5. CLIL – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 5. CLIL – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat. Which of these materials did they use to build each landmark (1-4) in the text? Read through to find out.

(Nghe và lặp lại. Họ đã sử dụng vật liệu nào để xây dựng mỗi mốc (1-4) trong văn bản? Đọc qua để tìm hiểu.)LANDMARKS

1. Nelson's Column, London, UK

This stone statue of Admiral Horatio Nelson, a hero in the British Navy, stands on a tall column, so its total height is 51.6 m! There are three bronze lions at the base.

2. Taj Mahal in Agra, Uttar Pradesh, India

Emperor Shah Jahan built this amazing marble building in memory of his mother, Mumtaz Mahal. t's the most popular tourist attraction in India.

3. The Pyramids of Giza, Egypt

The ancient Egyptians used stone pyramids as tombs for their pharaohs. There are three at Giza, one for each of the pharaohs Khufu, Khafre and Menkaure. The largest pyramid, the "Great Pyramid, was for Menkaure.

4. The Golden Gate Bridge, San Francisco, USA

This steel bridge across San Francisco Bay opened in 1937. t is 27 km long. Its bright colour, International Orange, helps people see the bridge in the fog.

Phương pháp giải:

1. marble

(đá cẩm thạch)

2. glass

(ly)

3. brick

(gạch)

4. wood

(gỗ)

5. steel

(thép)

6. stone

(đá)

7. plastic

(nhựa)

8. bronze

(đồng)

Lời giải chi tiết:

1. They used stone to build Nelson's Column. They used bronze to build the lions at the base.

(Họ đã sử dụng đá để xây dựng Cột Nelson. Họ đã sử dụng đồng để xây dựng những con sư tử ở chân đế.)

2. They used marble to build the Taj Mahal.

(Họ đã sử dụng đá cẩm thạch để xây dựng Taj Mahal.)

3. They used stone to build the Pyramids of Giza.

(Họ đã dùng đá để xây Kim tự tháp Giza.)

4. They used steel to build the Golden Gate Bridge.

(Họ đã sử dụng thép để xây dựng Cầu Cổng Vàng.)

Tạm dịch

CÁC ĐỊA DANH

1. Cột Nelson, London, Vương quốc Anh

Bức tượng đá này của Đô đốc Horatio Nelson, một anh hùng trong Hải quân Anh, đứng trên một cột cao, vì vậy tổng chiều cao của nó là 51,6 m! Có ba con sư tử bằng đồng ở chân tượng.

2. Taj Mahal ở Agra, Uttar Pradesh, Ấn Độ

Hoàng đế Shah Jahan đã xây dựng tòa nhà bằng đá cẩm thạch tuyệt vời này để tưởng nhớ mẹ của mình, Mumtaz Mahal. t là điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất ở Ấn Độ.

3. Kim tự tháp Giza, Ai Cập

Người Ai Cập cổ đại đã sử dụng các kim tự tháp bằng đá làm lăng mộ cho các pharaoh của họ. Có ba chiếc tại Giza, một chiếc dành cho các pharaoh Khufu, Khafre và Menkaure. Kim tự tháp lớn nhất, "Đại kim tự tháp, dành cho Menkaure.

4. Cầu Cổng Vàng, San Francisco, Mỹ

Cây cầu thép bắc qua Vịnh San Francisco này mở cửa vào năm 1937. t dài 27 km. Màu sáng của nó, International Orange, giúp mọi người có thể nhìn thấy cây cầu trong sương mù.

Bài 2

2. Each text contains one incorrect fact. Can you see what it is? Listen to the radio quiz to check if you are right.

(Mỗi văn bản chứa một thông tin không chính xác. Bạn có thể thấy nó là gì không? Nghe câu đố trên radio để kiểm tra xem bạn có đúng không.)


Phương pháp giải:

Transcript:

M1: Welcome to Know your Globe, our geography quiz. Today it's landmarks, and I want you to tell me if the following statements are true or false. First, Nelson's Column in London. It's made of stone, Tony.

M2: That's true, it is. M1: It is indeed. It's 51.6 metres high, Janine.

W: No, that's false.

M1: Sorry, Janine - it is in fact true. There are three lions at the base, Tony.

M2: No, there are four.

