Trắc nghiệm Ngữ pháp Mệnh đề quan hệ xác định với who, which, that, where Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer to fill in the blank.

The film about ____ they are talking is thrilling.

 • A

  which

 • B

  that

 • C

  whom

 • D

  who

Câu 2 :

Choose the best answer to fill in the blank.

The girl ______ showed me the way to your house has a beautiful oval face.

 • A

  whom

 • B

  who

 • C

  which

 • D

  why

Câu 3 :

Choose the best answer to fill in the blank.

The book ______ I received on my birthday is informative.

 • A

  who

 • B

  that

 • C

  whose

 • D

  what

Câu 4 :

Choose the best answer which has the same meaning to the given one,

I have some homework. I must do them tonight.

 • A

  I have some homework whom I must do tonight.

 • B

  I have some homework which I must do tonight.

 • C

  I have some homework in which I must do tonight.

 • D

  I have some homework who I must do tonight.

Câu 5 :

Choose the best answer which has the same meaning to the given one.

The street is bad and narrow. It leads to my school.

 • A

  The street, which leads to my school, is bad and narrow.

 • B

  The street which leads to my school is bad and narrow.       

 • C

  The street which is bad and narrow lead to my school.         

 • D

  The street which leading to my school is bad and narrow.

Câu 6 :

Choose the best answer which has the same meaning to the given one.

They are looking for the man and his dog. They have lost the way in the forest.

 • A

  They are looking for the man and his dog which have lost the way in the forest.    

 • B

  They are looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.

 • C

  They are looking for the man and his dog who have lost the way in the forest.

 • D

  They are looking for the man and his dog what have lost the way in the forest.

Câu 7 :

Choose the best answer.

The party_____we went to wasn't very enjoyable.

 • A

  who

 • B

  when

 • C

  which

 • D

  where

Câu 8 :

Choose the best answer.

I need to find a painting ____ will match the rest of my room.

 • A

  whose

 • B

  whom

 • C

  who

 • D

  which

Câu 9 :

Choose the best answer.

There are too many poor people ____ do not have enough to eat in the world.

 • A

  whose

 • B

  whom

 • C

  who

 • D

  which

Câu 10 :

Choose the best answer.

The trees ____ have the beautiful flowers grow near the gate of the garden.

 • A

  whose

 • B

  whom

 • C

  who

 • D

  which

Câu 11 :

Choose the best answer.

This is an awful film. It is the worst_______I have ever seen.

 • A

  who

 • B

  that

 • C

  what

 • D

  whom

Câu 12 :

Choose the best answer.

They are looking for the man and his dog ____ have lost the way in the forest.

 • A

  whose

 • B

  that

 • C

  which

 • D

  who

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer to fill in the blank.

The film about ____ they are talking is thrilling.

 • A

  which

 • B

  that

 • C

  whom

 • D

  who

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Đại từ quan hệ cần điền thay thế cho một danh từ chỉ vật đóng vai trò làm tân ngữ trong câu phía sau (they are talking about the film) => dùng “which”

Trước which là giới từ about nên không dùng that

=>The film about which they are talking is thrilling.

Tạm dịch: Bộ phim mà họ đang nói rất ly kỳ.

Câu 2 :

Choose the best answer to fill in the blank.

The girl ______ showed me the way to your house has a beautiful oval face.

 • A

  whom

 • B

  who

 • C

  which

 • D

  why

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Đại từ quan hệ cần điền thay thế cho một danh từ chỉ người đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu phía sau (The girl showed me the way...) => dùng “who”

=>The girl who showed me the way to your house has a beautiful oval face.

Tạm dịch: Cô gái chỉ đường cho tôi đến nhà bạn có khuôn mặt trái xoan tuyệt đẹp

Câu 3 :

Choose the best answer to fill in the blank.

The book ______ I received on my birthday is informative.

 • A

  who

 • B

  that

 • C

  whose

 • D

  what

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Đại từ quan hệ cần điền thay thế cho một danh từ chỉ vật đóng vai trò làm tân ngữ trong câu phía sau (I received the book on my birthday) => dùng “which” hoặc that để thay thế

=>The book that I received on my birthday is informative.

Tạm dịch: Cuốn sách mà tôi nhận được vào ngày sinh nhật của tôi cung cấp nhiều kiến thức.

Câu 4 :

Choose the best answer which has the same meaning to the given one,

I have some homework. I must do them tonight.

 • A

  I have some homework whom I must do tonight.

 • B

  I have some homework which I must do tonight.

 • C

  I have some homework in which I must do tonight.

 • D

  I have some homework who I must do tonight.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Danh từ “some homework” chỉ vật và đóng vai trò làm tân ngữ trong câu 2 (them)=> dùng “which”

Cách chuyển: Which đứng ngay sau danh từ mà nó thay thế và trước mệnh đề nó đóng vai trò làm tân ngữ

=> I have some homework which I must do tonight.

Tạm dịch: Tôi có một số bài tập về nhà mà tôi phải làm tối nay.

Câu 5 :

Choose the best answer which has the same meaning to the given one.

The street is bad and narrow. It leads to my school.

 • A

  The street, which leads to my school, is bad and narrow.

 • B

  The street which leads to my school is bad and narrow.       

 • C

  The street which is bad and narrow lead to my school.         

