Trắc nghiệm Từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

_____ against women and girls should be eliminated when government and people co-operate.

A. Equality

B. Discrimination

C. Dissatisfaction

D. Disbelief

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

The government will soon _____ the problem of inequality in wages. 

A. establish

B. address

C. sue

D. abolish

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

She sued him _____ damages he did to her cars.

A. for

B. in

C. of

D. about

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Gender discrimination cannot _____ people from doing a job of dream. 

A. enroll

B. prevent

C. address

D. insist

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Reducing gender ______ improves productivity and economic growth of a nation. 

A. equality

B. inequality

C. possibility

D. rights

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

It's unethical to discriminate against people on the basis of their sex.

A. lover        

B. male        

C. female        

D. gender

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

On the occasion of the International Women’s Day 2018, the Committee on the                   of Discrimination against Women (CEDAW) celebrates the adoption of its General Recommendation.

A. Eliminate        

B. Elimination    

C. Eliminating    

D. Eliminated

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

The report documents the staggering amount of domestic                 against women. 

A. violent        

B. violently        

C. violence        

D. violenced

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

There will be an increase in tax for those earning in excess of twice the national average              .

A. money

B. property

C. belongings

D. wage

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Education is provided by the state as of                .

A. right

B. left 

C. true

D. False

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

_____ against women and girls should be eliminated when government and people co-operate.

A. Equality

B. Discrimination

C. Dissatisfaction

D. Disbelief

Đáp án

B. Discrimination

Phương pháp giải :

Equality (n): bình đẳng

Discrimination (n): sự phân biệt 

Dissatisfaction (n): sự không hài lòng

Disbelief (n): sự hoài nghi

eliminate (v): loại bỏ

Lời giải chi tiết :

Equality (n): bình đẳng

Discrimination (n): sự phân biệt 

Dissatisfaction (n): sự không hài lòng

Disbelief (n): sự hoài nghi

=>Discrimination against women and girls should be eliminated when government and people co-operate.

Tạm dịch: Phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái nên được loại bỏ khi chính phủ và người dân hợp tác.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

The government will soon _____ the problem of inequality in wages. 

A. establish

B. address

C. sue

D. abolish

Đáp án

B. address

Phương pháp giải :

establish (v): thành lập                       

address (v): giải quyết                        

 sue (v): kiện                                       

abolish (v): hủy bỏ

Lời giải chi tiết :

establish (v): thành lập

address (v): giải quyết  

 sue (v): kiện 

abolish (v): hủy bỏ

=>The government will soon address the problem of inequality in wages.

Tạm dịch: Chính phủ sẽ sớm giải quyết vấn đề bất bình đẳng về tiền lương.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

She sued him _____ damages he did to her cars.

A. for

B. in

C. of

D. about

Đáp án

A. for

Phương pháp giải :

sue sb for st: kiện ai vì việc gì

Lời giải chi tiết :

sue sb for st: kiện ai vì việc gì

=>She sued him for damages he did to her cars. 

Tạm dịch: Cô đã kiện anh vì những thiệt hại mà anh đã gây ra cho chiếc xe của cô.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Gender discrimination cannot _____ people from doing a job of dream. 

A. enroll

B. prevent

C. address

D. insist

Đáp án

B. prevent

Phương pháp giải :

prevent sb from doing sth: ngăn cản ai làm việc gì

Lời giải chi tiết :

enroll (v): đăng ký                              

prevent (v): ngăn chặn                       

address(v): giải quyết                        

insist (v): nài nỉ

prevent sb from doing sth: ngăn cản ai làm việc gì

=>Gender discrimination cannot prevent people from doing a job of dream. 

Tạm dịch: Phân biệt đối xử về giới tính không thể ngăn cản mọi người làm công việc mơ ước.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Reducing gender ______ improves productivity and economic growth of a nation. 

A. equality

B. inequality

C. possibility

D. rights

Đáp án

B. inequality

Phương pháp giải :

equality (n): bình đẳng                       

inequality (n):  bất bình đẳng 

possibility (n): có thể                         

rights (n): quyền lợi

cụm từ gender inequality : bất bình đẳng giới tính

Lời giải chi tiết :

equality (n): bình đẳng                       

inequality (n):  bất bình đẳng 

possibility (n): có thể                         

rights (n): quyền lợi

=>Reducing gender inequality improves productivity and economic growth of a nation. 