M1: Well done, Tony! Two points for you. Now let's move on to the Taj Mahal in Uttar Pradesh, India. Janine, it took 22 years to build.

W: Without being sure, I'll say that's true.

M1: And... it is true! 2-1. Tony, Shah Jahan built it to remember his mother.

M2: That sounds like it's true.

M1: But it isn't! He built it to remember his wife! Still 2-1. An easy one for you to draw level, Janine. There are three Great Pyramids of Giza, Egypt.

W: Yes, there are.

M1: That's correct, and that makes the score 2-all! Tony, the largest of the pyramids was for the pharaoh Menkaure.

M2: False!

M1: It is false. It was for the pharaoh Khufu. 3-2. Now to the Golden Gate Bridge in San Francisco. They built it in 1973, Janine.

W: No, no way.

M1: Correct, Janine - they built it in 1937, in fact. 3-3. It is 27 kilometres long, Tony.

M2: No, that's much too long.

M1: Correct, Tony, it's 2.7 km long, actually. 4-3 to Tony. Janine, you need the next one to stay in the game. The bridge's colour was chosen so it would be easy to see in bad weather.

W: No, I don't think so...

M1: It's true, I'm afraid, Janine, and that means we have a winner... [fade]

Lời giải chi tiết:

1. There aren't three lions at the base of Nelson's Column. There are four.

(Không có ba con sư tử nào ở chân Cột Nelson. Mà là bốn.)

2. Shah Jahan didn't build the Taj Mahal for his mother. He built it for his wife.

(Shah Jahan không xây Taj Mahal cho mẹ mình. Anh ấy đã xây dựng nó cho vợ mình.)

3. The largest pyramid of Giza wasn't for Menkaure. It was for Khufu.

(Kim tự tháp lớn nhất của Giza không dành cho Menkaure. Nó dành cho Khufu.)

4. The Golden Gate Bridge isn't 27 km long. It's 2.7 km long.

(Cầu Cổng Vàng không dài 27 km. Nó dài 2,7 km.)

Tạm dịch

M1: Chào mừng bạn đến với “Hiểu biết quả địa cầu của bạn”, bài kiểm tra địa lý của chúng tôi. Hôm nay đó là những dấu mốc, và tôi muốn bạn cho tôi biết những nhận định sau đây là đúng hay sai. Đầu tiên, Cột Nelson ở London. Nó làm bằng đá, Tony.

M2: Đúng là như vậy. M1: Đúng là như vậy. Nó cao 51,6 mét, Janine.

W: Không, đó là sai.

M1: Xin lỗi, Janine - sự thật là như vậy. Có ba con sư tử ở căn cứ, Tony.

M2: Không, có bốn.

M1: Làm tốt lắm, Tony! Hai điểm cho bạn. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang Taj Mahal ở Uttar Pradesh, Ấn Độ. Janine, đã mất 22 năm để xây dựng.

W: Nếu không chắc chắn, tôi sẽ nói điều đó là sự thật.

M1: Và ... đúng là như vậy! 2-1. Tony, Shah Jahan đã xây dựng nó để tưởng nhớ mẹ mình.

M2: Nghe có vẻ đúng.

M1: Nhưng không phải vậy! Anh xây nó để nhớ vợ! Vẫn là 2-1. Một người dễ dàng để bạn có thể vẽ cấp độ, Janine. Có ba Kim tự tháp lớn Giza, Ai Cập.

W: Vâng, có.

M1: Đúng vậy, và điều đó làm cho điểm số là 2-tất cả! Tony, kim tự tháp lớn nhất là dành cho pharaoh Menkaure.

M2: Sai!

M1: Nó là sai. Đó là dành cho pharaoh Khufu. 3-2. Bây giờ đến Cầu Cổng Vàng ở San Francisco. Họ đã xây dựng nó vào năm 1973, Janine.

W: Không, không thể nào.

M1: Đúng, Janine - thực tế là họ đã xây dựng nó vào năm 1937. 3-3. Nó dài 27 km, Tony.

M2: Không, lâu quá rồi.

M1: Đúng vậy, Tony, thực ra nó dài 2,7 km. 4-3 cho Tony. Janine, bạn cần người tiếp theo để ở lại trò chơi. Màu sắc của cây cầu đã được chọn để nó có thể dễ dàng nhìn thấy trong điều kiện thời tiết xấu.

