Unit 2. Every Day is New – Songs– Tiếng Anh 6 – Right on.

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Unit 2. Every Day is New – Song (Unit 1-6) – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Complete the gaps with weekend, lessons, rest, routine, special and play.

(Hoàn thành ô trống với các từ weekend, lessons, rest, routine, specialvà play.)

Every Day is New!

Every day the same 1)__________

With lots of things to do!

But every day is 2)_____________

Because every day is new!

I get up every morning

I have 3)___________, meet my friends.

I go to school five days a week,

And then comes the 4)__________!

On Saturdays and Sundays,

I find some time to 5)__________

But work or 6)__________ ,do you know what's best?

I enjoy every single day!

Lời giải chi tiết:

Every Day is New!

Every day the same routine

With lots of things to do!

But every day is special

Because every day is new!

I get up every morning

I havelessons, meet my friends.

I go to school five days a week,

And then comes the weekend!

On Saturdays and Sundays,

I find some time to play

But work orrest,do you know what's best?

I enjoy every single day!

Tạm dịch:

Mỗi ngày là một ngày mới!

Mỗi ngày cùng một thói quen

Với rất nhiều việc phải làm!

Nhưng mỗi ngày đều đặc biệt

Bởi vì mỗi ngày là mới!

Tôi thức dậy mỗi sáng

Tôi có bài học, gặp gỡ bạn bè của tôi.

Tôi đi học năm ngày một tuần,

Và sau đó đến cuối tuần!

Vào các ngày thứ bảy và chủ nhật,

Tôi tìm một chút thời gian để chơi

Nhưng làm việc hay nghỉ ngơi, bạn có biết điều gì là tốt nhất?

Bài 2

2. Listen and check, then sing along.

(Nghe và kiểm tra, sau đó hát cùng nhau)

Bài 3

3. How similar your daily routine to the singer's?

(Thói quen hàng ngày của bạn giống với thói quen của ca sĩ như thế nào?)

Lời giải chi tiết:

The singer’s routine is very similar to my daily routine. I get up every morning at 7:30, I have breakfast and walk to school. I meet my friends there. I go to school five days a week, too. At weekends, I rest, go out with my friends and do my homework.

Tạm dịch:

Thói quen của ca sĩ rất giống với thói quen hàng ngày của tôi. Sáng nào tôi cũng dậy lúc 7:30, ăn sáng và đi bộ đến trường. Tôi gặp bạn bè của tôi ở đó. Tôi cũng đi học năm ngày một tuần. Cuối tuần, tôi nghỉ ngơi, đi chơi với bạn bè và làm bài tập.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close