Unit opener – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary (Famous people & Jobs) – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Vocabulary

Famous people & Jobs (Người nổi tiếng & Việc làm)

1. Listen and circle the correct year.

(Nghe và khoanh chọn năm chính xác.)


A. Elizabeth I

(1533 – 1603 / 1604)

Queen of England

F. Audrey Hepburrn

(1929 – 1993 / 1995)

Brirtish actress

B. Princess Diana

(1961 – 1979 / 1997)

English princess

G. Margaret Thatcher

(1925 – 2013 / 2003)

British stateswoman

C. Vincent van Gogh

(1815 / 1853 – 1890)

Dutch painter

H. Elvis Presley

(1913 / 1935 – 1977)

American singer & actor

D. Charlie Chaplin

(1889 / 1890 – 1977)

English actor

I. Albert Einstein

(1879 – 1995 / 1965)

German physicist

E. Charles Dickens

(1812 – 1850 / 1870)

English writer

 


Lời giải chi tiết:

A. 1603 B. 1997 C. 1853
D. 1889 E. 1870 F. 1993
G. 2013 H. 1935 I. 1995

A. Elizabeth I (1533 – 1603) Queen of England (Nữ hoàng nước Anh)

B. Princess Diana (1961 – 1997) English princess (Công nương Diana - công chúa nước Anh)

C. Vincent van Gogh (1853 – 1890) Dutch painter (họa sĩ người Hà Lan)

D. Charlie Chaplin (1889 – 1977) English actor (nam diễn viên người Anh)

E. Charles Dickens (1812 – 1870) English writer (nhà văn người Anh)

F. Audrey Hepburrn (1929 – 1993) Brirtish actress (nữ diễn viên người Anh)

G. Margaret Thatcher (1925 – 2013) British stateswoman (nữ chính khách Anh)

H. Elvis Presley (1935 – 1977) American singer & actor (ca sĩ & nam diễn viên người Mỹ)

I. Albert Einstein (1879 – 1995) German physicist (nhà vật lí người Đức)

Bài 2

2. Ask and answer as in the example.

(Hỏi và trả lời như ví dụ.)

1. Albert Einstein/Germany?

A: Was Einstein from Germany?

(Einstein có phải đến từ Đức không?)

B: Yes, he was.

(Đúng, ông ấy đến từ đó.)

2. Elvis Presley/painter

A: Was Elvis Presley a painter?

(Elvis Presley có phải từng là một hoạ sĩ không?)

B: No, he wasn't.

(Không, ông ấy không phải.)

3. Charlie Chaplin/American?

4. Charles Dickens/writer?

5. Vincent van Gogh/German painter?

6. Margaret Thatcher/Queen of England?

Lời giải chi tiết:

3. Charlie Chaplin/American

A: Was Charlie Chaplin from America?

(Charlie Chaplin có phải đến từ Mỹ không?)

B: No, he wasn't.

(Không, ông ấy không đến từ đó.)

4. Charles Dickens/writer?

A: Was Charles Dickens a writer?

(Charles Dicken có phải từng là nhà văn không?)

B: Yes, he was.

(Đúng, ông ấy đã từng.)

5. Vincent van Gogh/hoạ sĩ người Đức?

A: Was Vincent van Gogh a German painter?

(Vincent van Gogh có phải là hoạ sĩ người Đức?)

B: No, he wasn't.

(Không, ông ấy không phải.)

6. Margaret Thatcher/nữ hoàng nước Anh?

A: Was Margaret Thatcher the Queen of England?

(Margaret Thatcher có phải là nữ hoàng nước Anh không?)

B: No, she wasn't.

(Không, bà ấy không phải.)

Bài 3 a

a. Listen and repeat

(Lắng nghe và lặp lại.)


1052: ten fifty-two

1246: twelve forty-six

1405: fourteen oh five

1500: fifteen hundred

2000: two thousand

2010 :two thousand and ten   

Bài 3 b

b. Look at the pictures. Discuss as in the example.

(Nhìn vào những bức tranh. Thảo luận theo ví dụ.)

A: Who was Elizabeth I?

(Elizabeth I là ai?)

B: She was the Queen of England.

(Bà là nữ hoàng nước Anh.)

Lời giải chi tiết:

A: Who was Albert Einstein?

(Albert Einstein là ai?)

B: He was a German physicist.

(Ông ấy là nhà vật lý học người Đức.)

A: Who was Princess Diana?

(Công Nương Diana là ai?)

B: She was the  English princess.

(Bà là công chúa nước Anh.)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close