Right on! 1 - Unit 1 - Tiếng Anh 6 - Right on

1. Look at Hugo’s dream house. Where is it? How many floors has it got? Is it big? 2. Think. What is your dream house like? Complete the table below, then draw a picture of it. How similar is it to Hugo’s? 3. Use your answers in Exercise 2 and your drawing to present your dream house to the class. 4a) Discuss the saying “My home, my castle.” 4b) Think. Complete the sentence. Use one of these words: big, beautiful, small, old, modern, cosy.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn


Bài 1

Video hướng dẫn giải

Project Time 1

1. Look at Hugo’s dream house. Where is it? How many floors has it got? Is it big?

(Nhìn xem ngôi nhà của Hugo. Nó ở đâu? Có bao nhiêu tầng? Nó có to lớn không?)

Lời giải chi tiết:

Hugo’s house is on a tree. It has got one floor. No, it isn’t big. It’s small.

(Nhà của Hugo ở trên cây. Nó có 1 tầng. Nó không to. Nó nhỏ.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Think. What is your dream house like? Complete the table below, then draw a picture of it. How similar is it to Hugo’s?

(Suy nghĩ. Ngôi nhà mơ ước của em trông như thế nào? Hoàn thành bảng bên dưới, sau đó vẽ một bức tranh về nó. Nó giống với nhà của Hugo như thế nào?)

Lời giải chi tiết:

My dream house is completely different from Hugo’s.

(Ngôi nhà mơ ước của tôi hoàn toàn khác so với nhà của Hugo.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Presentation Skills

3. Use your answers in Exercise 2 and your drawing to present your dream house to the class.

(Sử dụng câu trả lời của em ở bài 2 và bản vẽ để trình bày ngôi nhà mơ ước của em với cả lớp.)

My dream house is in… . It is… . Outside the house, there is… . Inside the house, there are… rooms. There is a… in the living room, there is… etc.

Lời giải chi tiết:

My dream house is in the suburbs. It is a beautiful and modern house with two floors. Outside the house, there is a garage, a garden of flowers, a balcony and a white fance. Inside the house, there are seven rooms. There is a TV set, a coffe table, a long sofa and an armchair in the living room. There are large bed, wardrobes, TV set, desks, and chairs in the three bedrooms. In the two bathrooms, there are toilets, sinks, showers and baths. In the kitchen, there are a fridge, a cupboard, a dining table and six chairs.  

Tạm dịch:

Ngôi nhà mơ ước của tôi ở ngoại ô. Đó là một ngôi nhà đẹp và hiện đại với hai tầng. Bên ngoài ngôi nhà có gara, vườn hoa, ban công và hàng rào màu trắng. Bên trong ngôi nhà, có bảy phòng. Trong phòng khách có một bộ TV, một bàn uống nước, một chiếc ghế sofa dài và một chiếc ghế bành. Có giường lớn, tủ, TV, bàn và ghế trong ba phòng ngủ. Trong hai phòng tắm có bồn cầu, bồn rửa, vòi hoa sen và bồn tắm. Trong bếp, có một tủ lạnh, một cái tủ chén, một bàn ăn và sáu cái ghế.

Bài 4 a

Video hướng dẫn giải

VALUES Home

4a) Discuss the saying “My home, my castle.”

(Thảo luận câu nói "My home, my castle".)

Lời giải chi tiết:

My home is a place where I  can be private and safe and do as I  like.

(Nhà của tôi là nơi tôi có quyền riêng tự và an toàn, có thể làm bất cứ việc gì tôi thích.)

Bài 4 b

Video hướng dẫn giải

4b) Think. Complete the sentence. Use one of these words: big, beautiful, small, old, modern, cosy.

(Suy nghĩ. Hoàn thành câu. Sử dụng một trong những từ sau: to lớn, xinh đẹp, nhỏ xinh, cổ xưa, hiện đại, ấm áp.)

My home is great because it’s_____________ .

Phương pháp giải:

- big (a): to lớn

- beautiful (a): xinh đẹp

- small (a): nhỏ

- old (a): cũ, cổ

- modern (a): hiện đại

- cosy (a): ấm áp

Lời giải chi tiết:

My home is great because it’s cozy.

(Ngôi nhà của tôi tuyệt vời vì nó ấm áp.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

 • 1. Progress Check - Unit 1 - Tiếng Anh 6 - Right on

  1. Choose the odd word out. 2. Find the places and complete the crosswword. 3. Fill in the gaps with there is or there are. 4. Fill in the gaps with some or any. 5. Choose the correct items. 6. Fill in the gaps with this, these, that, and those. 7. Complete the dialogue with: 8. Read the text and answer the questions in your notebook.

 • CLIL (Maths) - Unit 1 - Tiếng Anh 6 – Right on!

  1. How can you draw a map of your bedroom? Read through to find out. 2. Read the text the complete the missing words. Listen and check. 3. Answer the questions. 4. Use the infromation in the text to draw a map of your bedroom. Present it to the class.

 • 1f. Skills - Unit 1 - Tiếng Anh 6 - Right on!

  1. Look at the pictures. Which of these houses are in big cities in the UK? Read and listen to find out. 2. Read the text again and decide if the sentences are R (right), W (wrong) or DS (doesn't say). 3. Answer the questions. What types of houses ... 4. Present one of the different types of British homes to the class. 5. Listen and choose the correct answer (A, B or C).

 • 1e. Grammar - Unit 1 - Tiếng Anh 6 - Right on!

  1. Look at the picture. Complete the sentences (1-10). Use There is, There isn’t, There are, There aren’t, Is there, Are there and a/an, some, or any. 2. Use the words in brackets to complete the gaps as in the example. 3. Look at the drawings and say. 4. Look at the picture. Read the text and choose the correct preposition. 5. Look at the picture in Exercise 4. Ask and answer questions.

 • 1d. Everyday English - Unit 1 - Tiếng Anh 6 - Right on!

  1a) Which is Barry's bedroom, A or B? Read through the dialogue to find out. 1b) Complete the dialogue with the sentences (A-D). Listen and check. Which words are stresses in each sentence? 2. Act out the dialogue in pairs. 3. Complete the exchanges with the phrases below. 4. Act out a dialogue similar to the one in Exercise 1 about your house and bedroom. Mind the sentence stress.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close