W: Không, tôi không nghĩ vậy ...

M1: Đó là sự thật, tôi sợ, Janine, và điều đó có nghĩa là chúng ta có một người chiến thắng ... [fade]

Bạn đã gửi

Bài 3

3. Work in groups of three. Collect information about various landmarks around the world under the headings: Name-Location- History/Interesting facts. Prepare a poster.

(Làm việc trong nhóm ba người. Thu thập thông tin về các địa danh khác nhau trên thế giới theo các tiêu đề: Tên-Vị trí- Lịch sử / Sự thật thú vị. Chuẩn bị một tấm áp phích.)

Lời giải chi tiết:

Name: The Eiffel Tower

Location: Paris, France

History/Interesting facts: It got its name after Gustave Eiffel, the engineer who designed the tower. This iron tower is 324 metres tall.

Name: Parthenon

Location: Athens, Greece

History/Interesting facts: It is almost 2,500 years old. They used marble to build it in honour of the goddess Athena. It took 9 years to build.

Name: Stonehenge

Location: Wiltshire, England

History/Interesting facts: They probably built it between 3,000 BC to 2,000 BC. It consists of 30 enormous sarsen stones. They brought them to the site from around 25 miles away.

Tạm dịch:

Tên: Tháp Eiffel

Địa điểm: Paris, Pháp

Lịch sử / Sự thật thú vị: Nó được đặt theo tên của Gustave Eiffel, kỹ sư thiết kế tháp. Tháp sắt này cao 324 mét.

Tên: Parthenon

Vị trí: Athens, Hy Lạp

Lịch sử / Sự thật thú vị: Nó gần 2.500 năm tuổi. Họ đã sử dụng đá cẩm thạch để xây dựng nó nhằm tôn vinh nữ thần Athena. Phải mất 9 năm để xây dựng.

Tên: Stonehenge

Địa điểm: Wiltshire, Anh

Lịch sử / Sự thật thú vị: Họ có thể đã xây dựng nó trong khoảng thời gian từ 3.000 năm trước Công nguyên đến năm 2.000 trước Công nguyên. Nó bao gồm 30 viên đá kim sa khổng lồ. Họ đã đưa chúng đến địa điểm từ khoảng cách 25 dặm.

Bài 4

4. Think look at other groups' posters. Which landmark do you find most impressive? Why?

(Suy nghĩ nhìn vào áp phích của các nhóm khác. Bạn thấy địa danh nào bạn thấy ấn tượng nhất? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

I think Stonehenge is the most impressive because it is so old and they brought the huge stones away.

(Tôi nghĩ Stonehenge là ấn tượng nhất vì nó quá cũ và họ đã mang những viên đá khổng lồ đi.)

Bài 5

5. Imagine you are at of these landmarks. Write a postcard to your English friend (about 50-60 words). Write about where you are, when you arrived and what you did/saw yesterday.

(Hãy tưởng tượng bạn đang ở những điểm mốc này. Viết một tấm bưu thiếp cho người bạn Anh của bạn (khoảng 50-60 từ). Viết về nơi bạn đang ở, khi bạn đến và những gì bạn đã làm / nhìn thấy ngày hôm qua.)

Lời giải chi tiết:

Hi Mary,

Greetings from Athens, Greece. I'm having a great time. We arrived Athens three days ago and visited some places. Yesterday we visited the Parthenon. It's a marble temple they built to honour the goddess Athena. It took 9 years to build it. It's 2,500 years old. It's amazing.

Talk soon.

 Cam.

Tạm dịch:

Chào Mary,

Lời chào từ Athens, Hy Lạp. Tôi đang có thời gian tuyệt vời. Chúng tôi đến Athens ba ngày trước và thăm một số nơi. Hôm qua chúng tôi đã đến thăm Parthenon. Đó là một ngôi đền bằng đá cẩm thạch mà họ xây dựng để tôn vinh nữ thần Athena. Phải mất 9 năm để xây dựng nó. Nó đã 2.500 năm tuổi. Ngạc nhiên thật đấy.

Mong sớm được nói chuyện lại với cậu.

  Cam.

HocTot.Nam.Name.Vn

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close