3e. Grammar - Unit 3 - Tiếng Anh 6 - Right on!

Tải về

1. Read the table. How do we form the comparative degree of short/long adjectives? Which word do we use after an adjective in the comparative form? Are there similar structures in your language? 2. Put the adjectives in brackets into the comparative form. 3. Look at the table. Compare the cafes. 4. Read the theory box. How do we form the superlative degree of short/long adjectives? Which words do we use with an adjective in the superlative form? 5. Write the superlative form.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn


Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Read the table. How do we form the comparative degree of short/long adjectives? Which word do we use after an adjective in the comparative form? Are there similar structures in your language?

(Đọc bảng. Chúng ta hình thành dạng so sánh hơn của tính từ ngắn/ dài như thế nào? Chúng ta sử dụng từ nào sau dạng so sánh hơn của tính từ? Có những cấu trúc tương tự trong tiếng Việt không?)

 

Comparative (so sánh hơn)

 

adjective

(tính từ)

comparative

(so sánh hơn)

short adjectives

(tính từ ngắn)

small

large

big

tasty

smaller (than)

larger (than)

bigger (than)

tastier (than)

long adjectives

(tính từ dài)

expensive

more expensive (than)

Note: clever, common, friendly, narrow, form their comparative with –er or more

(Chú ý: clever, common, friendly, narrow có hình thức so sánh hơn với -er hoặc more)

friendly – friendliermore friendly

Irregular adjectives: (Tính từ bất quy tắc)

good – better (than)

bad – worse (than)

(a) little – less (than)

many / much – more (than)

Special case: a lot of – more (than)

(Trường hợp đặc biệt: a lot of - more than)

 - Cola or apple juice?

(Nước ngọt có ga hay nước ép táo?)

- Apple juice for me, please. It’s healthier than cola.

(Cho mình nước ép táo nhé. Nó lành mạnh hơn nước ngọt có ga.)

Lời giải chi tiết:

- We form the comparative degree a short adjective by adding –er after the adjective.

(Chúng ta hình thành dạng so sánh hơn của một tính từ ngắn bằng cách thêm –er vào sau tính từ.)

- We form the comparative degree a long adjective by adding more before the adjective.

(Chúng ta hình thành dạng so sánh hơn của một tính từ dài bằng cách thêm more vào trước tính từ.)

- After an adjective in the comparative form we use than.

(Sau một tính từ ở dạng so sánh chúng ta dùng than.)

- No, there aren’t similar structures in my language – Vietnamese.

(Không, không có cấu trúc nào tương tự trong ngôn ngữ của tôi - tiếng Việt.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Put the adjectives in brackets into the comparative form.

(Chia các tính từ trong ngoặc ở dạng so sánh hơn.)

1. Paul's restaurant is ___________ (busy) than Rico's.

2. Rico's is ___________ (expensive) than Paul's.

3. The waiters at Rico's are ___________ (polite) than the ones at Paul's.

4. The service at Rico's is ___________ (quick) than at Paul's.

5. Paul's is ___________  (crowded) than Rico's.

6. Rico is ___________ (friendly) than Paul.

Lời giải chi tiết:

1. busier

2. more expensive

3. more polite

4. quicker

5. more crowded

6. friendlier/ more friendly

1. Paul's restaurant is busier than Rico's.

(Nhà hàng của Paul nhộn nhịp hơn của Rico's.)

2. Rico's is more expensive than Paul's.

(Nhà hàng Rico đắt hơn của Paul.)

3. The waiters at Rico's are more polite than the ones at Paul's.

(Những người phục vụ ở Rico's lịch sự hơn những người ở Paul's.)

4. The service at Rico's is quicker than at Paul's.

(Dịch vụ ở Rico's nhanh hơn của Paul.)

5. Paul's is more crowded than Rico's.

(Nhà hàng Paul's đông hơn Rico's.)

6. Rico is friendlier/ more friendly than Paul.

(Rico thân thiện hơn Paul.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Look at the table. Compare the cafes.

(Nhìn vào bảng. So sánh hai quán cà phê.)

 

Sam’s

Ann’s

busy (nhộn nhịp)

**

*

expensive (đắt tiền)

*

**

old (cũ)

*

**

big (to lớn)

**

*

quiet (yên tĩnh)

*

**

 Sam’s is busier than Ann’s.

