6a. Reading – Unit 6. Entertainment – Tiếng Anh 6 – Right on

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Reading – 6a.Reading – Unit 6.Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Reading

1. Go through the text quickly. Which is the top attraction in each place? Listen and read to find out.

(Xem qua văn bản một cách nhanh chóng. Điểm thu hút hàng đầu ở mỗi nơi là gì? Nghe và đọc để tìm hiểu.)


Worth the Experience

You can find roller coasters in most amusement parks around the world - but some are more extreme than others!

A. Ferrari World Abu Dhabi, UAE

If you have a need for speed, you'll love the Formula Rossa at Ferrari World. It's the fastest roller coaster in the world! It goes up to 240 kilometres per hour and has lots of bends. Actually, it's so fast that you need to put on safety glasses to protect your eyes

B. Cosmo World Yokohama, Japan

There are 32 fun attractions at Cosmo World, but Vanish is unique. This roller coaster's track is 2,440 feet long and the ride lasts two minutes. It's the only roller coaster in the world where you vanish into an underwater tunnel! It's very scary ... and very wet!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Đáng để trải nghiệm

Bạn có thể tìm thấy tàu lượn siêu tốc ở hầu hết các công viên giải trí trên khắp thế giới - nhưng một số thì cực kỳ khắc nghiệt hơn những công viên khác!

A. Ferrari World Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Nếu bạn có nhu cầu về tốc độ, bạn sẽ thích Formula Rossa tại Ferrari World. Đó là tàu lượn siêu tốc nhanh nhất thế giới! Nó đi lên đến 240 km một giờ và có rất nhiều khúc cua. Trên thực tế, nó rất nhanh nên bạn cần phải đeo kính bảo hộ để bảo vệ mắt của bạn

B. Cosmo World Yokohama, Nhật Bản

Có 32 điểm tham quan thú vị tại Cosmo World, nhưng Vanish là duy nhất. Đường ray của tàu lượn này dài 2.440 feet và thời gian đi tàu kéo dài hai phút. Đó là tàu lượn duy nhất trên thế giới mà bạn biến mất trong một đường hầm dưới nước! Nó rất đáng sợ ... và rất ẩm ướt!

Lời giải chi tiết:

The top attraction in Ferrarí World is the Formula Rossa. The top attraction in Cosmo World is Vanish.

(Điểm thu hút hàng đầu ở Ferrarí World là Formula Rossa. Điểm thu hút hàng đầu ở Cosmo World là Vanish.)

Bài 2

2. Read the artide and choose the roller coaster which matches the sentences.

(Đọc đoạn văn và chọn tàu lượn phù hợp với các câu.)

 On which roller coaster (A or B)...

1. do you need to wear special equipment?

2. do you travel at extremely fast speeds?

3. do you disappear from sight?

4. do you travel on a bendy tradck?

Lời giải chi tiết:

On which roller coaster (A or B)...

(Trên tàu lượn siêu tốc nào...)

1. A

do you need to wear special equipment?

(bạn có cần phải đeo thiết bị đặc biệt không?)  

2. A

do you travel at extremely fast speeds?

(bạn đi với tốc độ cực nhanh?)

3. B

do you disappear from sight?

(bạn có biến mất khỏi tầm mắt không?)

4. A

do you travel on a bendy track?  

(bạn có đi trên một khúc cua không?)

Bài 3

3. What do these numbers stand for?

(Các số sau đây viết tắt cho cái gì?)

• 240          •32          •2,440        •2

Lời giải chi tiết:

240 - The Formula Rossa goes up to 240 kilometres per hour.

(240 - Công thức Rossa đi lên đến 240 km một giờ.)

32 - There are 32 fun attractions in Cosmo World.

(32 - Có 32 điểm tham quan thú vị ở Cosmo World.)

2,440 - Vanish is 2,440 feet in length.

(2.440- Vanish có chiều dài 2.440 feet.)

2 - A ride on Vanish lasts 2 minutes.

(2 - Một chuyến đi trên Vanish kéo dài 2 phút.)

Bài 4

Vocabulary

Places of entertainment (Các địa điểm giải trí)

4. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

1. amusement park (công viên giải trí)

2. concert hall (buổi hòa nhạc)

3. circus (rạp xiếc)

4. exhibition centre (trung tâm triển lãm)

5. theatre (nhà hát)

6. stadium (sân vận động)

Bài 5

5. What can you do in the places in Exercise 4? Choose from the list. Tell your partner.

(Bạn có thể làm gì ở những nơi trong bài tập 4? Lựa chọn từ trong danh sách. Nói với đối tác của bạn.)

• attend a performance

(tham gia biểu diễn)             

• see a sports event       

(xem sự kiện thể thao)                    

•  listen to classical music

(nghe nhạc cổ điển)

• go on arollercoaster

(đi tàu lượn siêu tốc)                       

• see clowns and acrobats   

(xem các chú hề và diễn viên nhào lộn)            

• see a robotics exhibition

(xem triển lãm người máy)

You can go on a roller coaster at an amusement park.

(Bạn có thể đi tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí.)

Lời giải chi tiết:

2. You can listen to classical music at a concert hall.

(Bạn có thể nghe nhạc cổ điển tại một phòng hòa nhạc.)

3. You can see clowns and acrobats at a circus.

(Bạn có thể nhìn thấy những chú hề và người nhào lộn tại rạp xiếc.)

