Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì quá khứ đơn & quá khứ tiếp diễn với when và while Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

Where ____ you _____ two days ago?

 • A

  do/go

 • B

  are/going

 • C

  did/go

 • D

  were/going

Câu 2 :

Choose the best answer.

At this time last night, we ______ cards.

 • A

  had been playing

 • B

  play

 • C

  played

 • D

  were playing

Câu 3 :

Choose the best answer.

________ at this time yesterday?

 • A

  Did they sleep

 • B

  Were they sleeping

 • C

  Had they been sleeping

 • D

  Are they sleeping

Câu 4 :

Choose the best answer.

What ____ last Sunday?  - She ____to the hospital to donate blood.

 • A

  did she do/went

 • B

  did she do/was doing

 • C

  was she doing/was going

 • D

  was she doing/went

Câu 5 :

Choose the best answer.

At 10 p.m two days ago, my friends ______ a birthday party for me.

 • A

  hold

 • B

  are holding

 • C

  held

 • D

  were holding

Câu 6 :

Choose the best answer.

While he ____ in the forest, he _____ a woodcutter.

 • A

  was walking/met

 • B

  walked/met

 • C

  was walking/was meeting

 • D

  walked/was meeting

Câu 7 :

Choose the best answer.

When you _____ me yesterday, I _____ breakfast.

 • A

  called/had

 • B

  called/was having

 • C

  were calling/was having

 • D

  calling/ having

Câu 8 :

Choose the best answer.

At 10p.m yesterday, I _____book while my sister ______ a picture.

 • A

  was reading/drew

 • B

  reading/drew

 • C

  read/was drawing

 • D

  was reading/was drawing

Câu 9 :

Choose the best answer.

When they _____  TV, the electricity _____  out.

 • A

  were watching/was going

 • B

  are watching/goes

 • C

  were watching/went

 • D

  watched/went

Câu 10 :

Choose the best answer.

When I ______  the street, I _______ an accident.

 • A

  am crossing/see

 • B

  crossed/was seeing

 • C

  was crossing/saw

 • D

  was crossing/was seeing

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

Where ____ you _____ two days ago?

 • A

  do/go

 • B

  are/going

 • C

  did/go

 • D

  were/going

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Dùng thì quá khứ đơn với trạng từ “ago” (cách đây) để diễn tả hành động đã xảy ra và chấm dứt trong quá khứ.

Lời giải chi tiết :

- Dùng thì quá khứ đơn với trạng từ “ago” (cách đây) để diễn tả hành động đã xảy ra và chấm dứt trong quá khứ.

=> Where did you go two days ago?

Tạm dịch: Cách đây 2 ngày, bạn đã đi đâu thế?

Câu 2 :

Choose the best answer.

At this time last night, we ______ cards.

 • A

  had been playing

 • B

  play

 • C

  played

 • D

  were playing

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Từ chỉ thời gian “at this time last night” (vào thời điểm này tối qua) là thời điểm xác định trong quá khứ => dùng thì quá khứ tiếp diễn 

Lời giải chi tiết :

- Từ chỉ thời gian “at this time last night” (vào thời điểm này tối qua) là thời điểm xác định trong quá khứ => dùng thì quá khứ tiếp diễn 

- Cấu trúc: S + was/were + V-ing

=> At this time last night, we were playing cards.

Tạm dịch: Vào thời điểm này tối qua, chúng tôi đang chơi bài.

Câu 3 :

Choose the best answer.

________ at this time yesterday?

 • A

  Did they sleep

 • B

  Were they sleeping

 • C

  Had they been sleeping

 • D

  Are they sleeping

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Từ chỉ thời gian “at this time yesterday” (vào thời điểm này ngày hôm qua) là thời điểm xác định trong quá khứ => dùng thì quá khứ tiếp diễn

Lời giải chi tiết :

- Từ chỉ thời gian “at this time yesterday” (vào thời điểm này ngày hôm qua) là thời điểm xác định trong quá khứ => dùng thì quá khứ tiếp diễn

- Cấu trúc câu nghi vấn: Was/were + S + V-ing?

=> Were they sleeping at this time yesterday?

Tạm dịch: Vào thời điểm này ngày hôm qua, có phải họ đang ngủ không?

Câu 4 :

Choose the best answer.

What ____ last Sunday?  - She ____to the hospital to donate blood.

 • A

  did she do/went

 • B

  did she do/was doing

 • C

  was she doing/was going

 • D

  was she doing/went

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Dấu hiệu: từ chỉ thời gian “last Sunday” (Chủ nhật tuần trước) => Dùng thì quá khứ đơn để diễn tả hành động đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ

Lời giải chi tiết :

- Dấu hiệu: từ chỉ thời gian “last Sunday” (Chủ nhật tuần trước) => Dùng thì quá khứ đơn để diễn tả hành động đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ

Cấu trúc hỏi: Wh-q + did + S + V?

Cấu trúc  câu khẳng định: S + V-ed

=> What did she do last Sunday? - She went to the hospital to donate blood.