(Sam’s thì nhộn nhịp hơn Ann’s.)

Lời giải chi tiết:

- Ann’s is more expensive than Sam’s.

(Ann’s đắt hơn Sam’s.)

- Ann’s is older than Sam’s.

(Ann’s cũ hơn Sam’s.)

- Sam’s is bigger than Ann’s.

(Sam’s lớn hơn Ann’s.)

- Ann’s is more quiet/quieter than Sam’s.

(Ann’s yên tĩnh hơn Sam’s.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Read the theory box. How do we form the superlative degree of short/long adjectives? Which words do we use with an adjective in the superlative form?

(Đọc bảng lý thuyết. Chúng ta hình thành dạng so sánh nhất của tính từ ngắn/ dài như thế nào? Chúng ta sử dụng từ nào với dạng tính từ so sánh nhất?)

 

Superlative (so sánh nhất)

 

 

adjective

(tính từ)

comparative

(so sánh hơn)

superlative

(so sánh nhất)

short adjectives

(tính từ ngắn)

small

large

big

tasty

smaller (than)

larger (than)

bigger (than)

tastier (than)

the smallest (of/in)

the largest (of/in)

the biggest (of/in)

the tastiest (of/in)

long adjectives

(tính từ dài)

expensive

more expensive (than)

the most expensive (of/ in)

Note: clever, common, friendly, narrow, form their superlative with –est or the most

(Chú ý: clever, common, friendly, narrow có hình thức so sánh nhất với -est hoặc the most)

friendly – the most friendly/ the most friendly

Irregular adjectives: (Tính từ bất quy tắc)

good – the best

bad – the worst

(a) little – the least

many / much – the most

Special case: a lot of – the most

(Trường hợp đặc biệt)

 

- This is the friendliest restaurant in town.

 

(Đây là nhà hàng thân thiện nhất trong thị trấn.)

 

- It is the most expensive as well.

 

(Nó cũng là nhà hàng đắt nhất nữa.)

Lời giải chi tiết:

- We form the superlative degree a short adjective by adding –est after the adjective.

(Chúng ta hình thành dạng so sánh nhất của một tính từ ngắn bằng cách thêm –est vào sau tính từ.)

- We form the superlative degree a long adjective by adding the most before the adjective.

(Chúng ta hình thành dạng so sánh nhất của một tính từ dài bằng cách thêm the most vào trước tính từ.)

- We use the with an adjective in the superlative form.

(Chúng ta sử dụng the với tính từ ở dạng so sánh nhất.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Write the superlative form.

(Viết dạng so sánh nhất.)

1. cheap – the cheapest

2. clever - _________

3. good - _________

4. crowded - _________

5. difficult - _________

6. spicy - _________

7. a lot of - _________

8. a little - _________

Lời giải chi tiết:

1. cheap – the cheapest

2. clever – the cleverest / the most clever

3. good – the best

4. crowded – the most crowded

5. difficult – the most difficult

6. spicy – the spiciest

7. a lot of – the most

8. a little – the least

Bài 6

Video hướng dẫn giải

6. Put the adjectives in brackets into the superlative form.

(Chia tính từ trong ngoặc ở dạng so sánh nhất.)

1. Marco's is _____________ (popular) restaurant in town.

2. This is _____________ (easy) dish ever!

3. This café is _____________ (old) in the area.

4. This is _____________ (good) place to eat Thai fish pie.

5. This is _____________ (delicious) dish on the menu.

Lời giải chi tiết:

1. the most popular

2. the easiest

3. the oldest

4. the best

5. the most delicious

1. Marco's is the most popular restaurant in town.

(Marco's là nhà hàng nổi tiếng nhất trong thị trấn.)

2. This is the easiest dish ever!

(Đây là món ăn dễ nhất từ trước đến nay!)

3. This café is the oldest in the area.

(Quán cà phê này là lâu đời nhất trong khu vực.)

4. This is the best place to eat Thai fish pie.

(Đây là nơi tốt nhất để ăn bánh cá Thái Lan.)

5. This is the most delicious dish on the menu.

(Đây là món ăn ngon nhất trong thực đơn.)

Bài 7

Video hướng dẫn giải

7. Put the adjectives in brackets into the comparative or superlative forms.

(Đặt tính từ trong ngoặc ở dạng sánh hơn hoặc so sánh nhất của tính từ.)

