Unit opener - Unit 5. London was great – Tiếng Anh 6 – Right on!

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary - Unit 5 - SGK tiếng Anh 6 - Right on

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Vocabulary

1. Listen and circle the correct year.

(Nghe và khoanh chọn năm chính xác.)


A.    Elizabeth I

(1533 – 1603 / 1604)

Queen of England

F. Audrey Hepburrn

(1929 – 1993 / 1995)

Brirtish actress

B.     Princess Diana

(1961 – 1979 / 1997)

English princess

G. Margaret Thatcher

(1925 – 2013 / 2003)

British stateswoman

C.    Vincent van Gogh

(1815 / 1853 – 1890)

Dutch painter

H. Elvis Presley

(1913 / 1935 – 1977)

American singer & actor

D.    Charlie Chaplin

(1889 / 1890 – 1977)

English actor

  1. I.    Albert Einstein

(1879 – 1995 / 1965)

German physicist

E.     Charles Dickens

(1812 – 1850 / 1870)

English writer

 

Bài 2

2. Ask and answer as in the example.

(Hỏi và trả lời như ví dụ.)

1. Albert Einstein/Germany?

A: Was Einstein from Germany?

(Einstein có phải đến từ Đức không?)

B: Yes, he was.

(Đúng, ông ấy đến từ đó.)

2. Elvis Presley/painter

A: Was Elvis Presley a painter?

(Elvis Presley có phải từng là một hoạ sĩ không?)

B: No, he wasn't.

(Không, ông ấy không phải.)

3. Charlie Chaplin/American?

4. Charles Dickens/writer?

5. Vincent van Gogh/German painter?

6. Margaret Thatcher/Queen of England?

Lời giải chi tiết:

3. Charlie Chaplin/American

A: Was Charlie Chaplin from America?

(Charlie Chaplin có phải đến từ Mỹ không?)

B: No, he wasn't.

(Không, ông ấy không đến từ đó.)

4. Charles Dickens/writer?

A: Was Charles Dickens a writer?

(Charles Dicken có phải từng là nhà văn không?)

B: Yes, he was.

(Đúng, ông ấy đã từng.)

5. Vincent van Gogh/hoạ sĩ người Đức?

A: Was Vincent van Gogh a German painter?

(Vincent van Gogh có phải là hoạ sĩ người Đức?)

B: No, he wasn't.

(Không, ông ấy không phải.)

6. Margaret Thatcher/nữ hoàng nước Anh?

A: Was Margaret Thatcher the Queen of England?

(Margaret Thatcher có phải là nữ hoàng nước Anh không?)

B: No, she wasn't.

(Không, bà ấy không phải.)

Bài 3

a. Listen and repeat

(Lắng nghe và lặp lại.)


1052: ten fifty-two

1246: twelve forty-six

1405: fourteen oh five

1500: fifteen hundred

2000: two thousand

2010 :two thousand and ten   

b. Look at the pictures. Discuss as in the example.

(Nhìn vào những bức tranh. Thảo luận theo ví dụ.)

A: Who was Elizabeth I?

(Elizabeth I là ai?)

B: She was the Queen of England.

(Bà là nữ hoàng nước Anh.)

Lời giải chi tiết:

A: Who was Albert Einstein?

(Albert Einstein là ai?)

B: He was a German physicist.

(Ông ấy là nhà vật lý học người Đức)

A: Who was Princess Diana?

(Công Nương Diana là ai?)

B: She was the  English princess.

(Bà là công chúa nước Anh.)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close