 • D

  The street which leading to my school is bad and narrow.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Cách chuyển: Which đứng sau danh từ mà nó thay thế và trước động từ nó làm chủ ngữ.

Danh từ “The street” chỉ vật và đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu 2 (It) => dùng “which”.

Cách chuyển: Which đứng sau danh từ mà nó thay thế và trước động từ nó làm chủ ngữ.

=> The street which leads to my school is bad and narrow.

Tạm dịch: Con đường dẫn đến trường tôi xấu và hẹp.

Câu 6 :

Choose the best answer which has the same meaning to the given one.

They are looking for the man and his dog. They have lost the way in the forest.

 • A

  They are looking for the man and his dog which have lost the way in the forest.    

 • B

  They are looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.

 • C

  They are looking for the man and his dog who have lost the way in the forest.

 • D

  They are looking for the man and his dog what have lost the way in the forest.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

“the man and his dog” là danh từ chỉ người và vật và đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu thứ 2 (they) => dùng “that”

Lưu ý: không dùng “who” hay “which” trong trường hợp này vì “who” chỉ thay thế cho danh từ chỉ người còn “which” thay thế cho danh từ chỉ vật.

“That” có thể thay thế cho cả người và vật.

Cách chuyển: That đứng ngay sau danh từ nó thay thế và trước động từ nó làm chủ ngữ.

=> They are looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.

Tạm dịch: Họ đang tìm kiếm người đàn ông và con chó của ông ta mà đã bị lạc trong rừng.

Câu 7 :

Choose the best answer.

The party_____we went to wasn't very enjoyable.

 • A

  who

 • B

  when

 • C

  which

 • D

  where

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp:

Đại từ quan hệ thay thế cho từ chỉ vật “the party”

Lời giải chi tiết :

Danh từ “the party” (bữa tiệc) chỉ vật

Sau chỗ cần điền là 1 mệnh đề: S + V => cần điền đại từ quan hệ “which” để thay thế cho tân ngữ chỉ vật.

=> The party which we went to wasn't very enjoyable.

Tạm dịch: Bữa tiệc mà chúng tôi đã đến thì không thú vị lắm.

Câu 8 :

Choose the best answer.

I need to find a painting ____ will match the rest of my room.

 • A

  whose

 • B

  whom

 • C

  who

 • D

  which

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phương pháp:

Đại từ quan hệ thay thế cho từ chỉ vật “a painting”

Lời giải chi tiết :

Danh từ “a painting” (bức vẽ) chỉ vật

Sau chỗ cần điền là 1 mệnh đề: S + V => cần điền đại từ quan hệ “which” để thay thế cho tân ngữ chỉ vật.

=> I need to find a painting which will match the rest of my room.

Tạm dịch: Tôi cần tìm một bức vẽ hợp với phần còn lại của căn phòng.

Câu 9 :

Choose the best answer.

There are too many poor people ____ do not have enough to eat in the world.

 • A

  whose

 • B

  whom

 • C

  who

 • D

  which

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp:

Đại từ quan hệ thay thế cho từ chỉ người “many poor people”

Lời giải chi tiết :

Danh từ “poor people” (người nghèo) => chỉ người

Sau chỗ cần điền là 1 động từ => cần điền đại từ quan hệ “who” để thay thế cho chủ ngữ chỉ người.

=> There are too many poor people who do not have enough to eat in the world.

Tạm dịch: Có quá nhiều người nghèo không có đủ cái ăn trên thế giới.

Câu 10 :

Choose the best answer.

The trees ____ have the beautiful flowers grow near the gate of the garden.

 • A

  whose

 • B

  whom

 • C

  who

 • D

  which

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phương pháp:

Đại từ quan hệ thay thế cho từ chỉ vật “the trees”

Lời giải chi tiết :

Danh từ “the trees” (những cái cây) => chỉ vật

Sau chỗ cần điền là 1 động từ => cần điền đại từ quan hệ “which” để thay thế cho chủ ngữ chỉ vật.

=> The trees which have the beautiful flowers grow near the gate of the garden.

Tạm dịch: Những cái cây có những bông hoa xinh đẹp trồng ở gần cổng khu vườn.

Câu 11 :

Choose the best answer.

This is an awful film. It is the worst_______I have ever seen.

 • A

  who

 • B

  that

 • C

  what

 • D

  whom

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp:

Đại từ quan hệ thay thế cho từ chỉ vật “an awful film”

Lời giải chi tiết :

the worst <=> the worst film

Khi đi sau các hình thức so sánh nhất, ta dùng đại từ quan hệ "that" để thay thế cho danh từ.

=> This is an awful film. It is the worst that I have ever seen.

Tạm dịch: Đó là 1 bộ phim tồi tệ. Nó là bộ phim chán nhất mà tôi từng xem.

Câu 12 :

Choose the best answer.

They are looking for the man and his dog ____ have lost the way in the forest.

 • A

  whose

 • B

  that

 • C

  which

 • D

  who

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp:

Đại từ quan hệ thay thế cho từ chỉ cả người và vật “the man and his dog”

Lời giải chi tiết :

- Khi cụm từ đứng trước là danh từ chỉ cả người và vật “the man and his dog” thì phải dùng đại từ quan hệ "that" để thay thế.

=> They are looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.

Tạm dịch: Họ đang tìm kiếm người đàn ông cùng con chó của anh ta đang bị lạc trong rừng.

close