Trắc nghiệm Từ vựng Công việc nhà Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

The food is ready! Please could you _____ the table for me?

A. make

B. do

C.lay 

D. keep

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

What is this picture about?"

A. laundry

B. responsibility

C. grocery

D. homemaker

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

_________ family means a family unit that includes grandmothers, grandfathers, father, mother and children live in a house together.

A. Nuclear

B. Broken

C. Large

D. Extended

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Mothers play a(n) ______role in the lives of their children and the bond is very strong.

A. small

B. tiny

C. enormous

D. petite

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Mr Long has found that his wife receives a great deal of love when he _______ to chores.

A. contributes

B. attributes

C. distributes  

D. makes

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

In fact, child care seems to have some important _______ for young children.

A. breadwinners

B. grocery

C. benefits

D. disadvantages

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Ho Xuan Huong was a female poet who was  _____ of gender inequality.

A. proud

B. critical

C. afraid

D. kind

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

More than one-fourth of American families faced  ______ burden due to medical costs

A. finance

B. financially

C. financier

D. financial

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

When your child was young, your role was to ______ and guide him.

A. nurture

B. iron

C. lay

D. contribute

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

The children, all three, have done ______, mopped, dusted, helped on the house and in the yard.

A. laundry

B. clothes

C. groceries

D. rubbish

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

The food is ready! Please could you _____ the table for me?

A. make

B. do

C.lay 

D. keep

Đáp án

C.lay 

Lời giải chi tiết :

 cụm từ:lay the table for: dọn cơm

=> The food is ready! Please could you lay the table for me?

Tạm dịch:

Thức ăn đã sẵn sàng. Con dọn bạn giúp mẹ được không?

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

What is this picture about?"

A. laundry

B. responsibility

C. grocery

D. homemaker

Đáp án

A. laundry

Lời giải chi tiết :

A. laundry (n): giặt ủi

B. responsibility (n):  trách nhiệm

C. grocery (n): thực phẩm

D. homemaker (n): nội trợ

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

_________ family means a family unit that includes grandmothers, grandfathers, father, mother and children live in a house together.

A. Nuclear

B. Broken

C. Large

D. Extended

Đáp án

D. Extended

Phương pháp giải :

.... family: gia đình mở rộng (ông bà, bố mẹ và con cái sống cùng với nhau)

Lời giải chi tiết :

nuclear family: gia đình hạt nhân (bố mẹ, con cái)                       

broken family: gia đình tan vỡ

large family: gia đình đông đúc, đông con     

extended family: gia đình mở rộng (ông bà, bố mẹ, con cái)

Tạm dịch: Gia đình mở rộng là gia đình có ông, bà, bố, mẹ và con cái sống chung với nhau.

Đáp án: D

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Mothers play a(n) ______role in the lives of their children and the bond is very strong.

A. small

B. tiny

C. enormous

D. petite

Đáp án

C. enormous

Lời giải chi tiết :

small (adj): nhỏ, bé   

tiny (adj): nhỏ bé

enormous (adj): to lớn    

petite (adj): nhỏ nhắn

=> Mothers play a(n) enormous role in the lives of their children and the bond is very strong.

Tạm dịch: Các bà mẹ đóng vai trò to lớn trong cuộc sống của con cái và mối liên kết giữa mẹ và con là rất mạnh.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Mr Long has found that his wife receives a great deal of love when he _______ to chores.

A. contributes

B. attributes

C. distributes  

D. makes

Đáp án

A. contributes

Lời giải chi tiết :

contributes (v): đóng góp, góp sức        

attributes (v): cho là

distributes (v): phân phối          

make (v): làm, chế tạo

=>Mr Long has found that his wife receives a great deal of love when he contributes to chores.

Tạm dịch: Anh Long nhận thấy vợ anh nhận được rất nhiều tình yêu khi anh góp sức vào việc nhà.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

In fact, child care seems to have some important _______ for young children.

A. breadwinners

B. grocery

C. benefits

D. disadvantages

Đáp án

C. benefits

Lời giải chi tiết :

breadwinners (n):  trụ cột trong gia đình           

grocery (n): cửa hàng tạp hóa

benefits (n): lợi, lợi ích                                      

disadvantages (n): bất lợi

=>In fact, childcare seems to have some important benefits for young children.

Tạm dịch: Trên thực tế, dịch vụ chăm sóc trẻ có vẻ như mang lại một số lợi ích quan trọng cho trẻ nhỏ.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Ho Xuan Huong was a female poet who was  _____ of gender inequality.

A. proud

B. critical

C. afraid

D. kind

Đáp án

B. critical

Lời giải chi tiết :

proud of (adj): tự hào về  

critical of (adj): phê bình     

afraid of (adj): sợ hãi      

kind of (adj): tốt bụng

=>Ho Xuan Huong was a female poet who was  critical of gender inequality.

Tạm dịch: Hồ Xuân Hương là một nhà thơ nữ, người phê bình sự bất bình đẳng giới.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

More than one-fourth of American families faced  ______ burden due to medical costs

A. finance

B. financially

C. financier

D. financial

Đáp án

D. financial

Lời giải chi tiết :

finance (n): tài chính, tiền của                                    

financially (adv): về mặt tài chính

financier (n): chuyên gia tài chính                                

financial (adj): thuộc tài chính

Chỗ cần điền đứng trước danh từ nên cần 1 tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đó 

=>More than one-fourth of American families faced   financial  burden due to medical costs

Tạm dịch: Hơn một phần tư gia đình người Mỹ phải đối mặt với gánh nặng tài chính do chi phí y tế.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

When your child was young, your role was to ______ and guide him.

A. nurture

B. iron

C. lay

D. contribute

Đáp án

A. nurture

Lời giải chi tiết :

nurture (v): chăm sóc, ủng hộ                              

iron (v):là, ủi

lay (v): đặt, nằm   

contribute (v): góp phần

=>When your child was young, your role was to nurture and guide him.

Tạm dịch: Khi con bạn còn trẻ, vai trò của bạn là nuôi dưỡng và hướng dẫn anh ta.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

The children, all three, have done ______, mopped, dusted, helped on the house and in the yard.

A. laundry

B. clothes

C. groceries

D. rubbish

Đáp án

A. laundry

Lời giải chi tiết :

laundry (n): công việc giặt ủi                       

clothes (n): quần áo

groceries (n): cửa hàng tạp hóa                                  

rubbish (n): vật bỏ đi, rác rưởi

Cụm từ: do laundry: giặt ủi.

=>The children, all three, have done laundry, mopped, dusted, helped on the house and in the yard.

Tạm dịch: Các em, cả ba, đã giặt giũ, lau chùi, quét dọn, giúp đỡ trong nhà và trong sân.

close