

 • B.

  message         

 • C.

  page               

 • D.

  luggage

Câu 3.2
 • A.

   wonderful       

 • B.

   month            

 • C.

  tone                

 • D.

  none

Câu 3.3
 • A.

   cooked           

 • B.

  accomplished  

 • C.

   hissed             

 • D.

  gained

Câu 3.4
 • A.

  name               

 • B.

  father            

 • C.

   party              

 • D.

   army

Câu 3.5
 • A.

   pause               

 • B.

   laugh             

 • C.

  clause             

 • D.

  cause

Câu 4 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

Câu 4.1
 • A.

   conversation   

 • B.

  entertainment

 • C.

   appropriate      

 • D.

  information

Câu 4.2
 • A.

   holiday           

 • B.

  importance      

 • C.

  profession        

 • D.

   tomorrow

Câu 4.3
 • A.

  answer           

 • B.

  complain        

 • C.

   listen             

 • D.

   travel

Câu 4.4
 • A.

  A. apology          

 • B.

  geography      

 • C.

  experience

 • D.

  preparation

Câu 4.5
 • A.

   enjoy              

 • B.

  suffer             

 • C.

   study              

 • D.

  differ

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 1.1
 • A.

   routine                

 • B.

  line              

 • C.

  combine           

 • D.

  dine

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm /iː/ và /aɪ/

Lời giải chi tiết :

routine /ruːˈtiːn/                                  

line /laɪn/

combine /kəmˈbaɪn/                            

dine /daɪn/

Phần gạch chân ở đáp án A được phát âm thành /iː/, còn lại là /aɪ/

Câu 1.2
 • A.

  heat                

 • B.

  repeat             

 • C.

   heart               

 • D.

  eating

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm /ɑː / và  /iː/

Lời giải chi tiết :

heat /hiːt/                                               

repeat /rɪˈpiːt/

heart /hɑːt/                                            

eating /ˈiːtɪŋ/

Phần gạch chân ở đáp án C được phát âm thành /ɑː/, còn lại là /iː/

Câu 1.3
 • A.

   plough            

 • B.

  house              

 • C.

   compound        

 • D.

  touch

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm /ʌ/ & /aʊ/

Lời giải chi tiết :

plough /plaʊ/                                        

house /haʊs/

compound /ˈkɒmpaʊnd/                       

touch /tʌtʃ/

Phần gạch chân câu D được phát âm thành /ʌ/, còn lại là /aʊ/

Câu 1.4
 • A.

   little              

 • B.

   lighten           

 • C.

  liable              

 • D.

  climb

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm /ɪ/ & /aɪ/

Lời giải chi tiết :

little /ˈlɪtl/                                             

lighten /ˈlaɪtn/

liable /ˈlaɪəbl/                                       

climb /klaɪm/

Phần gạch chân ở đáp án A được phát âm thành /ɪ/, còn lại là /aɪ/

Câu 1.5
 • A.

  . worked            

 • B.

  pumped           

 • C.

  watched          

 • D.

  contented

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đuôi “-ed” được phát âm là:

- Group 1 (đọc thành /t/): Khi từ kết thúc bằng 7 âm vô thanh (voiceless): /k/, /p/, /f/, /s/, /ʃ/, /ʧ/, /θ/

- Group 2 (đọc thành /ɪd/): Khi từ kết thúc bằng 6 âm: /t/, /d/

- Group 3 (đọc thành /d/): Khi từ kết thúc bằng các âm hữu thanh còn lại (voiced) và nguyên âm: m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /r/, /v/, /ð/, /dʒ/, /ʒ/, /z/, /eɪ/, /aɪ/ …

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-ed” được phát âm là:

- Group 1 (đọc thành /t/): Khi từ kết thúc bằng 7 âm vô thanh (voiceless): /k/, /p/, /f/, /s/, /ʃ/, /ʧ/, /θ/

- Group 2 (đọc thành /ɪd/): Khi từ kết thúc bằng 6 âm: /t/, /d/

- Group 3 (đọc thành /d/): Khi từ kết thúc bằng các âm hữu thanh còn lại (voiced) và nguyên âm: m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /r/, /v/, /ð/, /dʒ/, /ʒ/, /z/, /eɪ/, /aɪ/ …

worked /wɜːkt/                                      

pumped /pʌmpt/

watched /wɒtʃt/                                     

contented /kənˈtentɪd/

=> Phần gạch chân ở đáp án D được phát âm thành /ɪd/, còn lại là /t/

Câu 2 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

Câu 2.1
 • A.

  serious           

 • B.

  frightening

 • C.

  interesting      

 • D.

  contented

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết trở nên.

