Unit 4. Whatever the weather – Songs – Tiếng Anh 6 – Right on!

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Unit 4. Whatever the weather – Song (Unit 1-6) – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and fill in the gaps with the correct word, then sing along.

(Nghe và điền vào chỗ trống với các từ đúng, sau đó hát cùng nhau)

Whatever and Weather

Whether the weather is sunny and hot,

Or whether it's 1) r__________today,

Whatever the weather, let's all get together,

Let's all have some fun anyway!

I like it when it's raining, I go 2) s_________ with my friends.

I like sitting in a cool café

Especially at 3) w___________!.

I like it when it's sunny,

I like riding in the park.

I like sitting on a 4) s__________. beach

Until the day gets dark!

I like it when it's 5) s_______.

I go skiing quite a lot.

I like having fun the whole day long,

When it's 6) c____ or when it's hot!

Lời giải chi tiết:

Whatever and Weather

Whether the weather is sunny and hot,

Or whether it's rainy today,

Whatever the weather, let's all get together,

Let's all have some fun anyway!

I like it when it's raining, I go shopping with my friends.

I like sitting in a cool café

Especially at weekend!

I like it when it's sunny,

I like riding in the park.

I like sitting on a sunny. beach

Until the day gets dark!

I like it when it's snowing

I go skiing quite a lot.

I like having fun the whole day long,

When it's cold or when it's hot!

Tạm dịch:

Dù thời tiết có thế nào

Dù thời tiết nắng nóng,

Hay hôm nay trời mưa,

Dù thời tiết như thế nào, tất cả chúng ta hãy cùng nhau,

Dù sao thì tất cả hãy vui vẻ đi!

Tôi thích nó khi trời mưa, tôi đi mua sắm với bạn bè của tôi.

Tôi thích ngồi trong một quán cà phê mát mẻ

Đặc biệt là vào cuối tuần!

Tôi thích nó khi trời nắng,

Tôi thích cưỡi ngựa trong công viên.

Tôi thích ngồi trên một nắng. bờ biển

Cho đến khi trời tối!

Tôi thích nó khi trời có tuyết

Tôi đi trượt tuyết khá nhiều.

Tôi thích vui vẻ cả ngày dài,

Khi trời lạnh hoặc khi trời nóng!

Bài 2

2. Which parts of the song best match each picture?

(Những đoạn nào của bài hát phù hợp nhất với mỗi bức tranh?)

Picture A = I like it when it’s snowing, I often go skiing. 

Picture B = I like riding in the park. 

Picture C = I like it when it’s raining.


Phương pháp giải:

Dịch:

Hình A = Tôi thích khi trời có tuyết, tôi thường đi trượt tuyết.

Hình B = Tôi thích cưỡi ngựa trong công viên.

Hình ảnh C = Tôi thích nó khi trời mưa.

 

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close