1. Mario's is __________ (expensive) restaurant in the area.

2. Fruit juices are __________ (healthy) than sugary drinks.

3. This cake recipe needs __________ (many) eggs than that one.

4. Ramsay is one of __________ (famous) chefs in the world.

5. Thai fish pie is __________ (tasty) meal of all.

Lời giải chi tiết:

1. the most expensive

2. healthier

3. more

4. the most famous

5. the tastiest

1. Mario's is the most expensive restaurant in the area.

(Mario's là nhà hàng đắt nhất trong khu vực.)

2. Fruit juices are healthier than sugary drinks.

(Nước hoa quả tốt cho sức khỏe hơn đồ uống có đường.)

3. This cake recipe needs more eggs than that one.

(Công thức làm bánh này cần nhiều trứng hơn công thức kia.)

4. Ramsay is one of the most famous chefs in the world.

(Ramsay là một trong những đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới.)

5. Thai fish pie is the tastiest meal of all.

(Bánh cá Thái là bữa ăn ngon nhất trong tất cả.)

Bài 8

Video hướng dẫn giải

8. Use the adjectives in Exercise 5 in the comparative and superlative form in sentences of your own.

(Sử dụng các tính từ ở bài 5 ở dạng so sánh hơn và so sánh nhất trong câu của riêng em.)

Lời giải chi tiết:

1. My T-shirt is cheaper than my brother’s.

(Áo phông của tôi rẻ hơn của anh tôi.)

2. My brother is the cleverest person in his class.

(Anh trai tôi là người thông minh nhất trong lớp của anh ấy.)

3. I’m the best child in my family.

(Tôi là đứa con ngoan nhất trong gia đình.)

4. My neighbourhood is more crowded than my best friend’s.

(Khu phố của tôi đông đúc hơn khu bạn thân của tôi.)

5. Maths is more difficult than English.

(Môn Toán khó hơn tiếng Anh.)

6. Pepper is spicier than ginger.

(Hạt tiêu cay hơn gừng.)

7. My mother has the most money in my family.

(Mẹ tôi là người có nhiều tiền nhất trong gia đình tôi.)

8. My sister eats the least of three of us.

(Em gái tôi ăn ít nhất trong ba chúng tôi.)

Tải về

 • 3f. Skills - Unit 3 - Tiếng Anh 6 - Right on!

  1. Read the tittle of the text and look at the pictures. Which countries are these street foods popular in? Listen and read to find out. 2. Read the text and decide if the sentences are R (right), W(wrong) or DS (doesn't say). 3. Answer the questions. 4. Find four adjectives that describe food and four verbs related to food preparation. Then list all types of food in the text. Which are vegetables? fish?

 • 3. CLIL (Food technology) - Unit 3 - Tiếng Anh 6 - Right on!

  1. Which food do you think you should eat more, meat or potatoes? Listen, read and check. 2. Read the text again. Complete the sentences. 3. Which foods/ drinks do/ don’t usually eat/ drink from the Eatwell Guide? Tell the class. 4. What is the purpose of the text: to inform? to entertain? Do you want to change anything in your diet because of the information in it?

 • Right on! 3 - Unit 3 - Tiếng Anh 6 - Right on!

  1. Create a poster about Healthy Eating. 2. Use your poster in Exercise 1 and the information from the Eatwell Guide to give a presentation about healthy/ unhealthy eating habits to the class. 3. Tick (✓) the sentences that are true about you.

 • 3. Progress Check - Unit 3 - Tiếng Anh 6 - Right on!

  1. Choose the correct word. 2. Circle the odd word out. 3. Choose the correct word. 4. Put the adjectives in brackets into the comparative or superlative form. 5. Read the text and answer the questions below in your notebook.

 • 3d. Everyday English - Unit 3 - Tiếng Anh 6 - Right on!

  1. Complete the dialogue. Use the sentences (A-E). 2. Listen and check. Then act out the dialogue in pairs. 3. Look at the ingredients in the recipe. Ask and answer questions as in the example. 4. Think of an unusual dish. Tell your partner how to make it. Act out a dialogue similar to the one in Exercise 1. Mind the sentence stress. 5. Listen and underline the stressed syllables. Then listen again and repeat.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close