1f. Skills - Unit 1 - Tiếng Anh 6 - Right on!

1. Look at the pictures. Which of these houses are in big cities in the UK? Read and listen to find out. 2. Read the text again and decide if the sentences are R (right), W (wrong) or DS (doesn't say). 3. Answer the questions. What types of houses ... 4. Present one of the different types of British homes to the class. 5. Listen and choose the correct answer (A, B or C).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Reading

1. Look at the pictures. Which of these houses are in big cities in the UK? Read and listen to find out.

(Nhìn các bức tranh. Những ngôi nhà nào có ở các thành phố lớn ở Anh? Đọc và nghe để tìm ra đáp án.)


detached A detached house is on its own with a garden and a driveway. Detached houses are big and expensive and are usually in the suburbs.

semi-detached Semi-detached houses are two houses together. They are in the suburbs.

bungalow Bungalows have only got one floor. They are in small towns and the suburbs.

 

terraced Terraced houses are in long rows. They are in city centres. There is sometimes a garden at the back.

 

cottage In the countryside, there are cottages. They are small and pretty with big gardens.

block of flats In city centres, there are blocks of flats. These homes are on top of each other!

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài đọc:

Nhà biệt lập: Một ngôi nhà biệt lập là riêng của nó với một khu vườn và một đường lái xe. Những ngôi nhà biệt lập rất lớn và đắt tiền và thường ở vùng ngoại ô.

Bán biệt lập: Nhà liền kề là hai ngôi nhà ở với nhau. Họ đang ở ngoại ô.

Nhà gỗ: Các nhà gỗ chỉ có một tầng. Chúng có ở trong các thị trấn nhỏ và vùng ngoại ô.

Nhà liền kề: Những ngôi nhà bậc thang xếp thành hàng dài. Chúng ở trung tâm thành phố. Đôi khi có một khu vườn ở phía sau.

Nhà tranh: Ở nông thôn, có những ngôi nhà tranh. Chúng nhỏ xinh với những khu vườn lớn.

Chung cư: Ở các trung tâm thành phố, có những dãy căn hộ. Những ngôi nhà này nằm trên nhau!

Lời giải chi tiết:

Terraced and block of flats are in big cities in the UK.

(Nhà liền kề và chung cư nằm ở các thành phố lớn ở Vương quốc Anh.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Read the text again and decide if the sentences are R (right), W (wrong) or DS (doesn't say).

(Đọc lại văn bản và quyết định những câu sau là Đúng (R), Sai (W) hoặc Không đề cập đến (DS).)

1. Bungalows have got two floors.

 

2. Terraced houses have always got a garden in the back.

 

3. Cottages are expensive houses.

 

4. Blocks of flats are in city centres.

 

Lời giải chi tiết:

1. W

2. W

3. DS

4. R

 1. W

Bungalows have got two floors.

(Nhà gỗ có hai tầng. => Sai)

2. W

Terraced houses have always got a garden in the back.

(Nhà liền kề luôn có vườn ở phía sau. => Sai)

3. DS

Cottages are expensive houses.

(Nhà nông thôn là những ngôi nhà đắt tiền. => Không được nói đến)

4. R

Blocks of flats are in city centres.

(Các chung cư nằm ở trung tâm thành phố. => Đúng)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Answer the questions. What types of houses ...

(Trả lời các câu hỏi. Kiểu nhà nào…)

1. are there in city centres? (ở trung tâm thành phố?)

2. have got a garden? (có vườn?)

3. are expensive? (đắt tiền?)

4. are in the countryside? (ở nông thôn?)

Lời giải chi tiết:

1. Block of flats.

(Chung cư.)

2. Detached.

(Nhà biệt lập.)

3. Detached.

(Nhà biệt lập.)

4. Cottage.

(Nhà tranh.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Speaking

4. Present one of the different types of British homes to the class.

(Trình bày một trong những kiểu nhà khác nhau với cả lớp.)

Detached houses are big. They're usually in the suburbs. They've got gardens and driveways. They are expensive.

(Những ngôi nhà biệt lập rất lớn. Chúng thường ở ngoại ô. Chúng có vườn và đường lái xe. Chúng đắt tiền.)

Lời giải chi tiết:

Cottages are small. They’re usually in the countryside. They’ve got big gardens. They aren’t very expensive.

(Nhà tranh thì nhỏ. Chúng thường ở nông thôn. Chúng có những khu vườn lớn. Chúng không đắt lắm.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Listening

5. Listen and choose the correct answer (A, B or C).

(Nghe và chọn phương án đúng A, B, hoặc C.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Where's the sofa?

My living room is nice. It's got a sofa, two armchairs and a coffee table. The sofa is in the middle of the room and the coffee table is opposite it. One armchair is next to the sofa on one side and the other is next to the sofa on the other side. I really like my living room.

2. Which floor is Mark's house on?

Hi Robert. It's Mark. Where are you? I can't reach you on your mobile phone. Anyway, we've got exams next week. Can you come over this afternoon at 6.00p.m. so we can study together? I live at 5, Maple Street on the 4th floor. See you then!

3. What isn't there in his room?

A: Hi Ken. How's your new house?

B: Hi James. It's great but it isn't very big.

A: Have you got your own room?

B: Yes, but it's small. It's got a single bed and a carpet on the floor. It's also got a wardrobe for my clothes and bookcase for my books.

A: What about a desk?

B: I haven't got one yet and I haven't got a chair either.