Tạm dịch: Chủ nhật trước cô ấy đã làm gì? - Cô ấy đến bệnh viện để hiến máu.

Câu 5 :

Choose the best answer.

At 10 p.m two days ago, my friends ______ a birthday party for me.

 • A

  hold

 • B

  are holding

 • C

  held

 • D

  were holding

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trạng từ chỉ thời gian “At 10 p.m two days ago” (vào lúc 10h tối cách đây 2 ngày) 

=> Dùng thì quá khứ tiếp diễn để diễn tả hành động đang xảy ra tại 1 thời điểm xác định trong quá khứ.

Lời giải chi tiết :

Trạng từ chỉ thời gian “At 10 p.m two days ago” (vào lúc 10h tối cách đây 2 ngày) 

=> Dùng thì quá khứ đơn để diễn tả hành động đang xảy ra tại 1 thời điểm xác định trong quá khứ

- Cấu trúc: S + was/were + V-ing

=> At 10 p.m two days ago, my friends were holding a birthday party for me.

Tạm dịch: Vào lúc 10h tối cách đây 2 ngày, bạn bè đang tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho tôi.

Câu 6 :

Choose the best answer.

While he ____ in the forest, he _____ a woodcutter.

 • A

  was walking/met

 • B

  walked/met

 • C

  was walking/was meeting

 • D

  walked/was meeting

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Câu diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có 1 hành động khác xen vào.

- Hành động đang xảy ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn: S + was/were + V-ing

- Hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn: S + Ved/V2

Lời giải chi tiết :

- Câu diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có 1 hành động khác xen vào.

- Hành động đang xảy ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn: S + was/were + V-ing

- Hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn: S + Ved/V2

Hành động đi dạo (đang diễn ra) thì gặp người tiều phu (cắt ngang)

=> While he was walking in the forest, he met a woodcutter.

Tạm dịch: Trong khi ông đang đi bộ trong rừng, ông gặp một người tiều phu.

Câu 7 :

Choose the best answer.

When you _____ me yesterday, I _____ breakfast.

 • A

  called/had

 • B

  called/was having

 • C

  were calling/was having

 • D

  calling/ having

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Câu diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có 1 hành động khác xen vào.

- Hành động đang xảy ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn: S + was/were + V-ing

- Hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn: S + Ved/V2

Lời giải chi tiết :

- Câu diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có 1 hành động khác xen vào.

- Hành động đang xảy ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn: S + was/were + V-ing

- Hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn: S + Ved/V2

=> When you called me yesterday, I was having breakfast.

Tạm dịch: Hôm qua khi cậu gọi tớ là tớ đang ăn sáng.

Câu 8 :

Choose the best answer.

At 10p.m yesterday, I _____book while my sister ______ a picture.

 • A

  was reading/drew

 • B

  reading/drew

 • C

  read/was drawing

 • D

  was reading/was drawing

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Từ chỉ thời gian "At 10p.m yesterday" (vào lúc 10h tối qua) => Dùng thì quá khứ tiếp diễn để diễn tả 2 hành động đang xảy ra tại cùng một thời điểm xác định trong quá khứ.

Lời giải chi tiết :

- Từ chỉ thời gian "At 10p.m yesterday" (vào lúc 10h tối qua) => Dùng thì quá khứ tiếp diễn để diễn tả 2 hành động đang xảy ra tại cùng một thời điểm xác định trong quá khứ.

- Cấu trúc: S + was/were + V-ing + while + S + was/were + V-ing

=> At 10p.m yesterday, I was reading book while my sister was drawing a picture.

Tạm dịch: Vào lúc 10h tối hôm qua, tôi đang đọc sách trong khi chị gái tôi thì đang vẽ tranh.

Câu 9 :

Choose the best answer.

When they _____  TV, the electricity _____  out.

 • A

  were watching/was going

 • B

  are watching/goes

 • C

  were watching/went

 • D

  watched/went

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Câu diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có 1 hành động khác xen vào.

- Hành động đang xảy ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn: S + was/were + V-ing

- Hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn: S + Ved/V2

Lời giải chi tiết :

- Câu diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có 1 hành động khác xen vào.

- Hành động đang xảy ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn: S + was/were + V-ing

- Hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn: S + Ved/V2

=> When they were watching TV, the electricity went out. 

Tạm dịch: Khi họ đang xem TV thì mất điện.

Câu 10 :

Choose the best answer.

When I ______  the street, I _______ an accident.

 • A

  am crossing/see

 • B

  crossed/was seeing

 • C

  was crossing/saw

 • D

  was crossing/was seeing

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Câu diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có 1 hành động khác xen vào.

- Hành động đang xảy ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn: S + was/were + V-ing

- Hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn: S + Ved/V2

Lời giải chi tiết :

- Câu diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có 1 hành động khác xen vào.

- Hành động đang xảy ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn: S + was/were + V-ing

- Hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn: S + Ved/V2

=> When I was crossing the street, I saw an accident.

Tạm dịch: Khi tôi đang băng qua đường thì tôi nhìn thấy 1 vụ tai nạn.

close