Lời giải chi tiết :

serious /ˈsɪəriəs/                                     

frightening /ˈfraɪtnɪŋ/

interesting /ˈɪntrəstɪŋ/                             

contented /kənˈtentɪd/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

Câu 2.2
 • A.

  travel             

 • B.

  begin             

 • C.

  forget              

 • D.

   announce

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

travel /ˈtrævl/                                        

begin /bɪˈɡɪn/

forget /fəˈɡet/                                         

announce /əˈnaʊns/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2

Câu 2.3
 • A.

  timetable      

 • B.

  conclusion      

 • C.

   passenger       

 • D.

  bicycle

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

timetable /ˈtaɪmteɪbl/                               

conclusion /kənˈkluːʒn/

passenger /ˈpæsɪndʒə(r)/                         

bicycle /ˈbaɪsɪkl/    

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

 
 
 
 
Câu 2.4
 • A.

   water            

 • B.

  peasant           

 • C.

   farming          

 • D.

   alarm

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

water /ˈwɔːtə(r)/

peasant /ˈpeznt/

farming /ˈfɑːmɪŋ/

alarm /əˈlɑːm/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

Câu 2.5
 • A.

  another          

 • B.

   tobacco          

 • C.

  buffalo            

 • D.

  occasion

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

another /əˈnʌðə(r)/

tobacco /təˈbækəʊ/

buffalo /ˈbʌfələʊ/ 

occasion /əˈkeɪʒn/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là âm tiết thứ 2

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 3.1
 • A.

   passage            

 • B.

  message         

 • C.

  page               

 • D.

  luggage

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm /e/, /ɪ/

Lời giải chi tiết :

passage /ˈpæsɪdʒ/                                    

message /ˈmesɪdʒ/

page /peɪdʒ/                                             

luggage /ˈlʌɡɪdʒ/ 

Phần được gạch chân ở câu C được phát âm thành /e/, còn lại là /ɪ/

Câu 3.2
 • A.

   wonderful       

 • B.

   month            

 • C.

  tone                

 • D.

  none

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm /əʊ/, /ʌ/

Lời giải chi tiết :

wonderful /ˈwʌndəfl/                              

month /mʌnθ/

tone /təʊn/                                                

none /nʌn/

Phần được gạch chân ở câu C được phát âm thành /əʊ/, còn lại là /ʌ/

Câu 3.3
 • A.

   cooked           

 • B.

  accomplished  

 • C.

   hissed             

 • D.

  gained

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm /d/, /t/

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-ed” được phát âm là:

- /ɪd/khi trước đó là các âm /t/, /d/

- /t/ khi trước đó là các âm /p/, /f/, /k/, /s/, /ʃ/, /tʃ/, /θ/,...

- /d/ các âm còn lại

cooked /kʊkt/                                          

 accomplished /əˈkʌmplɪʃt/        

 hissed /hɪst/                                             

 gained /ɡeɪnd/

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm thành /d/, còn lại là /t/

Câu 3.4
 • A.

  name               

 • B.

  father            

 • C.

   party              

 • D.

   army

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm /eɪ/, /ɑː/

Lời giải chi tiết :

name /neɪm/                                            

father /ˈfɑːðə(r)/

party /ˈpɑːti/                                           

 army /ˈɑːmi/

Phần được gạch chân ở câu A được phát âm thành /eɪ/, còn lại là /ɑː/

Câu 3.5
 • A.

   pause               

 • B.

   laugh             

 • C.

  clause             

 • D.

  cause

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cách phát âm /ɑː/, /ɔː/

Lời giải chi tiết :

pause /pɔːz/                                            

laugh /lɑːf/

clause /klɔːz/                                           

 cause /kɔːz/

Phần được gạch chân ở câu B được phát âm thành /ɑː/, còn lại là /ɔː/

Câu 4 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

Câu 4.1
 • A.

   conversation   

 • B.

  entertainment

 • C.

   appropriate      

 • D.

  information

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết trở lên.

Lời giải chi tiết :

conversation /ˌkɒnvəˈseɪʃn/                                         

entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/

appropriate /əˈprəʊpriət/                                    

information /ɪnfəˈmeɪʃn/  

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 3

Câu 4.2
 • A.

   holiday           

 • B.

  importance      

 • C.

  profession        

 • D.

   tomorrow

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

holiday /ˈhɒlədeɪ/                                  

importance /ɪmˈpɔːtns/

profession /prəˈfeʃn/                              

tomorrow /təˈmɒrəʊ/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2

Câu 4.3
 • A.

  answer           

 • B.

  complain        

 • C.

   listen             

 • D.

   travel

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

answer /ˈɑːnsə(r)/                                 

 complain /kəmˈpleɪn/

listen /ˈlɪsn/                                            

travel /ˈtrævl/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1

Câu 4.4
 • A.

  A. apology          

 • B.

  geography      

 • C.

  experience

 • D.

  preparation

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

apology /əˈpɒlədʒi/                                 

geography /dʒiˈɒɡrəfi/

experience /ɪkˈspɪəriəns/                         

 preparation /ˌprepəˈreɪʃn/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại là âm tiết 2

Câu 4.5
 • A.

   enjoy              

 • B.

  suffer             

 • C.

   study              

 • D.

  differ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có  âm tiết

Lời giải chi tiết :

enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/                                       

suffer /ˈsʌfə(r)/

study /ˈstʌdi/                                        

 differ /ˈdɪfə(r)/ 

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1

close