Tạm dịch:

1. Ghế sofa ở đâu?

Phòng khách của tôi đẹp. Nó có một ghế sofa, hai ghế bành và một bàn cà phê. Ghế sofa ở giữa phòng và bàn cà phê ở đối diện. Một chiếc ghế bành bên cạnh ghế sofa ở một bên và chiếc còn lại bên cạnh ghế sofa ở phía bên kia. Tôi thực sự thích phòng khách của tôi.

2. Nhà của Mark ở tầng nào?

Chào Robert. Mark đây. Bạn đang ở đâu? Tôi không thể liên hệ với bạn qua điện thoại di động của bạn. À này, chúng ta có bài kiểm tra vào tuần tới. Bạn có thể đến vào chiều nay lúc 6 giờ tối được không? Chúng ta có thể học cùng nhau? Tôi sống tại số 5, Maple Street trên tầng 4. Gặp bạn sau nhé!

3. Không có gì trong phòng của anh ấy?

A: Chào Ken. Ngôi nhà mới của bạn thế nào?

B: Chào James. Nó rất tuyệt nhưng nó không lớn lắm.

A: Bạn đã có phòng riêng của mình chưa?

B: Có, nhưng nó nhỏ. Nó có một giường đơn và một tấm thảm trên sàn. Nó cũng có một tủ để quần áo của tôi và tủ sách cho sách của tôi.

A: Bàn học thì sao?

B: Tôi chưa có và tôi cũng chưa có ghế.

Lời giải chi tiết:

1. C 2. A 3. B

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Writing (a letter about your house)

(Viết - một bức thư về ngôi nhà của em)

6. Punctuate the sentences.

(Đặt dấu câu đúng cho các câu sau.)

1. Is there a garden outside

2. My house has got a kitchen a living room two bedrooms and a bathroom

3. My house is great

Lời giải chi tiết:

1. Is there a garden outside?

(Có một khu vườn ở bên ngoài à?)

2. My house has got a kitchen, a living room, two bedrooms and a bathroom.

(Ngôi nhà của tôi có một nhà bếp, một phòng khách và hai phòng ngủ và một phòng tắm.)

3. My house is great!

(Ngôi nhà của tôi tuyệt vời!)

Bài 7

Video hướng dẫn giải

7. Complete a letter to your English-speaking friend about your house (about 50 words). Write about where it is and what there is outside/inside.

(Hoàn thành bức thư gửi đến một người bạn nói tiếng Anh về ngôi nhà của em (khoảng 50 từ). Viết về nơi nó ở và có gì bên trong, bên ngoài.)

Ні_______________ ,

Thanks for your letter. My house is great! It is in_______________ . Outside, there is____________ . Inside, there is________________ .

Write soon.

__________

Lời giải chi tiết:

Hi Hannah,

Thanks for your letter. My house is great! It is in the suburbs ò Hanoi city. Outside, there is a small garden, a small swimming pool and a small yard. Inside, there is a big living room, a modern kitchen, a comfortable bathroom, two bedrooms and an attic with a balcony.

Write soon.

Vy

Tạm dịch:

Chào Hannah,

Cảm ơn bức thư của bạn. Ngôi nhà của tôi rất tuyệt! Nó ở ngoại thành Hà Nội. Bên ngoài, có một khu vườn nhỏ, một bể bơi nhỏ và một sân nhỏ. Bên trong, có một phòng khách lớn, một nhà bếp hiện đại, một phòng tắm tiện nghi, hai phòng ngủ và một tầng áp mái có ban công.

Viết lại cho mình sớm nhé.

Vy

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 • CLIL (Maths) - Unit 1 - Tiếng Anh 6 – Right on!

  1. How can you draw a map of your bedroom? Read through to find out. 2. Read the text the complete the missing words. Listen and check. 3. Answer the questions. 4. Use the infromation in the text to draw a map of your bedroom. Present it to the class.

 • Right on! 1 - Unit 1 - Tiếng Anh 6 - Right on

  1. Look at Hugo’s dream house. Where is it? How many floors has it got? Is it big? 2. Think. What is your dream house like? Complete the table below, then draw a picture of it. How similar is it to Hugo’s? 3. Use your answers in Exercise 2 and your drawing to present your dream house to the class. 4a) Discuss the saying “My home, my castle.” 4b) Think. Complete the sentence. Use one of these words: big, beautiful, small, old, modern, cosy.

 • 1. Progress Check - Unit 1 - Tiếng Anh 6 - Right on

  1. Choose the odd word out. 2. Find the places and complete the crosswword. 3. Fill in the gaps with there is or there are. 4. Fill in the gaps with some or any. 5. Choose the correct items. 6. Fill in the gaps with this, these, that, and those. 7. Complete the dialogue with: 8. Read the text and answer the questions in your notebook.

 • 1e. Grammar - Unit 1 - Tiếng Anh 6 - Right on!

  1. Look at the picture. Complete the sentences (1-10). Use There is, There isn’t, There are, There aren’t, Is there, Are there and a/an, some, or any. 2. Use the words in brackets to complete the gaps as in the example. 3. Look at the drawings and say. 4. Look at the picture. Read the text and choose the correct preposition. 5. Look at the picture in Exercise 4. Ask and answer questions.

 • 1d. Everyday English - Unit 1 - Tiếng Anh 6 - Right on!

  1a) Which is Barry's bedroom, A or B? Read through the dialogue to find out. 1b) Complete the dialogue with the sentences (A-D). Listen and check. Which words are stresses in each sentence? 2. Act out the dialogue in pairs. 3. Complete the exchanges with the phrases below. 4. Act out a dialogue similar to the one in Exercise 1 about your house and bedroom. Mind the sentence stress.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close