Speaking – 5a – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Speaking – 5a. Reading – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Đề bài

Speaking

6. Think imagine you are in the London Transport Museum. Why are you there? Who is with you? What can you see? How do you feel?

(Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong Bảo tàng Giao thông vận tải London. Tại sao bạn ở đó? Ai đi với bạn? Bạn có thể nhìn thấy cái gì? Bạn cảm thấy thế nào?)

Lời giải chi tiết

I am in London for my summer vacation. I come here with my family. We can back in time and discover more than 80 vehicles. There is a lots of interesting exhibits to see. I feel very excited.

(Tôi đang ở Luân Đôn cho kỳ nghỉ hè của tôi. Tôi đến đây với gia đình của tôi. Chúng ta có thể quay ngược thời gian và khám phá hơn 80 phương tiện. Có rất nhiều cuộc triển lãm thú vị để xem. Tôi cảm thấy rất phấn khích.)


HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close