Writing – 6a – Unit 6. Entertainment – Tiếng Anh 6 – Right on

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Writing – 6a.Reading – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 8

8: Match the abbreviations to what they mean.

(Ghép các chữ viết tắt với ý nghĩa của chúng.)

Lời giải chi tiết:

1. CU2moro- see you tomorrow

2. B4N- Bye for now

3. TTYL- Talk to you later

4. THX- thanks

5. HF- have fun

Bài 9

9. Imagine you are at one of the places in the texts in Exercise 1. Send a text message to your friend (about 50-60 words). Write about where you are, who you are with and what the roller coaster is like. You can use abbreviations.

(Hãy tưởng tượng bạn đang ở một trong những địa điểm trong các văn bản ở Bài tập 1. Gửi một tin nhắn văn bản cho bạn bè của bạn (khoảng 50-60 từ). Viết về bạn đang ở đâu, bạn đi cùng ai và trò chơi tàu lượn siêu tốc như thế nào. Bạn có thể sử dụng các từ viết tắt.)

Lời giải chi tiết:

Hi Bill!

You won't believe it. I'm at Ferrari World with John. We went on the Formula Rossa roller coaster. It is the fastest roller coaster in the world. It goes up to 240 kilometres per hour and has lots of bends. You have to wear safety glasses to protect your eyes. It was amazing! B4N!

Tạm dịch:

 Xin chào Bill!

Bạn sẽ không tin đâu. Tôi đang ở Ferrari World với John. Chúng tôi đã đi tàu lượn Formula Rossa. Nó là tàu lượn nhanh nhất trên thế giới. Nó đi lên đến 240 km một giờ và có rất nhiều khúc cua. Bạn phải đeo kính bảo hộ để bảo vệ mắt của bạn. Thật là tuyệt! Bây giờ thì phải tạm biệt rồi!

HocTot.Nam.Name.Vn

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close