Tạm dịch: Giảm bất bình đẳng giới giúp cải thiện năng suất và tăng trưởng kinh tế của một quốc gia.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

It's unethical to discriminate against people on the basis of their sex.

A. lover        

B. male        

C. female        

D. gender

Đáp án

D. gender

Phương pháp giải :

lover (n): người yêu

male (n): nam

female(n) : nữ

gender (n): giới tính

Lời giải chi tiết :

sex (n): giới tính

lover (n): người yêu

male (n): nam

female(n) : nữ

gender (n): giới tính

=> sex= gender

Tạm dịch : Đối xử phân biệt với mọi người dựa trên giới tính của họ là phi đạo đức.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

On the occasion of the International Women’s Day 2018, the Committee on the                   of Discrimination against Women (CEDAW) celebrates the adoption of its General Recommendation.

A. Eliminate        

B. Elimination    

C. Eliminating    

D. Eliminated

Đáp án

B. Elimination    

Phương pháp giải :

Chỗ cần điền đứng sau mạo từ the nên cần một danh từ.

Lời giải chi tiết :

-Chỗ cần điền đứng sau mạo từ the nên cần một danh từ.

Eliminate (v): xóa bỏ (v-ing: eliminating), (v-ed: eliminated)

Elimination (n):  sự loại bỏ, xoá bỏ

=> On the occasion of the International Women’s Day 2018, the Committee on the elimination of Discrimination against Women (CEDAW) celebrates the adoption of its General Recommendation.

 

Tạm dịch : Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 2018, Ủy ban về xóa bỏ
Phân biệt đối xử với phụ nữ (viết tắt là CEDAW) kỷ niệm việc thông qua Khuyến nghị chung.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

The report documents the staggering amount of domestic                 against women. 

A. violent        

B. violently        

C. violence        

D. violenced

Đáp án

C. violence        

Phương pháp giải :

Từ cần điền là một danh từ vì nó đứng sau tính từ bổ nghĩa (domestic).

Lời giải chi tiết :

-Từ cần điền là một danh từ vì nó đứng sau tính từ bổ nghĩa (domestic).

violent (adj): bạo lực

violently (adv): một cách bạo lực

violence (n): sự bạo lực

violenced: sai từ

domestic violence: bạo lực gia đình

=> The report documents the staggering amount of domestic violence against women.

Tạm dịch: Báo cáo ghi lại số ca bạo lực gia đình ở mức đáng kinh ngạc đối với phụ nữ.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

There will be an increase in tax for those earning in excess of twice the national average              .

A. money

B. property

C. belongings

D. wage

Đáp án

D. wage

Phương pháp giải :

Money (n) tiền

Property (n) tài sản

Belongings (n) đồ đạc (thuộc quyền sở hữu của ai đó)

Wage (n) tiền lương

Lời giải chi tiết :

Money (n) tiền

Property (n) tài sản

Belongings (n) đồ đạc (thuộc quyền sở hữu của ai đó)

Wage (n) tiền lương

National average wage: Mức lương trung bình quốc gia

=> There will be an increase in tax for those earning in excess of twice the national average wage

Tạm dịch : Sẽ có sự gia tăng thuế đối với những người có thu nhập vượt quá hai lần mức lương trung bình quốc gia.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Education is provided by the state as of                .

A. right

B. left 

C. true

D. False

Đáp án

A. right

Phương pháp giải :

Right (adj): đúng, bên phải, (n): quyền lợi

Left (adj, adv, n): bên trái

True (adj) đúng

False (adj) sai

Lời giải chi tiết :

Right (adj): đúng, bên phải, (n): quyền lợi

Left (adj, adv, n): bên trái

True (adj) đúng

False (adj) sai

=> Education is provided by the state as of right.

Tạm dịch : Giáo dục được nhà nước hỗ trợ như một quyền lợi.

close