4. You can see a robotics exhibition at an exhibition centre.

(Bạn có thể xem triển lãm người máy tại một trung tâm triển lãm.)

5. You can attend a performance at a theatre.

(Bạn có thể tham dự một buổi biểu diễn tại nhà hát.)

6. You can see a sports event at a stadium.

(Bạn có thể xem một sự kiện thể thao tại một sân vận động.)

Bài 6

6. Choose the correct preposition. Then answer the questions.

(Chọn giới từ đúng. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

1. What place is popular in/with teens in your area?

2. Is there an amusement park in your city? What rides is it famous for/on?

3. Are you fond in/of visiting amusement parks?

4. Are you afraid of/in going on roller coasters?

Lời giải chi tiết:

1. What place is popular with teens in your area?

(Địa điểm nào phổ biến với thanh thiếu niên trong khu vực của bạn?)

2. Is there an amusement park in your city? What rides is it famous for?

(Có công viên giải trí nào trong thành phố của bạn không? Nó nổi tiếng với trò chơi nào?)

3. Are you fond of visiting amusement parks?

(Bạn có thích đến thăm các công viên giải trí không?)

4. Are you afraid of going on roller coasters?

(Bạn có sợ đi tàu lượn không?)

Bài 7

Speaking

7. Think. What is your favourite amusement park? Write about its name, place, opening hours, special attractions and tickets. Present the amusement park to the class.

(Công viên giải trí yêu thích của bạn là gì? Viết về tên, địa điểm, giờ mở cửa, các điểm tham quan đặc biệt và vé. Trình bày khu vui chơi cho cả lớp.)

Lời giải chi tiết:

Name: Asterix Park

(Tên: Công viên Asterix)

Place: outside Paris, France

(Địa điểm: bên ngoài Paris, Pháp)

Opening hours: 10:00 a.m. to 6:00 p.m., seven days a week

(Giờ mở cửa: 10:00 sáng đến 6:00 chiều, bảy ngày một tuần)

Special attractions: based on famous comic book series, Goudurix - a large multi-looping roller coaster, Tonnerre de Zeus -a large wooden roller coaster

(Điểm tham quan đặc biệt: dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng, Goudurix - tàu lượn lớn nhiều vòng, Tonnerre de Zeus - tàu lượn lớn bằng gỗ)

Tickets: €41 for adults, 38 for children

(Vé: €41 cho người lớn, 38 cho trẻ em)

Asterix Park is an amazing amusement park outside Paris in France. It's open from 10:00 a.m. to 6:00 p.m. seven days a week. This amusement park is based on the famous comic book series. Its attractions include Goudurix, which is a large multi-looping roller coaster, and Tonnerre de Zeus, which is a large wooden roller coaster. Tickets cost €41 for adults and €38 for children. It's well worth a visit!

(Công viên Asterix là một công viên giải trí tuyệt vời bên ngoài thủ đô Paris của Pháp. Nó mở cửa từ 10:00 sáng đến 6:00 tối. bảy ngày một tuần. Công viên giải trí này dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng. Các điểm thu hút của nó bao gồm Goudurix, là một tàu lượn lớn nhiều vòng, và Tonnerre de Zeus, là một tàu lượn lớn bằng gỗ. Giá vé € 41 cho người lớn và € 38 cho trẻ em. Nó rất đáng để ghé thăm!)

Bài 8

Writing

8. Match the abbreviations to what they mean.

(Ghép các chữ viết tắt với ý nghĩa của chúng.)

Lời giải chi tiết:

1 - d. CU2moro - see you tomorrow: gặp bạn vào ngày mai

2 - a. B4N - Bye for now: giờ thì tạm biệt nhé

3 - e. TTYL - Talk to you later: nói với bạn sau nhé

4 - b. THX - thanks: cảm ơn

5 - c. HF - have fun: chúc vui vẻ

Bài 9

9. Imagine you are at one of the places in the texts in Exercise 1. Send a text message to your friend (about 50-60 words). Write about where you are, who you are with and what the roller coaster is like. You can use abbreviations.

(Hãy tưởng tượng bạn đang ở một trong những địa điểm trong các văn bản ở Bài tập 1. Gửi một tin nhắn văn bản cho bạn bè của bạn (khoảng 50-60 từ). Viết về bạn đang ở đâu, bạn đi cùng ai và trò chơi tàu lượn siêu tốc như thế nào. Bạn có thể sử dụng các từ viết tắt.)

Lời giải chi tiết:

Hi Bill!

You won't believe it. I'm at Ferrari World with John. We went on the Formula Rossa roller coaster. It is the fastest roller coaster in the world. It goes up to 240 kilometres per hour and has lots of bends. You have to wear safety glasses to protect your eyes. It was amazing! B4N!

Tạm dịch:

 Xin chào Bill!

Bạn sẽ không tin đâu. Tôi đang ở Ferrari World với John. Chúng tôi đã đi tàu lượn Formula Rossa. Nó là tàu lượn nhanh nhất trên thế giới. Nó đi lên đến 240 km một giờ và có rất nhiều khúc cua. Bạn phải đeo kính bảo hộ để bảo vệ mắt của bạn. Thật là tuyệt! Bây giờ thì phải tạm biệt rồi!

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close